این پژوهشنامه در پی تحقق هدف‌های زیر است:


• ایجاد بستر مناسب برای نشر نظریه ها، یافته‌ها و دیدگاه‌های علمی؛

• گسترش ارتباطات علمی در میان پژوهشگران و خوانندگان؛

• افزایش مشاهده‌پذیری و دسترسی مقاله های انتشاریافته در سطح ملی و فراملی؛

• ارتقای سطح دانش و پژوهش در کشور؛

• ترویج استانداردهای نشر ادواری‌ها در کشور.