بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی کتابداران با انگیزه اشتراک دانش در کتابخانه‌ها مطالعه موردی:کتابخانه‌های دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف آگاهی از رابطه ویژگی‌های شغلی با انگیزه اشتراک دانش در کتابخانه‌های دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران انجام شده است.
روش‌: روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسش‌نامه ویژگی‌های شغلی، انگیزه اشتراک دانش و اشتراک دانش است. جامعه پژوهش شامل 133 کتابدار دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم بهزیستی و توان‌بخشی است که از این تعداد، 118 نفر به پرسش‌نامه‌ها پاسخ داده‌اند.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، وضعیت ویژگی‌های شغلی کتابداران و انگیزه آنها برای اشتراک دانش در سطح متوسط ارزیابی شده است و رابطه معنی‌داری بین ویژگی‌های شغلی و انگیزه اشتراک دانش در کتابخانه‌ها وجود دارد. همچنین یافته‌ها، رابطه انگیزه اشتراک دانش با اشتراک دانش را نیز مورد تأیید قرار داد. افزایش آزادی عمل کتابداران موجب افزایش انگیزه درونی اشتراک دانش می‌شود و با افزایش سطح هویت کاری کتابداران، بر میزان انگیزه درون‌فکنانه اشتراک دانش در آنها افزوده می‌شود. افزایش سطح بازخورد اجتماعی نیز، افزایش انگیزه بیرونی اشتراک دانش را در کتابداران به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


پزشکی‌راد، غلامرضا؛ علیزاده، ندا و زمانی میاندشتی، ناصر (1389). "عوامل موثر در تسهیم دانش میان کارکنان سازمان ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران"، تحقیقات اقتصاد در توسعه کشاورزی ایران، 41 (1)، 41-49.
حریری، نجلا (1383). "ویژگی‌های جمعیت شناختی و احساس استقلال و موفقیت مدیران زن و مرد در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی". فصلنامه کتاب، 15(3)، 115-126.
خاتمیان فر، پریسا؛ پریرخ، مهری ( 1386). "بررسی عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی". فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 12(1)، 223-247.
خواجه، آزاده، جعفری، مصطفی و اخوان، پیمان. (1388)."اولویت بندی عوامل موثر در اشتراک دانش: مطالعه موردی شرکت تولید کننده قطعات خودرو". دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش.
رابینز، استیفن پی. (1373)."رفتار سازمانی"، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران: نوبهار.
سواری، چیمن (1388). "طراحی مدل اشتراک دانش برای سازمان های مجازی با استفاده از رویکرد عامل گرایی". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا.
طوسی راد، غلامرضا (1381). "بررسی رابطه بین ویژگی‌های شغلی با میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد کرمان.
 
Deci, E. L. and Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human      behavior. New York: Plenum Press.
Foss, Ni., Minbaeva, D.B., Pedersen, T. and Reinholt, M. (2009). Encouraging knowledge sharing among employees: how job design matters, Human and resource management, 48(6), 871-893.
Gagné, M. and Deci, E. L. (2005). Self-Determination theory and work motivation. Journal of
Garg, P and Rastogi, R, (2006). ‘New Model of Job Design: Motivating Employees’ Performance’, Journal of Management Development, 25 (6), 572-587.
Garoufallou, E., Siatri, R., Asderi S. and Balatsoukas, P. (2009). “Sharing knowledge on workplace: what factors motivate librarians to share their knowledge?” qualitative and quantitative methods in libraries (QQML) theory and application, International Conference, Chania, Crete (Greece) May 26-29, 2009 (pp 70-75).
Hackman, J.R. and Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16 (2), 250-279.
Higgins, E. T. (1997). Beyond pleasure and pain. American Psychologist, 52 (12), 1280-1300.
Hu, I.L., Wang, P. and Chang, C.C. (2009).  “Improving Group Identity by Job Design in Academic Libraries”, Journal of Educational media and library sciences, 47 (2), 147-161.
Jantz, R. (2001). Knowledge management in academic libraries: special tools and processes to support information professionals. Reference Services Review, 29 (1), 33-39.
Lin Hsiu-Fen, 2007. “Knowledge Sharing and Firm Innovation Capability: An Empirical Study, International Journal of Manpower, 28 (3/4), 315-333.
Maponya, P.M (2004). Knowledge management practices in academic libraries: a case study of the University of Natal, Pietermaritzburg Libraries. Retrieved 11 Sep. 2011 from http://www.ukzn.ac.za/department/data/leap_scecsal Motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55 (5), 68-78.
Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995).  “The creation- knowledge company”. New York: Oxford university press. Organizational Behavior, 26, 331-362.
Parirokh, M. Daneshgar, F. and Fattahi, R. (2008). "Identifying knowledge-sharing requirements in academic libraries", Library Review, 57 (2), 107 – 122.
Riege, A. (2005). Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider. Journal of Knowledge Management, 9 (3), 18-35
Ryan, R. M. & Connell, J. P. 1989. Perceived locus of causality and internalization: examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology, 57 (5), 749-761.
Ryan, R. M., and Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic
Sims, H., Szilagyi, A. & Keller, R. (1976). The measurement of job characteristics. Academy of Management Journal, 19(2), 195-212
CAPTCHA Image