نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌شناسی ردپای جهانی شدن بر شاخص‌‌های تولید علم و فناوری [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • آمادگی الکترونیکی بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌‌های دانشگاهی مشهد بر اساس مدل CSPP [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 31-50]
 • آمادگی الکترونیکی بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 113-132]

ا

 • ارزیابی محیط رابط ارزیابی مکاشفه‌ای محیط رابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • استاندارد‌های ایفلا بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان نسبت به رعایت استانداردهای خدمات مرجع دیجیتال [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • استناد کاذب دسترسپذیری به کتاب چاپی در کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان: سونامی استناد کاذب در پایان‌نامه‌های تحصیلی [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • اشتراک دانش بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی کتابداران با انگیزه اشتراک دانش در کتابخانه‌ها مطالعه موردی:کتابخانه‌های دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • اصفهان بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 113-132]
 • اعتماد اجتماعی بررسی کیفی نقش کتابخانه‏های عمومی در ایجاد و ارتقای اعتماد اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 51-72]
 • الگوی آماری زو کاربرد و تعدیل قانون زیف و الگوی آماری زو در بازشناسی واژه های بازدارنده زبان فارسی با استفاده از خوشه زبانی مقالات علمی- پژوهشی رشته کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 191-208]
 • انگیزه اشتراک دانش بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی کتابداران با انگیزه اشتراک دانش در کتابخانه‌ها مطالعه موردی:کتابخانه‌های دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1392]

ب

 • باور خودکارآمدی بررسی تأثیر مهارت های سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 153-172]
 • بسامد واژگانی کاربرد و تعدیل قانون زیف و الگوی آماری زو در بازشناسی واژه های بازدارنده زبان فارسی با استفاده از خوشه زبانی مقالات علمی- پژوهشی رشته کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 191-208]
 • بستر نحوی پیاده‌سازی میانکنش‌پذیری نظام‌های فراداده‌ای و موتورهای کاوش وب: تحولات و رویکردهای جاری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 233-252]
 • بسط جستجو بررسی کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • بهره وری سنجش تاثیر معنویت سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی در کتابخانه‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392]

پ

 • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ارزیابی مکاشفه‌ای محیط رابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی ارزیابی مکاشفه‌ای محیط رابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • پژوهش کیفی بررسی کیفی نقش کتابخانه‏های عمومی در ایجاد و ارتقای اعتماد اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 51-72]

ت

 • تحلیل هزینه- اثربخشی تحلیل هزینه اثربخشی کتاب های چاپی لاتین و پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی در سال 2010 [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 209-232]
 • تکامل فرهنگی نظریۀ میمتیک یا تکامل فرهنگی و رابطه آن با علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 11-30]
 • تولید علم ردپای جهانی شدن بر شاخص‌‌های تولید علم و فناوری [دوره 3، شماره 1، 1392]

خ

 • خدمات پایه توسعه خدمات غیر رایگان در کتابخانه‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • خدمات دگرگون شده توسعه خدمات غیر رایگان در کتابخانه‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • خدمات غیررایگان توسعه خدمات غیر رایگان در کتابخانه‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • خدمات مرجع دیجیتال بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان نسبت به رعایت استانداردهای خدمات مرجع دیجیتال [دوره 3، شماره 1، 1392]

د

 • دانشجویان بررسی تأثیر مهارت های سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 153-172]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی بررسی رابطۀ بین سبکهای تفکر و رفتار اطلاع‌جویی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های علوم پایه و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • دانشگاه اصفهان دسترسپذیری به کتاب چاپی در کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان: سونامی استناد کاذب در پایان‌نامه‌های تحصیلی [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • دانشگاه بیرجند بررسی تأثیر مهارت های سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 153-172]
 • دانشگاه شیراز سنجش و رتبه بندی دانشگاه های شهر شیراز در اجرای مدیریت دانش از دید کتابداران با استفاده از روش ANP-TOPSIS [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 73-90]
 • دانشگاه صنعتی شیراز سنجش و رتبه بندی دانشگاه های شهر شیراز در اجرای مدیریت دانش از دید کتابداران با استفاده از روش ANP-TOPSIS [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 73-90]
 • دانشگاه علوم پزشکی بررسی تحلیلی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ( مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 91-112]
 • دانشگاه علوم پزشکی شیراز سنجش و رتبه بندی دانشگاه های شهر شیراز در اجرای مدیریت دانش از دید کتابداران با استفاده از روش ANP-TOPSIS [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 73-90]
 • دانشگاه فردوسی بررسی رابطۀ بین سبکهای تفکر و رفتار اطلاع‌جویی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های علوم پایه و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • دانشگاه فردوسی مشهد بررسی تحلیلی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ( مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 91-112]
 • دلبستگی شغلی رابطه کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 3، شماره 1، 1392]

ر

 • ربط بررسی کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • روش ANP-TOPSIS سنجش و رتبه بندی دانشگاه های شهر شیراز در اجرای مدیریت دانش از دید کتابداران با استفاده از روش ANP-TOPSIS [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 73-90]
 • روش دلفی ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش اثربخشی سازماندهی مواد در کتابخانه‏های دانشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • رویکرد ارزش‏های رقابتی ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش اثربخشی سازماندهی مواد در کتابخانه‏های دانشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1392]

