اسامی داوران نشریه عبارتند از:

 

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
هاجر Hajar دانشگاه شیراز
زویا آبام دانشگاه الزهرا
یاسر آسمان دره دانشگاه فردوسی مشهد
حمیده احتشام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
وحید احسانی فاقد وابستگی سازمانی
مریم اخوتی پردازش و سازماندهی اطلاعات
شعله ارسطوپور پردازش و سازماندهی اطلاعات، نمایه سازی استادیار / دانشگاه فردوسی مشهد
سعید اسدی
علیرضا اسفندیاری مقدم پردازش و سازماندهی اطلاعات، کتابخانه های دانشگاهی، مدیریت اطلاعات گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ایران
حسن اشرفی ریزی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سید محسن اصغری نکاح دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه روان شناسی مشاوره و ترببتی، مشهد ، ایران
امیررضا اصنافی
محمد اعظمی پردازش و سازماندهی اطلاعات، کتابخانه های دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ابراهیم افشار
رضا اکبرنژاد کتابخانه های دانشگاهی، مدیریت اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی اکبری دانشگاه فردوسی مشهد
سعیده اکبری داریان پردازش و سازماندهی اطلاعات عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مهشید التماسی تهران
مریم امیدخدا دانشگاه آزاد تهران شمال
مصطفی امینی -
نرگس اورعی پردازش و سازماندهی اطلاعات، مدیریت اطلاعات
رضا بصیریان جهرمی دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن بهزادی پردازش و سازماندهی اطلاعات، تعامل انسان و اطلاعات، کتابخانه های دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد
علی بیرانوند استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه پیام نور. ایران.
زاهد بیگدلی رفتار اطلاع یابی، کتابخانه های دانشگاهی استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز
فاطمه پازوکی پردازش و سازماندهی اطلاعات، تعامل انسان و اطلاعات دانشگاه الزهرا (س)
پریرخ پریرخ مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش ایرانی
نسترن پورصالحی دانشگاه تهران
معصومه تجعفری جامعه اطلاعاتی، کتابخانه های دانشگاهی استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
فاطمه تقی پناهی پژوهش های کیفی، شبکه های اجتماعی، کتابخانه های دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا تهوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
حیدر جانعلیزاده چوب بستی مازندران
زهرا جعفرزاده کرمانی ارزیابی خدمات، مجموعه سازی دانشگاه بین المللی امام رضا ع
حمیدرضا جمالی مهموئی تعامل انسان و اطلاعات، جامعه اطلاعاتی، رفتار اطلاع یابی دانشگاه خوارزمی
غلامحسین جهانگیر ارزیابی خدمات، پردازش و سازماندهی اطلاعات، رفتار اطلاع یابی دانشگاه بیرجند
محسن حاجی زین العابدینی پردازش و سازماندهی اطلاعات، شبکه های اجتماعی، مدیریت دانش شهید بهشتی
نادیا حاجی عزیزی پردازش و سازماندهی اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
داود حاصلی اینترنت، پردازش و سازماندهی اطلاعات، پژوهش های کیفی، شبکه های اجتماعی دانشگاه خوارزمی
افسانه حاضری دانشیار/دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
علیرضا حدادیان دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسن زاده پردازش و سازماندهی اطلاعات، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش
رضوان حسین قلی زاده دانشگاه فردوسی مشهد
سید مهدی حسینی -کردستان
حسین حیدری -
شهناز خادمی زاده ارزیابی خدمات، مجموعه سازی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرناز خراسانچی پژوهشگر حوزة تفکر پلتفرمی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
عبدالرسول خسروی ارزیابی خدمات، پردازش و سازماندهی اطلاعات عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
فریبرز خسروی پردازش و سازماندهی اطلاعات، رفتار اطلاع یابی دانشگاه
فرشید دانش ارزیابی خدمات، اطلاع سنجی، تعامل انسان و اطلاعات گروه مدیریت اطلاعات. مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
داورپناه داورپناه پردازش و سازماندهی اطلاعات، مبانی علم اطلاعات، نمایه سازی
ملیحه درخوش پردازش و سازماندهی اطلاعات، تعامل انسان و اطلاعات، جامعه اطلاعاتی دانشگاه تهران
رضا رجبعلی بگلو ارزیابی خدمات، پردازش و سازماندهی اطلاعات استادیار/پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
علیرضا رحیمی پردازش و سازماندهی اطلاعات، مدیریت اطلاعات استادیار /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ماریه رحیمی ارزیابی خدمات، کتابخانه های دانشگاهی -
امیر ریسمانباف پردازش و سازماندهی اطلاعات، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش رییس مرکز اطلاعات و کتابخانه سازمان آب و برق خوزستان
طاهره ریگی پژوهش های کیفی، رفتار اطلاع یابی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی زاهدی نوقابی ارزیابی خدمات، تعامل انسان و اطلاعات، رفتار اطلاع یابی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد زره ساز پردازش و سازماندهی اطلاعات، تعامل انسان و اطلاعات دانشگاه خوارزمی
رسول زوارقی ارزیابی خدمات، رفتار اطلاع یابی
احسان سالاری استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمود سالاری دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
مصطفی سلیمی فر فردوسی مشهد
