بررسی ارتباط بین سواد اطلاعاتی و کتابداری مبتنی بر شواهد: مورد پژوهی کتابداران کتابخانه های‏ دانشگاهی شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف: هدف عمده این پژوهش بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه از یک سو و رویکرد کتابداری مبتنی بر شواهد آنان از سویی دیگر است.
روش: روش پژوهش همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 61 کتابدار کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه است که کل جامعه به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. جهت سنجش سواد اطلاعاتی، از پرسشنامه ی«انجمن کتابخانه های دانشگاهی و تحقیقاتی آمریکا» و برای سنجش کتابداری مبتنی بر شواهد از پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و جهت بررسی فرضیات پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: جامعه پژوهش در چهار مؤلفه اصلی کتابداری مبتنی بر شواهد( توانایی تدوین سوال، یافتن شواهد، ارزیابی انتقادی و به کارگیری شواهد) در سطح متوسط بودند اما در مؤلفه‌ی مهارت ارزیابی نتایج پایین تر از متوسط قرار داشتند. همچنین در تمامی مؤلفه‌های سواد اطلاعاتی در سطح متوسط بودند. بین همه مؤلفه‌های سواد اطلاعاتی با کتابداری مبتنی بر شواهد رابطه وجود داشت. ارتباط بین کتابداری مبتنی بر شواهد و سواد اطلاعاتی بدین معنی است که سواد اطلاعاتی بالای کتابداران، منجر به استفاده بیشتر از رویکرد کتابداری مبتنی بر شواهد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


بختیار زاده، اصغر (1381). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه الزهرا.(پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاعع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی ایران).‏
بردستانی، مرضیه(1383). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران. در آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی(مجموعه مقاله‌ها). به کوشش رحمت الله فتاحی. مشهد: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی، ،ص.479-494.
حبیبی، شفیع، رضایی هاچه سو، پیمان، طبقی، راضیه(1389). ارتقای سواد اطلاعاتی؛ اساس توسعه‌ی پرستاری مبتنی بر شواهد، مدیریت اطلاعات سلامت، 7 (3)، 371-378.
زوارقی، رسول(1389). کتابداری مبتنی بر شواهد: رویکردی خلاقانه جهت تصمیم گیری‌های بهینه در کتابخانه های‏ عمومی. در مجموعه مقالات نشست تخصصی خلاقیت و نوآوری در کتابخانه های‏ عمومی(234 -207). نهاد کتابخانه های‏ عمومی، تهران،1386.
صیامیان، حسن و شهرابی، افسانه(1383). ویژگی‌های با سواد اطلاعاتی در قرن بیست و یکم در آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی. در مجموعه مقالات : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی(336-315). سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی، مشهد، 1383.
طیب نیا، ویدا (1385). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی.(پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات).
منصوریان، یزدان(1389).کتابداری و اطلاع‌رسانی مبتنی بر شواهد. پایگاه خبری کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (لیزنا). http://www.lisna.ir/Note/3471 بازیابی شده در 11 آبان 1390
یاراحمدی، فرانک(1390). بررسی سواد اطلاعاتی و ارتباط آن با هوش هیجانی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ‏کرمانشاه. (پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)‏.
Gordon, A., Carol (2009). An Emerging Theory for Evidence Based Information Literacy Instruction in School Libraries, Part 1: Building a Foundation. Evidence Based Library and Information Practice, 4( 2 ),365-71
Lazarow,Melanie(2007).The evidence-based model of information literacy research: a critique.,Exploring methods in information literacy research,10(1),171-83.
Partridge,Helen,Edwards,L .,Sylvia, Thorpe(2010). Clare Evidence-based practice: Information professionals’ experience of information literacy in the workplace: Practicing information literacy,4(1),165-74.Retrieved August 24,2010 Accessed: eprints.qut.edu.au/.../PIL_21_Ch13_04.p...
Ritchie, A. (1999). Evidence-based Decision making. Incite.20-33 , Retrieved September 11,2011 Accessed: http://www.alia.org.au/incite/1999/12/appraisal.html
Vezzosi, Monica ,Sora ,Leitzia ,Bevilacqua, Fabrizia(2005). Evidence based librarianship and information literacy: an experience at the University of Parama (Italy), Implementation of quality systems and certification of biomedical libraries, Palermo, 5-23.
CAPTCHA Image