بررسی رابطۀ بین مؤلفه‌های شایسته سالاری و خلاقیت بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: اهمیت شایسته‌سالاری برای پیشبرد اهداف کتابخانه و نقش خلاقیت در توانمندسازی کارکنان بر کسی پوشیده نیست.هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ بین مؤلفه‌های شایسته‌سالاری و خلاقیت بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان در سال 1394 بوده است.
 روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی‌همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش، تمام کتابدارانی است (155نفر) که در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1394-1395 مشغول به‌کار بودند. از این‌بین، 102نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه اتنخاب شدند. در پژوهش حاضر، برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسش‌نامه استفاده شد: پرسش‌نامۀ شایسته‌سالاری که محقق‌ساخته و پرسش‌نامۀ خلاقیت که بر اساس پرسش‌نامۀ رندسیپ بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، آزمون تی، آنالیز واریانس یک‌طرفه، ضریب اتا) استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، خلاقیت با مؤلفه‌های شایسته‌سالاری یعنی مؤلفه‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، کنترل و نظارت، نقش‌های ارتباطی، نقش‌های اطلاعاتی و تصمیم‌گیری رابطۀ مثبت و معناداری دارد (05/0≥p). یافته‌های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد، بیشترین مقدار بتا متعلق به مؤلفۀ سازماندهی با 38درصد است. این یافته به‌معنای سهم بیشتر این متغیر در تبیین واریانس متغیر ملاک است و بیشترین تأثیر را بر متغیر خلاقیت دارد. خلاقیت همچنین قادر است، 30درصد از تغییرات مربوط‌به شایسته‌سالاری را پیش بینی نماید.
نتیجه‌گیری: باتوجه به وجود رابطۀ شایسته‌سالاری با خلاقیت، کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان  بهتر است، کتابداران تلاش نمایند مهارت‌های حرفه‌ای خود را افزایش دهند. همچنین در کتابخانه‌ها به خلاقیت کتابداران و شیوه‌های خلاقانه برای ارتقا و اداره بهتر کتابخانه اهمیت بیشتری داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Components of Meritocracy and Creativity among Librarians in Governmental University Libraries of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Ghodsi Aghababayi
  • ahmad shabani
  • ali siadat
University of Isfahan
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the relationship between the components of meritocracy and creativity among librarians working in the libraries in Isfahan governmental universities in 2015. 
Methodology: This study was a descriptive–correlational one. The study population included all librarians in the libraries of Isfahan governmental universities in the academic year of 2015-2016.. A random sample of 102 persons selected by a stratified random sampling approach have been included. In the present study collected data from two questionnaires were used; meritocracy based on a questionnaire developed by the researchers and creativity based on the scale developed by Randsepp. To analyze the data, descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, linear regression, t-test, ANOVA, eta coefficient) were used.
Findings: Creativity related in significantly positive vein with all components of meritocracy including the components of planning, organizing, leading, controlling and monitoring, communication, informational roles and decision making(p<.05). Creativity can also predict 30 per cent of meritocracy changes.
Conclusion: Given the relationship between meritocracy and creativity, librarians of governmental university libraries of Isfahan are better to try to increase their professional skills. Libraries need to focus on the creativity of librarians and their creative ways to promote and better manage the library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meritocracy
  • Creativity
  • Librarians
  • universities library
احمدی، مصطفی. (1386). تصمیم‌گیری: رویکردها و تکنیک‌ها. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 4(1)، 29-9.
الوانی، مهدی. (1385). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.
ایمانی، محمد‌نقی، اسماعیل‌تبار، مهدی و آذرخش، تقی. (1385). مدیریت از آغاز تا پست مدرن. تهران: فرهنگ سبز.
آیت‌اللهی، علیرضا. (1377). اصول برنامه‌ریزی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
بیاتی، علی. (1394). مدیریت بر مبنای شایسته‌سالاری در سازمان پلیس. پایگاه نشر مقالات حقوقی حق گستر. بازیابی شده در 21آبان‌ماه1394 از http://haghgostaran.ir/333_d316c3cb39f21aeb806e9193138b3a34
پورسلطانی‌زرندی، حسین، ایرجی‌نقندر، رامین. (1392). ارتباط بین مدیریت دانش با خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 1(1)، 73-61.
