دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، شهریور 1392 
بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان

صفحه 113-132

10.22067/riis.v3i2.13654

نرگس اورعی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ علی صنایعی؛ هادی جباری نوقابی