س

 • سازماندهی مواد ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش اثربخشی سازماندهی مواد در کتابخانه‏های دانشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • سبک‌های تفکر بررسی رابطۀ بین سبکهای تفکر و رفتار اطلاع‌جویی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های علوم پایه و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • سرعنوان موضوعی فارسی تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی سرعنوان موضوعی فارسی و مقایسه آن با سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره ، سرعنوان موضوعی سیرز و چکیده نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 173-190]
 • سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی سرعنوان موضوعی فارسی و مقایسه آن با سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره ، سرعنوان موضوعی سیرز و چکیده نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 173-190]
 • سرمایه اجتماعی بررسی کیفی نقش کتابخانه‏های عمومی در ایجاد و ارتقای اعتماد اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 51-72]
 • سنجش‏ اثربخشی ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش اثربخشی سازماندهی مواد در کتابخانه‏های دانشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • سوء رفتار آکادمیک دسترسپذیری به کتاب چاپی در کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان: سونامی استناد کاذب در پایان‌نامه‌های تحصیلی [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • سواد اطلاعاتی مطالعه دیالکتیک در محیط وب: یافته‌های یک نمونه‌پژوهی [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • سواد اطلاعاتی بررسی ارتباط بین سواد اطلاعاتی و کتابداری مبتنی بر شواهد: مورد پژوهی کتابداران کتابخانه های‏ دانشگاهی شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 133-152]
 • سواد وبی مطالعه دیالکتیک در محیط وب: یافته‌های یک نمونه‌پژوهی [دوره 3، شماره 1، 1392]

ش

 • شبکه مفهومی تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی سرعنوان موضوعی فارسی و مقایسه آن با سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره ، سرعنوان موضوعی سیرز و چکیده نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 173-190]
 • شناخت دینی سنجش تاثیر معنویت سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی در کتابخانه‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392]

ض

 • ضریب تاثیر ردپای جهانی شدن بر شاخص‌‌های تولید علم و فناوری [دوره 3، شماره 1، 1392]

ع

 • علم اطلاعات و دانش شناسی نظریۀ میمتیک یا تکامل فرهنگی و رابطه آن با علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 11-30]
 • علم‌سنجی ردپای جهانی شدن بر شاخص‌‌های تولید علم و فناوری [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • علم و فناوری ردپای جهانی شدن بر شاخص‌‌های تولید علم و فناوری [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • عواطف دینی سنجش تاثیر معنویت سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی در کتابخانه‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392]

ف

ق

 • قانون زیف کاربرد و تعدیل قانون زیف و الگوی آماری زو در بازشناسی واژه های بازدارنده زبان فارسی با استفاده از خوشه زبانی مقالات علمی- پژوهشی رشته کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 191-208]

ک

 • کتاب دسترسپذیری به کتاب چاپی در کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان: سونامی استناد کاذب در پایان‌نامه‌های تحصیلی [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • کتابخانه دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 113-132]
 • کتابخانه دانشگاهی بررسی ارتباط بین سواد اطلاعاتی و کتابداری مبتنی بر شواهد: مورد پژوهی کتابداران کتابخانه های‏ دانشگاهی شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 133-152]
 • کتابخانه عمومی بررسی کیفی نقش کتابخانه‏های عمومی در ایجاد و ارتقای اعتماد اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 51-72]
 • کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی توسعه خدمات غیر رایگان در کتابخانه‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان نسبت به رعایت استانداردهای خدمات مرجع دیجیتال [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • کتابخانه‏های دانشگاهی ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش اثربخشی سازماندهی مواد در کتابخانه‏های دانشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • کتابخانه های دانشگاهی رابطه کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • کتابخانه های دانشگاهی سنجش و رتبه بندی دانشگاه های شهر شیراز در اجرای مدیریت دانش از دید کتابداران با استفاده از روش ANP-TOPSIS [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 73-90]
 • کتابخانه های دانشگاهی بررسی تحلیلی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ( مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 91-112]
 • کتابخانه‌‌های دانشگاهی مشهد بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌‌های دانشگاهی مشهد بر اساس مدل CSPP [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 31-50]
 • کتابخانه‌های علوم پزشکی بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی کتابداران با انگیزه اشتراک دانش در کتابخانه‌ها مطالعه موردی:کتابخانه‌های دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • کتابدار بررسی ارتباط بین سواد اطلاعاتی و کتابداری مبتنی بر شواهد: مورد پژوهی کتابداران کتابخانه های‏ دانشگاهی شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 133-152]
 • کتابداران رابطه کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • کتابداران بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی کتابداران با انگیزه اشتراک دانش در کتابخانه‌ها مطالعه موردی:کتابخانه‌های دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • کتابداران بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان نسبت به رعایت استانداردهای خدمات مرجع دیجیتال [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • کتابداران سنجش و رتبه بندی دانشگاه های شهر شیراز در اجرای مدیریت دانش از دید کتابداران با استفاده از روش ANP-TOPSIS [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 73-90]
 • کتابداری مبتنی بر شواهد بررسی ارتباط بین سواد اطلاعاتی و کتابداری مبتنی بر شواهد: مورد پژوهی کتابداران کتابخانه های‏ دانشگاهی شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 133-152]
 • کرمانشاه بررسی ارتباط بین سواد اطلاعاتی و کتابداری مبتنی بر شواهد: مورد پژوهی کتابداران کتابخانه های‏ دانشگاهی شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 133-152]
 • کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی بررسی کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • کیفیت زندگی کاری رابطه کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 3، شماره 1، 1392]

