توسعه خدمات غیر رایگان در کتابخانه‌ها

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور واحد تنکابن

2 عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه سمنان

چکیده

چکیده
هدف: توسعه و افزایش منابع مالی کتابخانه ها از طریق ارائه خدمات حق الزحمه ای و همچنین مشخص کردن راهکارهایی در همین راستا می باشد.
روش: طی این مقاله عواملی مانند نوع کتابخانه، نوع خدمات، محیط و امکانات، به منظور تدوین و اجرای راهکارهای افزایش منابع مالی کتابخانه ها مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته اند.
یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که شناسایی عواملی مانند نوع کتابخانه، نوع خدمات، محیط و امکانات و همچنین برقراری عوامل اجرایی نظیر خدمات تحویل مدرک، خدمات نسخه برداری، استفاده از پایگاه های اطلاعاتی، برگزاری کارگاه های آموزشی و خدمات مشاوره ای می توانند از جملة خدمات حق الزحمه ای کتابخانه ها محسوب شده و در راستای تحقق اهداف مقاله به طور موثر و کارآمد نقش آفرین باشند.

کلیدواژه‌ها


کلی، کوین (1378). معیارها و قواعد جدید در اقتصاد نوین: ده استراتژی بنیادی برای جهانی متصل و بهم پیوسته. ترجمه محمود طلوع. تهران: رسا.
Ajay Kumar Sharma, Ajay and Bhardwaj, Sapna (2009). Marketing and Promotion of Library Services. The Journal of Academic Librarianship, 61 (5), 331-342.
American library Association freedom Committee (2003).“ALA intellectual freedom committee for report to council.” At [On-line] Available http://www.ala.Oif/if committee.[5, Feb.2007]
Chiu, J., Ye, R. L.Znang, Yue and Nguxen, Date (2004).”Fee-based online services: Exploring consumers` willingness to pay.” [Electronic version]. Journal of International Technology and Information management.Vol.130,
Coffman, S. and Josephine, H. (1999). “Doing it for money?” [Electronic version]. Library Journal. Vol.114. Issue15
Conable, Gordon, M.(2005).Public libraries and intellectual freedom. http://www.ala.org [25,Feb.,2007]
Coupey. E. (2001).” Marketing and the Internet”. Prentice Hall.
De Aze, E. E. (2002). Marketing concepts for libraries and information services. Available  at: [http://www.envisionit.com.au/Docs/gandhi.htm>, Accessed on: 4-12-2008.
Dearie, T.N, and Fong,Y.S.(1999).”Fee-based information Services: overview of the fourth international conference and future trend.” [Electronic version]. Journal of Inter library loan, Document Delivery & Information Supply. 9(4), 39-52.
Dhiman, A.K. (2006). Information Technology and Marketing of Library Services. Library Progress. 26 (1), 29-38.
Edwards, Sylvia L. (1998) Fee based information services for business : an investigation of requirements. Masters by Research thesis, Queensland University of Technology 09 Feb 2011
Egholm, C. and Jochumsen, H. (200).”Perspectives Concerning user fees in public libraries” [Electronic Version]. Library management, 21 (6). 298-306.
Ernest, Douglas J. (1993).”Academic libraries, Fee-Based Information Services, and the Business Community”. [Electronic version]. RQ,32,396.
Foley, M. (2001). “Fee-based Services Considered for MSN”. At [On-line] Available  http://www.news.Zdent.com. [8, Feb., 2007]
Geng, T. H. (2004). “Implementing fee-based services in Libraries”. At [On-line] Available www.Topical.Brpief.com. .[14 Jun.2007]
Heesop K. & Yonge P.(2006). Marketing Analysis of Reference and Information Services in Korean Libraries , 20-24 August 2006, Seoul, p.1- 15
Jaeger, J. (1999).”User fees, community goods, and the public library” [Electronic version].Public library quarterly, 17(2),49-62.
Johannsen, Carl, G. (2004).” Money makes the world go around fee-based services in Danish public libraries 2000 – 2003.”[Electronic version].public library quarterly, 105 (1196/1197).21-32.
Lawson,R.and Lawson,P.(2002).”Library in a bind: Ownership vs. access. .” [Electronic version]. Journal of Consumer affairs, 36(2),295-298.
 Madhusudhan. M (2008). Marketing of Library and Information Services and Products in University Libraries: A Case Study of Goa University Library. Library Philosophy and Practice. Vol. 25. March
Mc Daniel. Elizabeth A. and Epp, Ronald H.(1995).” Fee-based information services: The promises and Pit falls of a new revenue source in high education.” Available at: [http://www.mindswap.org] No.2.
Rust, R. T. and Lemon, K.N.(2001).”E-Service and the Consumer. International Journal of Electronic Commerce.” [Electronic version]. International Journal of Electronic Commerce.5(3),85-102.
Shoham, S. (1998).” Fess in public libraries”. [Electronic version]. Public library Quarterly,7(1), 39.48.
Trehub, A. (1999).”Creating Fee-based online services: A new role for academic librarians” [Electronic version]. Library Hi tech.17.4.372
Wendy, S. (1993).”Fee-based Services: Are they worth it?”[Electronic version]. Library Journal.Vol.118. Issue11.
Wood, W.(1993).” A Librarian guide to fee-based services” [Electronic version]. The Reference Librarian. 40,122-26.
CAPTCHA Image