بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی کتابداران با انگیزه اشتراک دانش در کتابخانه‌ها مطالعه موردی:کتابخانه‌های دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

ایران

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف آگاهی از رابطه ویژگی‌های شغلی با انگیزه اشتراک دانش در کتابخانه‌های دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران انجام شده است.
روش‌: روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسش‌نامه ویژگی‌های شغلی، انگیزه اشتراک دانش و اشتراک دانش است. جامعه پژوهش شامل 133 کتابدار دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم بهزیستی و توان‌بخشی است که از این تعداد، 118 نفر به پرسش‌نامه‌ها پاسخ داده‌اند.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، وضعیت ویژگی‌های شغلی کتابداران و انگیزه آنها برای اشتراک دانش در سطح متوسط ارزیابی شده است و رابطه معنی‌داری بین ویژگی‌های شغلی و انگیزه اشتراک دانش در کتابخانه‌ها وجود دارد. همچنین یافته‌ها، رابطه انگیزه اشتراک دانش با اشتراک دانش را نیز مورد تأیید قرار داد. افزایش آزادی عمل کتابداران موجب افزایش انگیزه درونی اشتراک دانش می‌شود و با افزایش سطح هویت کاری کتابداران، بر میزان انگیزه درون‌فکنانه اشتراک دانش در آنها افزوده می‌شود. افزایش سطح بازخورد اجتماعی نیز، افزایش انگیزه بیرونی اشتراک دانش را در کتابداران به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the relationship between job characteristics of librarians and their motivation for knowledge sharing

نویسندگان [English]

  • nadjla hariri
  • Leila Mohammadpour
چکیده [English]

Abstract

Purpose: The main purpose of this study was to investigate the relationship between job characteristics of librarians of universities under authority of the Ministry of Health and Medical Education in Tehran and their motivation for knowledge sharing.

Methodology: Method of the research was analytical survey, and the data were gathered using three questionnaires of job characteristics, knowledge sharing motivation, and knowledge sharing. Research population consisted of 133 librarians working in Medical universities in Tehran. The number of completed questionnaires was 118.

Findings: According to the findings, the status of the librarians' job characteristics and their motivation for knowledge sharing were at average level. However, there was a significant relationship between job characteristics and motivation for knowledge sharing among the librarians. Findings also confirmed the relationship between knowledge sharing motivation and knowledge sharing practice. With increasing job autonomy, the intrinsic motivation to knowledge sharing will increase. Also, the increase of job identity and social feedback leads to increase in interjected and extrinsic motivation to knowledge sharing between librarians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job characteristics
  • knowledge sharing motivation
  • Knowledge sharing
  • Librarians
  • Medical libraries
CAPTCHA Image