مدیر مسئول


محسن نوکاریزی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

علم اطلاعات و دانش شناسی

سردبیر


محسن نوکاریزی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


مهری پریرخ استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


زهیر حیاتی دانشیار دانشگاه شیراز

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • zhayatirose.shirazu.ac.ir
  • h-index: 10
  • بیشتر

اعضای هیات تحریریه


سید رحمت الله فتاحی استاد د انشگاه فردوسی مشهد

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا داورپناه استاد دانشگاه فردوسی مشهد

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


اعظم صنعت جو دانشیار/ دانشگاه فردوسی مشهد

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


نرگس نشاط دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا قانع دانشیار مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری- شیراز

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد حسن زاده استاد دانشگاه تربیت مدرس

علم اطلاعات و دانش شناسی

مدیر اجرایی


محمدرسول فیاض صابری مدیراجرایی مجله/دانشگاه فردوسی مشهد

علوم تربیتی

  • jsepum.ac.ir