ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش اثربخشی سازماندهی مواد در کتابخانه‏های دانشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران

2 عضو هیأت علمی گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش اثربخشی با نگاهی جامع در کتابخانه‏های دانشگاهی است. در این مقیاس به سازماندهی مواد به عنوان یکی از فعالیت‏های عمده کتابخانه توجه شده است.
روش‏: ساخت این مقیاس بر اساس رویکرد ارزش‏های رقابتی با تأکید بر مدل‏های چهارگانه ارزش‏های رقابتی انجام گرفته و برای این منظور هشت عامل کلیدی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: برنامه‏ریزی، بهره‏وری، مدیریت و دسترسی به اطلاعات، ایجاد نظم و ثبات، نیروی کار منسجم، نیروی کار ماهر، انعطاف‏پذیری، و جذب منابع. بر اساس این هشت عامل 54 گویه با استفاده از منابع معتبر کتابداری و اطلاع‏رسانی و تجربیات عملی مدیریتی تهیه شد. مجموعه این گویه‏ها در قالب یک پرسش‌نامه با استفاده از روش دلفی به نظرخواهی 30 نفر از اساتید و متخصصین رشته گذاشته شد که در دور دوم به اتفاق نظر رسید. برای رسیدن به اتفاق‏نظر از آزمون فریدمن و برای تعیین روایی گویه‏ها از آزمون سازگاری درونی و برای تعیین پایایی آن‏ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
یافته‏ها:بر اساس یافته‏های پژوهش، اعضای دلفی 53 گویه (52 گویه اولیه و یک گویه جدید) را در هشت عامل کلیدی برای سنجش اثربخشی در فعالیت سازماندهی مواد کتابخانه‏های دانشگاهی پذیرفتند.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image