چشم انداز و هدف‌ها

این پژوهشنامه در پی تحقق هدف‌های زیر است:

  • ایجاد بستری مناسب برای انتشار نظریه‌ها، یافته‌ها و دیدگاه‌های علمی؛
    • گسترش ارتباطات علمی در میان پژوهشگران و خوانندگان؛
    • افزایش مشاهده‌پذیری و دسترسی مقاله‌های انتشاریافته در سطح ملی و فراملی؛
    • ارتقای سطح دانش و پژوهش در کشور؛
    • ترویج استانداردهای نشر ادواری‌ها در کشور.