ارزیابی مکاشفه‌ای محیط رابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف محیط رابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در بخش نمایه استنادی علوم ایران انجام پذیرفت.
روش: روش پژوهش کیفی است و به شیوه مکاشفه‌ای انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها سیاهه وارسی بود که بر اساس 3 سیاهه نیلسن (پیروتی، 2009)، چری و همکاران (لنکستر، 1997) و گالیور (2002) تدوین شد. جامعه پژوهش متخصصان کتابداری و رایانه بودند که تجربه کار و یا پژوهش در زمینه محیط رابط را داشتند. نمونه‌گیری به روش هدفمند (از جمله روش‌های غیراحتمالاتی)انجام شد. ارزیابی به کمک 6 نفر از ارزیابان متخصص در رشته‌های کتابداری و رایانه انجام گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد پایگاه استنادی از میان 83 گویه طراحی شده، در 8 مؤلفه سیاهه وارسی تنها 21 مورد(3/25%) را رعایت کرده است و در 62 گویه (69/74%) دیگر با مشکلاتی همراه بود. «طراحی کلی و جنبه‌های زیبا شناختی» و «اعمال محدودیت» با رعایت 50 درصد معیارها، از جمله مؤلفه‌هایی بودند که بیشترین میزان هم‌خوانی را با معیارهای سیاهه وارسی داشتند. بیشترین درجه شدت مشکلات، مربوط به مؤلفه‌های «بازیابی مدارک»، «جست‌وجو» و «اعمال محدودیت» با میانگین 6/2بود. به طور کلی یافته‌های پژوهش حاکی از ضعف محیط رابط پایگاه استنادی در رعایت معیارهای مورد ارزیابی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heuristic Evaluation of the User Interface of the Islamic world Science Citation Database

نویسندگان [English]

  • mohsen nowkarzi
  • nosrat fanoodi
چکیده [English]

Abstract:

Purpose: The study was carried out to identify the strengths and weaknesses of the user interface of the Islamic World Science Citation (ISC) in the Iranian Science Citation Index.

Methodology: The method was a qualitative and applied one. To do this heuristic research, a checklist consisting of Nielson's (Pierotti, 2009), Cherry et al (Lancaster, 1997) and Gulliver’s (2002) checklists was developed and used. The sampling was a purposeful and non-probabilistic one. The assessment was carried out by 6 specialists in the fields of library and information science, and computer science.

Findings: The results showed that, in ISC وout of 83 items for the 8 components of the checklist, only 21 items (%25.3) were correct and there were some problems with the other 62 items (%74.69). The components “General Design and Aesthetic Aspects” and “Imposing Restriction”, in which 50 percent of the evaluation criteria were observed, were among the most compatible ones with the checklist criteria. The results also showed that the greatest severity of problems was related to the components “Document Retrieval”, “Search” and “Imposing Restriction” with the mean of 2.6 out of 5. In general, the results confirmed the weakness of the ISC interface related to the assessment criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interface Assessment
  • Databases
  • Islamic World Science Citation (ISC)
  • Heuristic Evaluation
  • Iranian Science Citation index
CAPTCHA Image