رابطه کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‏شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‏شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می‏باشد.
روش:پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کتابداران
دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می‏باشد. به دلیل کم بودن حجم جامعه با روش سرشماری تمام افراد جامعه شامل 60 کتابدار با استفاده از پرسش‌نامه‏های کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی مورد بررسی قرار گرفتند. داده‏ها با روش همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‏ها: نتایج حاصل از همبستگی ساده نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و دو مؤلفه ی قانون گرایی و فرصت رشد مداوم با دلبستگی شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (05/0p

کلیدواژه‌ها


بزاز جزایری، احمد، و پرداختچی، محمّدحسن (1386). تدوین مدل ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان­ها. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 2 (5)، 123-151.
پاکاری، عبداله (1370). بررسی رابطه بین تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و خشنودی شغلی با تمایل به ترک شغل و عملکرد شغلی در بین پرسنل شرکت ملی نفت ایران. (پایان­نامه کارشناسی، روان­شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1370).
حیدری­نژاد، صدیقه، و مرادی­پور، مهدی (1390). رابطه دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی با جوّ سازمانی مدارس متوسطه شهر اهواز. مدیریت ورزشی، (8)، 5-21.
درگاهی، حسین، قریب، میترا، و گودرزی، مریم (1386). بررسی کیفیت زندگی کاری پرستاران بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، 13 (2)، 13-21.
دهقان نیری، ناهید، صالحی، تهمینه، و اسدی نوقابی، احمدعلی (1387). کیفیت زندگی کاری و بهره­وری پرستاران بالین و ارتباط آن­ها با یکدیگر. پژوهش پرستاری، 3 (8 و 9)، 27-37.
رحیمیان، حمید، فیروزی، علی، و ظهری، بابک (1389). مقایسه کیفیت زندگی کاری کارکنان
شرکت­های مناطق دو و چهار عملیات انتقال گاز و بررسی رابطه آن با عملکرد سازمانی. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 4 (10)، 71-89.
ساعدی، سارا، خلعتبری، جواد و موری نجف آبادی، ندا (1389). رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با خوشنودی شغلی.  فصلنامه تازه­های روانشناسی صنعتی سازمانی، 1 (4)، 55-64.
سلمانی، داود (1382). کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با عملکرد و بهره­وری سازمان­ها. دانش مدیریت، (60 و 61)، 73-97.
عنایتی، ترانه، صالحی، محمّد، و خوش باور رستمی، رحیمه (1389). بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش و پرورش. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، (3)، 159-175.
مورهد، گریگوی، و گریفین، ریکی (1387). رفتار سازمانی. (ترجمه مهدی الوانی، و غلامرضا معمارزاده). تهران: مروارید.
مهرابی­زاده هنرمند، مهناز، و طالب­زاده، علیرضا (1380). بررسی رابطه ابهام و تعارض نقش با خشنودی و دلبستگی شغلی. مجله روان­شناسی، (17)، 44-55.
میرسپاسی، ناصر (1375). مدیریت منابع انسانی و روابط کار نگرشی راهبردی. تهران: شروین.
نعامی، عبدالزهرا، بشلیده، کیومرث و فرهاد­زاده، اسداله (1390). بررسی رابطه بین موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند. مجله دست­آوردهای روان‏شناختی، 4 (1)،134-152.
یاوری، یوسف، امیرتاش، علی­محمّد، و تندنویس، فریدون (1388). مقایسه کیفیت زندگی کاری و خرده مقیاس­های آن در بین اعضای هیئت علمی دانشکده­ها و گروه­های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه­های دولتی. علوم حرکتی و ورزشی، 1 (12)، 99-109.
 
Considine, G., & Callus, R. (2001). The Quality of Work Life of Australian Employees – the development of an index. Retrieved May 22, 2012 from http://www.macquarieinstitute.com.au/sci-articlelibrary/WP73.pdf.
Heinonen, S., & Saarimaa, R. (2009). Better jobsatisfaction through quality of work life –how can telework help? Retrieved May 8, 2012 From http://ffrc.utu.fi/en/research/projects/telework.html.
Konrad, A. M., & Mengel, R. (2000). The impact of work life program on firm productivity. Strategic Management Journal, 21 (12), 12-25.
Lau, R. S. M. (2000). Quality of work life and performance: An ad Hoc investigation of two key elements in the service profit chain model. International Journal of Service Industry Management, 11 (5), 422-437.
Lawler, J., Chan Huang, T., & Yilei, C. (2007). The effects of quality of work life on commitment and turnover intention. Social Behavior and Personality, 35 (6), 735-750.
Layer, J. K., Karwowski, w., & Furr, A. (2009). The effect of cognitive demands and perceived quality of work life on human performance in manufacturing environments. International Journal of Industrial Ergonomics, (39), 413-421.
CAPTCHA Image