فرامرز سهیلی اطلاع سنجی، کتابخانه های دانشگاهی دانشگاه پیام نور
عاطفه شریف ارزیابی خدمات، جامعه اطلاعاتی دانشگاه تربیت مدرس
احمد شعبانی ارزیابی خدمات، مبانی علم اطلاعات، مجموعه سازی
سلیمان شفیعی ارزیابی خدمات، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش معاون علمی دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه
مهدی شقاقی اخلاق اطلاعات، جامعه اطلاعاتی، مبانی علم اطلاعات استادیار گروه علم اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا شکاری ارزیابی خدمات، کتابخانه های دانشگاهی، مدیریت اطلاعات دانش آموخته‌ی دکتری، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. و رئیس کتابخانه مرکزی استان خوزستان
محمدکریم صابری پردازش و سازماندهی اطلاعات، کتابخانه های دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی همدان
مریم صابری استادیار، دانشگاه سمنان
مریم صراف زاده دانشگاه تهران
میترا صمیعی کتابخانه های دانشگاهی، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ، ایران
اعظم صنعت جو پردازش و سازماندهی اطلاعات، رفتار اطلاع یابی، کتابخانه های دانشگاهی، نمایه سازی کروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
ثریا ضیایی دانشگاه پیام نور مشهد
سید مهدی طاهری پردازش و سازماندهی اطلاعات گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی طغیانی دولت آبادی دانشگاه اصفهان
جواد عباس پور ارزیابی خدمات، تعامل انسان و اطلاعات، کتابخانه های دانشگاهی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
زهره عباسی کتابخانه های دانشگاهی، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی علیپور حافظی ابرداده، کتابخانه های دیجیتال دانشگاه علامه طباطبائی
حمید علیزاده پردازش و سازماندهی اطلاعات، کتابخانه های دانشگاهی دانشگاه
اکرم عینی دانشگاه جامع علمی کاربردی
سید رحمت الله فتاحی پردازش و سازماندهی اطلاعات، مدیریت دانش دانشگاه فردوسی مشهد
اکرم فتحیان دستگردی پردازش و سازماندهی اطلاعات، پژوهش های کیفی استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران.
ملیحه فخارطبسی رفتار اطلاع یابی، مدیریت اطلاعات نهاد کتابخانه های عمومی کشور
محبوبه فراشباشی آستانه کارمند/کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالحسین فرج پهلو ارزیابی خدمات، تحلیل محتوی، مدیریت دانش دانشگاه شهید چمران اهواز
فاطمه فرخاری ارزیابی خدمات، کتابخانه های دانشگاهی دانشگاه زابل
فاطمه فهیم نیا تهران
بهار قادری دانشگاه فردوسی مشهد
علی حسین قاسمی رفتار اطلاع یابی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی. دانشکده پیراپزشکی. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. اهواز. ایران
محمدرضا قانع هیأت علمی - مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
مجتبی کفاشان کاخکی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی کوکبی پردازش و سازماندهی اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز
منصور کوهی رستمی تعامل انسان و اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
محمدرضا کیانی دانشگاه بیرجند
محمد لگزیان Ferdowsi university of mashhad
سیامک محبوب عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
احسان محمدی
مهدی محمدی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم
حسن محمودی توپکانلو مدیریت اطلاعات استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان
حیدر مختاری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور
پروانه مدیر امانی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
شیما مرادی استادیار/ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سیدعباس مرجانی مدیریت اطلاعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
رحمان معرفت دانشگاه سمنان
امیدعلی مقیمی مدیریت اطلاعات آستان حضرت عبدالعظیم
لیلا مکتبی فرد
جعفر مهراد
افشین موسوی چلک پردازش و سازماندهی اطلاعات دانشگاه پیام نور ساری
مهدیه میرزابیگی پردازش و سازماندهی اطلاعات گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران
انیس میری دانشگاه پیام نور مشهد
امید میلانی فرد پردازش و سازماندهی اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد - مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
محمد رامین نادری ایران
زهرا ناصری مدیریت اطلاعات دانشگاه تهران
فاطمه نبوی دانشگاه علوم پزشکی ایران
نرگس نشاط عضو هیئت علمی / سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مریم نظری متخصص سواد اطلاعاتی و مشاور خودتوانمندسازی در maryamnazari.com
سودابه نوذری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
حمزه علی نورمحمدی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
علیرضا نوروزی
یعقوب نوروزی پردازش و سازماندهی اطلاعات دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشیار دانشگاه قم
عبدالرضا نوروزی چاکلی دانشگاه شاهد
محسن نوکاریزی تعامل انسان و اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد
معصومه نیک‌نیا دانش آموخته دانشگاه خوارزمی
هادی هراتی مجموعه سازی، مدیریت دانش مدیر امور عمومی، مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
شیوا یاری کارشناس مسئول بودجه و منابع درآمدی کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران