رابطه کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می‏باشد.
روش:پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کتابداران
دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می‏باشد. به دلیل کم بودن حجم جامعه با روش سرشماری تمام افراد جامعه شامل 60 کتابدار با استفاده از پرسش‌نامه‏های کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی مورد بررسی قرار گرفتند. داده‏ها با روش همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‏ها: نتایج حاصل از همبستگی ساده نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و دو مؤلفه ی قانون گرایی و فرصت رشد مداوم با دلبستگی شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (05/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between quality of life and job involvement among librarians of ShahidChamran University and Jondishapoor University of Medical Sciences libraries

نویسندگان [English]

  • Peyman Jalilpour
  • Yahya Akbari Shaye
  • Masoomeh Piruzfar
چکیده [English]

Abstract

Poupuse: This study investigated the relationship between quality of work life and job involvement among librarians of Shahid Chamran University and Jondishapoor University of Medical sciences of Ahvaz.

Methodology: This is a descriptive study. All librarians of the two universities (60 persons) were surveyed by using quality of work life and job involvement questionnaires.

Finding: Data were analyzed with Pearson correlation and multi regression method. The results indicated that there was a positive and significant relationship between quality of work life and two of its components, namely integration and continued growth opportunities, with job involvement (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of work life
  • Job involvement
  • Academic libraries
  • Librarians
CAPTCHA Image