دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 24، آذر 1401، صفحه 1-350