پیشنهاد مؤلفه‌های شبکه اجتماعی کتاب‌محور بومی با استفاده از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی کتاب‌محور بین‌المللی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

مقدمه: شبکه‌های اجتماعی کتاب‌محور به‌عنوان یکی از انواع شبکه‌ها مورد توجه واقع شده است. لذا با رشد و گسترش فناوری‌ها کتابخانه‌ها علاوه بر خدمات سنتی باید با این نوآوری‌ها همگام شوند. هدف از این پژوهش پیشنهاد مؤلفه‌های شبکه اجتماعی کتاب‌محور بومی با استفاده از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی کتاب‌محور بین‌المللی است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع آمیخته بوده و از دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. ابتدا شبکه‌های اجتماعی کتاب‌محور که در سایت الکسا جزء رتبه‌های برتر بازیابی هستند شناسایی شد، سپس به منظور تهیه سیاهه‌ای در خصوص مؤلفه‌های شبکه‌های اجتماعی کتاب‌محور به بررسی این سایت‌ها پرداخته شد و عناصر تشکیل‌دهنده آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها چک لیست محقق‌ساخته متشکل از 14 معیار و 73 مؤلفه بود که به روش دلفی نهایی گردید و برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت با استفاده از معادلات ساختاری بارعاملی مؤلفه‌های پیشنهادی جهت استفاده در الگوی بومی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که همه مؤلفه‌های مورد بررسی در این پژوهش دارای اهمیت بوده و باتوجه‌به بارعاملی به‌دست‌آمده تمامی معیارهامی‌تواند در الگوی پیشنهادی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین شاخص‌های مورد بررسی نشان داد که مدل ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تمامی مؤلفه‌های شناسایی‌شده این نوع شبکه‌ها برای طراحی ضروری است و چنانچه این شبکه‌ها بر اساس معیارهای به‌دست‌آمده طراحی شود از کارایی لازم برخوردار خواهد بود. از نتایج حاصل از این پژوهش و مؤلفه‌های شناسایی‌شده آن می‌توان در طراحی شبکه اجتماعی کتاب‌محور بومی استفاده نمود. تاکنون پژوهش پیرامون طراحی شبکه اجتماعی کتاب‌محور بومی انجام نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SUGGESTING BOOK-BASED INDIGENOUS SOCIAL NETWORK COMPONENTS USING THE STRUCTURAL EQUATION MODEL BASED ON THE INTERNATIONAL SOCIAL NETWORKS

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mohammadbeigi 1
  • Elahe Amir Inanloo 2
  • Atefe Zarei 2
  • Alireza Isfandyari-Moghaddam 2
1 Imam Khomeini University
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

Introduction: Social networks are being considered and used in all societies. Book-based social networks have also been featured as one of these kinds of networks. Therefore, with the growth and expansion of various technologies in libraries, in addition to traditional services, these innovations should be synchronized and applied. The present study addresses the components of these types of networks in an indigenous level.
Methodology: This research is a mixed type and has used quantitative and qualitative methods. First, top-ranked social cataloging sites on Alexa's site were identified, including the Goodreads, Librarything and Anobii, and then, in order to provide a checklist about the components of book-based social cataloging sites, these sites and their constituent elements were studied. Library studies were used to provide an evaluation checklist on the criteria and components of book-based social network sites evaluators. Then, the components presented in various texts and sources were extracted and classified according to the proposed criteria. The data gathering tool was a checklist consisting of 14 criteria and 73 components, finalized by using the Delphi method. Finally, using structural equations, the proposed components were investigated for use in the indigenous pattern.
Findings: The results of this study showed that all of the components studied in this research are important and all of the criteria can be used in the proposed model and have the appropriate amount and all of the factors are of an appropriate size and credibility. Also, in the bookbased social sites, the Librarything ranked first and Goodreads ranked second and Anobii ranked third in terms of compliance with the components. Also, the indicators showed that the proposed model has suitable goodness of fit.
Conclusion: The results of this study showed that all the identified components of this type of network are necessary for design, and if these networks are designed based on the criteria, they will be effective. It is suggested that a similar research be done for other social cataloging sites and their elements be examined in an indigenous level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social cataloging sites
  • Library Thing
  • goodreads
  • anobii
اسکندری‌پور، ابراهیم. (1389). شبکه های اجتماعی اینترنتی کتاب‌محور. بازیابی‌شده در 13 /01/1395 از http://old.sooremehr.ir/magentry.asp?id=9578
اکبری‌تبار، علی اکبر. (1389). فعالیت گروهیِ کتاب‌محور در شبکه‌های اجتماعی مجازی. بازیابی در13 /01/1395 از http://old.sooremehr.ir/magentry.asp?id=9577
خانیکی، هادی و بابائی، محمود. (1390). فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی مفهوم و کارکردها. فصلنامه علمی پژوهشی جامعه اطلاعاتی، 71-96.
ساعی، محمدحسین. (1394). نقش فرهنگ و هویت در شکل گیری شبکه های اجتماعی در جامعه از دیدگاه فعالان فضای سایبری ایران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات.
محبوب، سیامک و میرطاهری، لیلی. (1394). گونه‌شناسی استفاده و رضامندی ایرانیان از شبکه اجتماعی کتاب‌محور گودریدز. پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 31(3)، 1-21.
یزدان‌پناه، جواد. (1389). اطلاع‌رسانی کتاب از طریق رسانه‌های اجتماعی. بازیابی در13 /01/1395 از http://old.sooremehr.ir/magentry.asp?id=9572
Giustini, D., Hooker, D. & Cho, A. (2009). Social cataloguing: An overview for health librarians, JCHLA / JABSC, 30(4), 133-138.doi: 10.5596/c09-039.
Golbeck, J. (2015). Introduction to Social Media Investigation. USA: Elsevier.
Hudson, R., & Knight, K. (2011). Social book cataloging: Humanizing databases. Modern Language Association 2011 Meeting (p.1-23). USA, Los Angeles.
Houghton, V. (2010). Social cataloging: A golden opportunity for libraries to engage users. University of Denver.
Jeffries, S. (2008). Social cataloging tools: A comparison and application for librarians. Library Hi Tech News, 25(10), 1-4. doi: 10.1108/07419050810949986
Klingeberg, C., Irle, G. & Mandl, T. (2015). I realized that Facebook is just totally absurd reasons of non-users for their abstinence from social network sites. 14th International Symposium on Information Science (p.326-337), Zadar, Croatia.
Richards, A. & Sen, B. (2013). An investigation into the viability of library thing for promotional and user engagement purposes in libraries. Library Hi Thech, 31(3), 493-519. doi: 10.1108/LHT-03-2013-003
Shimray, S. R., Keerti, C. & Ramaiah, C. K. (2015). An overview of mobile reading habits. Journal of Library & Information Technology, 35(5). doi: 10.14429/djlit.35.5.8901.
Spiteri, L. F. (2009). Social cataloging sites: Features and implications for cataloguing practice and the public library catalogue. 37th Annual Conference of the Canadian Association for Information Science (p.1-15). Ottawa, Ontario. doi: 10.1080/01639370802451991
CAPTCHA Image