جاسبی، عبدالله. (1394). اصول و مبانی مدیریت. تهران: حکیم باشی.
جهانی، نسیمه و یزدانخواه‌کناری، قاسم. (1393). بررسی نقش تفکر خلاق در کتابخانه‌ها و حرفۀ کتابداری. ماهنامه ارتباط علمی، 33(1)، بازیابی شده در11مهر1394ماه از
http:// rayasamin1.irandoc.ac.ir/ejournalIssueId=525
حسنی، کاوه، شیخ‌اسماعیلی، سامان و مقصودی، کیهان. (1392). بررسی ابعاد و مؤلفه‌های شایسته‌سالاری در مدیران و کارکنان موسسات آموزشی. فرایند مدیریت و توسعه، 26(2)، 140-119.
رضایی‌صوفی، مرتضی، کوثری‌پور، محسن، خسروی‌راد، بهاره و زارع‌فخریان، نفیسه. (1395). رابطه مدیریت زمان با تمایل به برنامه‌ریزی و خلاقیت مدیران و کارکنان وزرات ورزش و جوانان. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(4)، 124-113.
سرفرازی، مهرزاد، سپهرنیا، رزیتا و کاوسی، اسماعیل. (1385). تأثیر خلاقیت بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران: مطالعه موردی . فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(1)، 150-127.
سیادت، علی، هویدا، رضا و بابادی، معصومه. (1388). بررسی رابطه بین شایسته‌سالاری و عدالت سازمانی مدیران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه اصفهان.
علاقه‌بند، علی. (1382). مقدمات مدیریت آموزشی. تهران، روان.
نیر، نجمه و جوکار، عبدالرسول. (1391). رابطی بین مدیریت دانش و خلاقیت در میان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز. دو ماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت، 9(2)، 224-232.
Batey, M. (2012). the measurement of creativity: From definitional consensus to the introduction of a new heuristic framework, Journal Creativity Research, 24(1), 55–65. doi: 10.1080/10400419.2012.649181
Castiglione, J. (2008). Facilitating employee creativity in the library environment, Library Management, 29(3) , 159–172. doi: 10.1108/01435120810855296
Dundon, E. (2002). The SEEDS of innovation: Cultivating the synergy that fosters new ideas. New York: AMACOM Press. Retrieved 2September 2015 from https://www.barnesandnoble.com/w/seeds-of-innovation-elaine-dundon/1111622459
Garsia, D. (2001). The percsptions of meritocracy mentor: Assessing beliefs in the association bstween rswards and merit (Master’s Thesis). The University of Guelph,Canada. Retrieved 9September 2015 from http://ws,k'ww.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/MQ61894.pdf
Gomez , J. G. (2007). What do we know about creativity? The Journal of Effective Teaching, 7(1), 31-43. . Retrieved 2 May 2015 from https://www.uncw.edu/jet/articles/Vol7_1/Gomez.pdf
Hauser, R.M. (2002). Meritocracy, cognitive ability, and the sources of occupational success. Department of Sociology Center for Demography and Ecology Press, 1-83. DOI: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100023.
Muceldili, B., Turan, H., Erdil, O. (2013). The influence of authentic leadership on creativity and innovativeness. Social and Behavioral Sciences, 99(2), 673–681. doi:10.1016.2013.10.538
Parrish, R. (2006). The measure of meritocracy. Dollars and Sense: The Magazine of Economic, 22(1), 1-3. Retrieved 2November2014 from
https://www.alternet.org/story/33671
Samad , S. (2012). The influence of innovation and transformational leadership on organizational performance. Social and Behavioral Sciences, 57, 486–493.
doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.1215
Walton, G. (2008). Theory, research, and practice in library management 4: Creativity. Library Management, 29 (1/2), 125-131. Retrieved 8June2016 from https://dspace.lboro.ac.uk/2134/3236
Willetts, D. (2006). The future of meritocracy. The Political Quarterly, 77(1), 237–243.
doi:10.1111/j.1467-923X.2006.00800.x
Zampetakis, L. A., Buranta, N. Moustakis, V. (2010). On the relationshipe between individual creativity and time management. Thinking Skill and creativity, 5(3), 23-32. doi: 10.1016/j.tsc.2009.12.001
CAPTCHA Image