گ

 • گرایش دینی سنجش تاثیر معنویت سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی در کتابخانه‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • گوگل بررسی کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 3، شماره 1، 1392]

م

 • مجموعه سازی پایگاه های اطلاعاتی تحلیل هزینه اثربخشی کتاب های چاپی لاتین و پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی در سال 2010 [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 209-232]
 • مجموعه سازی کتاب های چاپی تحلیل هزینه اثربخشی کتاب های چاپی لاتین و پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی در سال 2010 [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 209-232]
 • محصولات کتابخانه ها توسعه خدمات غیر رایگان در کتابخانه‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • مدل CSPP بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌‌های دانشگاهی مشهد بر اساس مدل CSPP [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 31-50]
 • مدل هیسیگ سنجش و رتبه بندی دانشگاه های شهر شیراز در اجرای مدیریت دانش از دید کتابداران با استفاده از روش ANP-TOPSIS [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 73-90]
 • مدیریت دانش سنجش و رتبه بندی دانشگاه های شهر شیراز در اجرای مدیریت دانش از دید کتابداران با استفاده از روش ANP-TOPSIS [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 73-90]
 • مدیریت دانش بررسی تحلیلی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ( مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 91-112]
 • مدیریت مجموعه دسترسپذیری به کتاب چاپی در کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان: سونامی استناد کاذب در پایان‌نامه‌های تحصیلی [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • مشارکت کتابداران بررسی تحلیلی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ( مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 91-112]
 • مطالعه دیالکتیک مطالعه دیالکتیک در محیط وب: یافته‌های یک نمونه‌پژوهی [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • مطالعه وبی مطالعه دیالکتیک در محیط وب: یافته‌های یک نمونه‌پژوهی [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • معنویت سازمانی سنجش تاثیر معنویت سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی در کتابخانه‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • مقیاس ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش اثربخشی سازماندهی مواد در کتابخانه‏های دانشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • مهارت های سواد اطلاعاتی بررسی تأثیر مهارت های سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 153-172]
 • موتورهای کاوش بررسی کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • موتورهای کاوش وب میانکنش‌پذیری نظام‌های فراداده‌ای و موتورهای کاوش وب: تحولات و رویکردهای جاری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 233-252]
 • میانکنش‌پذیری میانکنش‌پذیری نظام‌های فراداده‌ای و موتورهای کاوش وب: تحولات و رویکردهای جاری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 233-252]
 • میم نظریۀ میمتیک یا تکامل فرهنگی و رابطه آن با علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 11-30]

ن

 • نظام‌های استنادی ردپای جهانی شدن بر شاخص‌‌های تولید علم و فناوری [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • نظام‌های فراداده‌ای میانکنش‌پذیری نظام‌های فراداده‌ای و موتورهای کاوش وب: تحولات و رویکردهای جاری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 233-252]
 • نظریه زمینه‏ ای بررسی کیفی نقش کتابخانه‏های عمومی در ایجاد و ارتقای اعتماد اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 51-72]
 • نظریۀ ژنتیک نظریۀ میمتیک یا تکامل فرهنگی و رابطه آن با علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 11-30]
 • نظریۀ میمتیک نظریۀ میمتیک یا تکامل فرهنگی و رابطه آن با علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 11-30]
 • نمایه استنادی علوم ایران ارزیابی مکاشفه‌ای محیط رابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • نمایه سازی خودکار کاربرد و تعدیل قانون زیف و الگوی آماری زو در بازشناسی واژه های بازدارنده زبان فارسی با استفاده از خوشه زبانی مقالات علمی- پژوهشی رشته کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 191-208]

و

 • واحد پایۀ اطلاعات نظریۀ میمتیک یا تکامل فرهنگی و رابطه آن با علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 11-30]
 • واژه های بازدارنده کاربرد و تعدیل قانون زیف و الگوی آماری زو در بازشناسی واژه های بازدارنده زبان فارسی با استفاده از خوشه زبانی مقالات علمی- پژوهشی رشته کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 191-208]
 • وظایف دینی سنجش تاثیر معنویت سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی در کتابخانه‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392]
 • ویژگی‌های شغلی بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی کتابداران با انگیزه اشتراک دانش در کتابخانه‌ها مطالعه موردی:کتابخانه‌های دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1392]