دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، اسفند 1397 
طراحی مدل معنایی آموزش در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

صفحه 63-86

10.22067/riis.v0i0.69684

امیرحسام رادفر؛ فاطمه فهیم نیا؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ ملوک ‏السادات حسینی بهشتی


ارائۀ شیوه‌نامه‌ای بهمنظور حفظ دانش بومی در کتابخانه‌های روستایی

صفحه 243-264

10.22067/riis.v0i0.65302

سولماز فروتنی؛ محسن نوکاریزی؛ محمد رضا کیانی؛ حمید رضا مختاری اسکی


شناسایی ابعاد تأثیرگذاری فناوری واقعیت افزوده بر خدمات کتابخانه‌ای

صفحه 355-370

10.22067/riis.v0i0.64249

پرستو علیخانی؛ مرتضی رضایی زاده؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ مجتبی وحیدی اصل