بررسی رابطۀ بین سبکهای تفکر و رفتار اطلاع‌جویی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های علوم پایه و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 جندی‌شاپور

2 پیام نور مشهد

چکیده

چکیده
هدف: بررسی رابطۀ بین سبک‌های تفکر و رفتار اطلاع‌جویی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دو دانشکده علوم پایه و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد هدف این تحقیق بوده است.
روش: این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری 1532 نفر، و حجمِ نمونه 306 نفر بوده که به روش طبقه‌ای تصادفی متناسب با حجم انتخاب شده است. داده‌ها با استفاده از دو پرسش‌نامه سبک‌های تفکر و رفتار اطلاع‌جویی گردآوری، و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد)، و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون Z فیشر و رگرسیون چندگانه) مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: مقادیر همبستگی در سطح 05/0> P نشان داد که بین سبک‌های تفکر و رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دو دانشکده رابطۀ مثبت و معنی‌‌داری وجود دارد. این رابطه‌ها بین دانشجویان دختر و پسر نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای یافته‌ها این نتیجه حاصل شد که با توجه به مؤلفه‌های سبک تفکر، با تعیین سبک‌های قانونی،آنارشیست و امکان پیش‌بینی رفتار اطلاع‌جویی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the relationship between the thinking styles and the information seeking behavior among graduate students of Science Faculty and Humanities Faculty in Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Ali Hossein Ghasemi 1
  • Mahmoud Sangari 2
چکیده [English]

Abstract

Purpose: This study aims to investigate the relationship between thinking styles and information-seeking behavior among students of the two faculties.

Methodology: Through the surveying method, a sample of 306 students was selected from the 1532 students according to randomized stratified way proportionate to the community volume. The data were gathered exploiting two questionnaires, one on thinking styles and the other on information seeking behavior and were analyzed using descriptive statistics (frequency and percentage), and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, Fisher's Z-test and multiple regression).

Findings: Correlation values at the level of P < 0.05 showed a significant and positive relationship between thinking style and information-seeking behavior. The existence of such relationship between the male and female students was also examined. Based on the findings, it was concluded that regarding thinking style factors, on determining the thinking style to be legislative, anarchic or oligarchic, predicting the information-seeking behavior is possible. This point was investigated regarding the two faculties’ students too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information-seeking behavior
  • thinking styles
  • graduate students
  • Ferdowsi University of Mashhad
CAPTCHA Image