فرایند داوری مقالات در نشریه

 1. ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق قالب درخواستی نشریه، و نیز بازگذاری فایل‌های ضروری،
 2. اعلام نظر سردبیر، و هیأت تحریریه در ارتباط با مقاله،
 3. برگرداندن مقاله به نویسنده به منظور برخی اصلاحات ساختاری (در صورت لزوم) و یا تکمیل و ارسال فایل‌های لازم،
 4. ارائه مقاله به 2 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله،
 5. بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله. در این مرحله سه حالت ممکن است پیش آید:

الف) درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند داوری مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود،

ب) درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران، مقاله به منظور بازبینی و اصلاح به نویسندگان برگشت داده می‌شود.

ج) اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند، دوباره مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.

 1. ارسال مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه درج جدول پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته) در ابتدای مقاله،
 2. ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله،
 3. ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله،
 4. تأیید فرآیند داوری توسط سردبیر یا اعضای هیأت تحریریه،
 5. در صورت رد مقاله، به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش مقاله به مرحله بعدی و ویراستاری می‌رود،
 6. مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله، نه نویسندگان از اسامی داوران و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله مطلع خواهند شد. هم‌چنین تلاش می‌شود کلیه مراحل پذیرش و یا رد مقاله، از زمان تحویل فایل‌های کامل مقاله، حداکثر بین 8 تا 10 هفته طول بکشد.