بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان نسبت به رعایت استانداردهای خدمات مرجع دیجیتال

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

0

چکیده

چکیده
هدف: هدف مطالعه دیدگاه کتابداران دانشگاهی نسبت به اجرای خدمات مرجع دیجیتال در دانشگاه‌های شهر اصفهان بر اساس مؤلفه‌های استاندارد ایفلا است.
روش: روش انجام پژوهش توصیفی- پیمایشی، و جامعه آن کتابداران شاغل کتابخانه‌های دانشگاهی دولتی شهر اصفهان بود. حجم نمونه با استفاده از برآورد واریانس به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برابر با 113 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته بر اساس استانداردهای مرجع ایفلا بود.
یافته‌ها: یافته ها نشان داد که میزان رعایت مؤلفه‌های مرجع ایفلا از دیدگاه جامعه مورد بحث در کتابخانه‌ها به طور یکسان نبود. بیشترین میزان رعایت مربوط به مؤلفه خط مشی با میانگین 64/2 و کمترین میزان، مربوط به مؤلفه ارزیابی با میانگین 30/2 بوده است. میانگین کل مؤلفه‌های پژوهش برابر با 97/1 بود که میزان رعایت خدمات مرجع دیجیتال را کمتر از حد متوسط نشان می‌دهد.با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می‌شود که خط مشی اختصاصی برای خدمات مرجع دیجیتال با توجه به استانداردهای ایفلا تدوین شود و با برنامه‌ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت، اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت، طراحی و سفارش صفحات و منوی خدمات مرجع به ارتقاء سطح کمی و کیفی کتابخانه ها پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Librarians' Viewpoints Concerning Digital Reference Services Standards at Isfahan University libraries

نویسندگان [English]

  • rogayeh asgari
  • ahmed shabani
  • saeed rajaee poor
چکیده [English]

Abstract

Purpose: This research aims at examining the university librarians’ viewpoints about digital reference services at state universities of Isfahan based on IFLA 2008 standards.

Methodology: The research method is descriptive survey study. The study population consists of university librarians of state universities in Isfahan. After determining the variance, the sample was estimated 113 and the random stratified sampling method was used. Questionnaire was used to collect data
.
Finding: The results showed that the components of digital reference services in the examined libraries are not the same. The component policy had the highest mean (2.64) and the component evaluation had the lowest mean (2.30). The mean of all components was estimated 1.97. It shows that digital reference services are lower than the average.
Regarding the results, to improve the levels of quality and quantity of library services we suggest creating Special Digital Reference Policy, Short and long-term planning, Training Employee programs, developing and publicizing Web Pages and Menus for reference service.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Reference Services
  • IFLA Standards
  • Isfahan University
  • Librarians
  • University libraries
CAPTCHA Image