بررسی رابطۀ بین سبکهای تفکر و رفتار اطلاع‌جویی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های علوم پایه و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز

2 ‌کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

چکیده
هدف: بررسی رابطۀ بین سبک‌های تفکر و رفتار اطلاع‌جویی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دو دانشکده علوم پایه و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد هدف این تحقیق بوده است.
روش: این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری 1532 نفر، و حجمِ نمونه 306 نفر بوده که به روش طبقه‌ای تصادفی متناسب با حجم انتخاب شده است. داده‌ها با استفاده از دو پرسش‌نامه سبک‌های تفکر و رفتار اطلاع‌جویی گردآوری، و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد)، و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون Z فیشر و رگرسیون چندگانه) مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: مقادیر همبستگی در سطح 05/0> P نشان داد که بین سبک‌های تفکر و رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دو دانشکده رابطۀ مثبت و معنی‌‌داری وجود دارد. این رابطه‌ها بین دانشجویان دختر و پسر نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای یافته‌ها این نتیجه حاصل شد که با توجه به مؤلفه‌های سبک تفکر، با تعیین سبک‌های قانونی،آنارشیست و امکان پیش‌بینی رفتار اطلاع‌جویی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


انتظاریان، ناهید و فتاحی، رحمت الله (1390). مبانی طراحی رابط کاربر مبتنی بر شناخت ویژگی‌ها، ادراک و رفتار کاربران، فصلنامه کتابداری  و اطلاع‌رسانی، 13(2).  http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticles&did=878&pid=10 (دسترسی 19/4/91)
دلاور، علی (1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی. تهران: انتشارات رشد.
شکری، امید؛ خدایی، علی؛ دانشور پور، زهره؛ طولابی، سعید؛ فولادوند، خدیجه (1388). کاربردپذیری نظریه خود مدیریتی روانی استرنبرگ در موقعیت‌های تحصیلی: سبک‌های تفکر و پنج رگه بزرگ شخصیت. علوم رفتاری،  3(4): 279-286.
 
Ford, N.; Miller D.; & Moss, N. (2001). The Role of Individual Differences in Internet Searching: an Empirical Study. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52(12): 1049-1066.
Heinstrom, J. (2000).The Impact of Personality and Approaches to Learning on Information Behavior. Information Research, 5(3). http://informationr.net/ir/5-3/paper78.html (accessed 13 May, 2010).
Kao, Gloria yi ; Ming, p.lei & Sun, c. (2008). Thinking Styles Impacts on Web Search Strategies. Computer in human behavior, 24, pp: 1330-1341.
Kerjcie, robet & Morgan, daryle. )1970(. Determining Sample Size for Research Activities. Educational and psychological measurement, 30, pp: 607-610.
Sternberg, R. J. (1994). Allowing for thinking styles. Educational Leadership. 52(3): 36-40.
Zhang, L. F., & Sternberg, R. J. (2000). Are learning approaches and thinking styles related? A study in two Chinese populations. The journal of personality, 134 (5): 469-489.
CAPTCHA Image