داوران

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی
حمیده احتشام گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پزشکی فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
مریم اخوتی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
شعله ارسطوپور گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 
علیرضا اسفندیاری مقدم گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
حسن اشرفی ریزی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
امیررضا اصنافی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمد اعظمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
رضا اکبرنژاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
علی اکبری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سعیده اکبری داریان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران
مریم امیدخدا دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
مازیار امیرحسینی دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
نرگس اورعی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
سمیه سادات آخشیک گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حسن بهزادی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 
علی بیرانوند  گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
فاطمه پازوکی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران
نسترن پورصالحی گروه علم اطلاعات و مدیریت دانش، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
اورانوس تاج الدینی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
فاطمه تقی پناهی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محسن حاجی زین العابدینی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
داود حاصلی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
رضوان حسین قلی زاده گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 
سید مهدی حسینی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
زهیر حیاتی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 
روح اله خادمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
مهرناز خراسانچی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
عبدالرسول خسروی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر ، ایران
فرشید دانش گروه مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فنآروی، شیراز، ایران
ملیحه درخوش کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا رحیمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
طاهره ریگی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مهدی زاهدی نوقابی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 
محمد زره ساز گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
رسول زوارقی گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 
محمود سالاری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام، مشهد، ایران
عاطفه شریف گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
احمد شعبانی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سلیمان شفیعی دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
مهدی شقاقی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدرضا شکاری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران 
محمدکریم صابری دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
میترا صمیعی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جواد عباس پور گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 
زهره عباسی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مهدی علیپور حافظی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ملیحه فخارطبسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محبوبه فراشباشی آستانه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
عبدالحسین فرج پهلو گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران 
مجتبی کفاشان کاخکی گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 
مرتضی کوکبی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران 
منصور کوهی رستمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران 
مهدی محمدی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
مرتضی محمدی استانی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سیدعباس مرجانی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مشهد، ایران
رحمان معرفت گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
مهدیه میرزابیگی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 
انیس میری دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، مشهد، ایران
امید میلانی فرد مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
سید مهدی نارمنجی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
زهرا ناصری دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
عبدالرضا نوروزی چاکلی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
هادی هراتی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
شیوا یاری دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران