مدیر مسئول


سید رحمت الله فتاحی استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد

علم اطلاعات و دانش شناسی

سردبیر


سید رحمت الله فتاحی استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


زاهد بیگدلی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


مهری پریرخ استاد دانشگاه فردوسی مشهد

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


زهیر حیاتی دانشیار دانشگاه شیراز

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا داورپناه استاد دانشگاه فردوسی مشهد

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


سید رحمت الله فتاحی استاد د انشگاه فردوسی مشهد

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


محسن نوکاریزی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


الهام صیادعبدی استادیار/دانشگاه کوئینزلند

کتابداری و اطلاع رسانی

  • elham.s.abdigmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد حسن زاده استاد/دانشگاه تربیت مدرس

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


اعظم صنعت جو دانشیار/ دانشگاه فردوسی مشهد

علم اطلاعات و دانش شناسی

مدیر اجرایی


محمدرسول فیاض صابری مدیراجرایی/دانشگاه فردوسی مشهد

  • jsepum.ac.ir