سنجش تاثیر معنویت سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی در کتابخانه‌ها

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

ایران

چکیده

چکیده
هدف: سنجش رابطه بین معنویت سازمانی و بهره وری کارکنان و کتابداران کتابخانه های دانشگاه شیراز و همچنین تعیین تاثیرگذارترین و پیش‌بینی کننده ترین شاخص ها در ارتقاء بهره وری کارکنان.
روش‌: به منظور گردآوری اطلاعات از دو پرسش نامه استفاده شد؛ پرسش نامه اول شامل 102 سوال، معنویت افراد را مورد سنجش قرارداد و پرسش نامه دوم، در قالب 30 سوال بهره وری افراد را به سنجش در آورد. کل جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شد، پس از سنجش روایی و پایایی پرسش نامه‌ها، تعداد 82 پرسش نامه توزیع و با استفاده از نرم افزار علوم اجتماعی به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آنها پرداخته شد. روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه در تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: پژهش نشان داد که بین معنویت و بهره وری افراد جامعه پژوهش همبستگی مثبت وجود دارد. از بین شاخص های معنویت، شاخص الزام و عمل به وظایف دینی بیش از شاخص های دیگر در ارتقاء بهره وری افراد تاثیرگذار است و از بالاترین قدرت پیش بینی کنندگی متغیر بهره وری نیز برخوردار می باشد. همچنین تاثیر شاخص های معنویت بر بهره وری، متغیری از ویژگی های جمعیت شناختی است. در پایان بر اساس اطلاعات گردآوری شده، مدل مفهومی پژوهش مورد تائید قرار گرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the impact of organizational spirituality on labor productivity in libraries

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Jamshidi Ghahfarokhi
  • Zouhayr Hayati
چکیده [English]

Abstract

Purpose: This research aimed to investigate the relationship between organizational spirituality and productivity of librarians and library staff in libraries of Shiraz University and also determining the Influential and the most predictive indicator to Improve employee productivity.

Methodology: To collect data two questionnaires were used; the first one measured the persons spirituality, and it included 102 questions in three dimensions: religious understanding and belief, religious orientation, and obligation to religious duties in practice. The second questionnaire had thirty questions and measured personal productivity. All librarians and library personnel whose scores were 82, were considered as subject of the study. Questionnaires were tested for reliability and validity. Data analysis was carried out by using SPSS software (16th edition) and statistical methods such as correlation coefficient and multiple regression coefficient were applied.

Findings: Results show that there is a positive correlation between spirituality and productivity of subject of the study. Among spirituality dimensions, obligation to religious duties in practice affects personal motivation for higher productivity more than other dimensions and has high forecasting power as well. Also Demographic characteristics have some impacts on productivity. Ultimately a conceptual model was constructed and introduced which can be used by other researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious belief
  • productivity
  • religious knowledge
  • religious orientation
  • religious emotions
  • organizational spirituality
  • religious duties
CAPTCHA Image