بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌‌های دانشگاهی مشهد بر اساس مدل CSPP

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کرمان

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

چکیده

هدف: این پژوهش، بررسی آمادگی الکترونیکی در کتابخانه‌‌های دانشگاهی مشهد بر اساس شاخص‌های مدل CSPP (Computer Systems Policy Project) است.
روش: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی است. نمونه آماری 54 نفر از سرپرستان و و مسوولان کتابخانه‌‌ها و بخش انفورماتیک است که به روش طبقه‌‌ای انتخاب شده‌اند. سپس، با استفاده از روش دلفی و بر اساس شاخص‌های این مدل،آمادگی الکترونیکی متناسب با کتابخانه‌‌های دانشگاهی ارایه شد.
یافته‌ها: یافته‌های این اجرا حاکی از آن است که بین کتابخانه‌‌های دانشگاه‌های مختلف از بعد اجتماعی، فنی و حقوقی تفاوتی وجود ندارد ولی از نظر بعد اقتصادی و مدل سی اس پی پی تنها دانشگاه‌های دولتی در وضعیت مناسب‌تری هستند. با بررسی آمادگی الکترونیکی در کتابخانه‌‌های دانشگاهی نقاط قوت و ضعف و یا به عبارت بهتر، شکاف دیجیتالی بین کتابخانه‌‌ها شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


امامی، حسن،(1388). بررسی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری و میزان آمادگی گروه‌های آموزشی در آموزش پزشکی، فصلنامه بیمارستان، 3، 65-57.
حسن زاده، اکتای،(1388). آمادگی الکترونیکی معیارها، موانع تحقق و وضعیت ایران، ماهنامه گزارش کامپیوتر، 164.
حنفی زاده، پیام و محمد رضا حنفی زاده و محسن خدابخشی (1387). طراحی متدولوژی تدوین مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی ایران، شریف 24 (45):110-97.
حنفی زاده، پیام و همکاران، (1387). طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.
سرفرازی، مهرزاد و معمارزاده، غلامرضا (1387) .آمادگی الکترونیکی شاخصی نو در استفرار اثر بخش شهر الکترونیک و شهرداری الکترونیک، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و ارتباطات، سالن همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک، 29و 30 بهمن ماه 1387.
علی احمدی،علیرضا و محمد فتحیان و فرزاد سلطانی (1385). مدل مرجع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دانشگاه‌های ایران، فصلنامه دانش مدیریت،73: 167-154.
فتحیان، محمد و مهدوی نور، سید حاتم (1387).مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
کرد،باقر،(1388).بررسی رابطه آمادگی الکترونیکی در پذیرش فناوری توسط شرکت‌های کوچک و متوسط. در دومین کنفرانس بین‌المللی شهر الکترونیکیتهران،وزارت کشور: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، 169-153.
مسگرزاده، فرناز و سپهر، فرشته (1389). بررسی و ارزیابی معیار آمادگی الکترونیکی (شاخص استراتژی، نیروی انسانی و محیط) در کتابخانه‌ مرکزی سازمان انرژی اتمی ایران جهت ایجاد کتابخانه‌ دیجیتالی.فصلنامه اطلاع شناسی،29،129-123.
موحدی، مسعود، (1387). ارائه الگویی برای سنجش آمادگی الکترونیکی در کسب و کارهای کوچک و متوسط دفاعی کشور، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 12.
نورافروز، علی حسین (1389). طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌‌های دانشگاهی ایران.پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران.
نوروزی،یعقوب و جعفر پور، اسماعیل (1390). ارائه شاخص‌های سنجش آمادگی الکترونیکی در کتابخانه‌‌های دانشگاهی بر اساس مدلIUP ، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 27(2) : 494-479.
واگان، لیوان (1384). روش‌های آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی: رویکرد کاربردی و ساده برای درک، استفاده و تفسیر علم آمار. ترجمه محمد رضا قانع و کیوان کوشا،تهران،چاپار.
Ali Ahmadi, A.R,F. Soltani&M.Fathian (2006) .A ICT Development Foundamental Model for Iranian University ; Management Knowledge,19(23),57-90.
Asgharpour,M.J (2004).Multiple Criteria Decision Making. Tehran: Tehran university press.
Asian Pacific Economic Corporation (APEC) (2000). E-commerce Readiness Assessment Guide.
Baum,C. and A.DiMaio (2000).Gartners Four Phases of E-Government Model. Tutorials , Research Note, November 21.
Bridges.org (2005).E-Ready for what s -Readiness in Developing Countries: Current Status and Prospects toward the Millennium Development Goals Cape Town.
Bu.T.X, S.Sankaran& I. M.Sebastian (2003) .A Framework for Measuring National E-readiness ; International Journal of Electronic Business, 1(1),3-22.
Jones,D (1998). Bank ponder internet Payment. Banking world, 13 (3),39.
Ruikar, K,Anumba, C,& P.Carrillo.2005. Verdict e-Readiness Assessment Application for Construction Companies . Journal of Automation in Construction, 15(1), 98-110.
Tien,F.F.& T.T.Fu .2008. The Correlates of the digital divide and Their Impact . On College Student Learning. Comuters & Education, 50(2), 421-436.
UlUKAN, G (2005). Managerial Issues in open and Distance Education Organizations in Transition: A Need for Systematic Approach. Turkish online.
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2003). “Information and Communication Technology Development Indices” New York & Geneva: United Nations [online], Available at: http://www.unescobkk.org..
CAPTCHA Image