بررسی رابطۀ بین مؤلفه‌های شایسته سالاری و خلاقیت بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: اهمیت شایسته‌سالاری برای پیشبرد اهداف کتابخانه و نقش خلاقیت در توانمندسازی کارکنان بر کسی پوشیده نیست.هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ بین مؤلفه‌های شایسته‌سالاری و خلاقیت بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان در سال 1394 بوده است.
 روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی‌همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش، تمام کتابدارانی است (155نفر) که در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1394-1395 مشغول به‌کار بودند. از این‌بین، 102نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه اتنخاب شدند. در پژوهش حاضر، برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسش‌نامه استفاده شد: پرسش‌نامۀ شایسته‌سالاری که محقق‌ساخته و پرسش‌نامۀ خلاقیت که بر اساس پرسش‌نامۀ رندسیپ بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، آزمون تی، آنالیز واریانس یک‌طرفه، ضریب اتا) استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، خلاقیت با مؤلفه‌های شایسته‌سالاری یعنی مؤلفه‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، کنترل و نظارت، نقش‌های ارتباطی، نقش‌های اطلاعاتی و تصمیم‌گیری رابطۀ مثبت و معناداری دارد (05/0≥p). یافته‌های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد، بیشترین مقدار بتا متعلق به مؤلفۀ سازماندهی با 38درصد است. این یافته به‌معنای سهم بیشتر این متغیر در تبیین واریانس متغیر ملاک است و بیشترین تأثیر را بر متغیر خلاقیت دارد. خلاقیت همچنین قادر است، 30درصد از تغییرات مربوط‌به شایسته‌سالاری را پیش بینی نماید.
نتیجه‌گیری: باتوجه به وجود رابطۀ شایسته‌سالاری با خلاقیت، کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان  بهتر است، کتابداران تلاش نمایند مهارت‌های حرفه‌ای خود را افزایش دهند. همچنین در کتابخانه‌ها به خلاقیت کتابداران و شیوه‌های خلاقانه برای ارتقا و اداره بهتر کتابخانه اهمیت بیشتری داده شود.

کلیدواژه‌ها


احمدی، مصطفی. (1386). تصمیم‌گیری: رویکردها و تکنیک‌ها. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 4(1)، 29-9.
الوانی، مهدی. (1385). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.
ایمانی، محمد‌نقی، اسماعیل‌تبار، مهدی و آذرخش، تقی. (1385). مدیریت از آغاز تا پست مدرن. تهران: فرهنگ سبز.
آیت‌اللهی، علیرضا. (1377). اصول برنامه‌ریزی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
بیاتی، علی. (1394). مدیریت بر مبنای شایسته‌سالاری در سازمان پلیس. پایگاه نشر مقالات حقوقی حق گستر. بازیابی شده در 21آبان‌ماه1394 از http://haghgostaran.ir/333_d316c3cb39f21aeb806e9193138b3a34
پورسلطانی‌زرندی، حسین، ایرجی‌نقندر، رامین. (1392). ارتباط بین مدیریت دانش با خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 1(1)، 73-61.
جاسبی، عبدالله. (1394). اصول و مبانی مدیریت. تهران: حکیم باشی.
جهانی، نسیمه و یزدانخواه‌کناری، قاسم. (1393). بررسی نقش تفکر خلاق در کتابخانه‌ها و حرفۀ کتابداری. ماهنامه ارتباط علمی، 33(1)، بازیابی شده در11مهر1394ماه از
http:// rayasamin1.irandoc.ac.ir/ejournalIssueId=525
حسنی، کاوه، شیخ‌اسماعیلی، سامان و مقصودی، کیهان. (1392). بررسی ابعاد و مؤلفه‌های شایسته‌سالاری در مدیران و کارکنان موسسات آموزشی. فرایند مدیریت و توسعه، 26(2)، 140-119.
رضایی‌صوفی، مرتضی، کوثری‌پور، محسن، خسروی‌راد، بهاره و زارع‌فخریان، نفیسه. (1395). رابطه مدیریت زمان با تمایل به برنامه‌ریزی و خلاقیت مدیران و کارکنان وزرات ورزش و جوانان. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(4)، 124-113.
سرفرازی، مهرزاد، سپهرنیا، رزیتا و کاوسی، اسماعیل. (1385). تأثیر خلاقیت بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران: مطالعه موردی . فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(1)، 150-127.
سیادت، علی، هویدا، رضا و بابادی، معصومه. (1388). بررسی رابطه بین شایسته‌سالاری و عدالت سازمانی مدیران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه اصفهان.
علاقه‌بند، علی. (1382). مقدمات مدیریت آموزشی. تهران، روان.
نیر، نجمه و جوکار، عبدالرسول. (1391). رابطی بین مدیریت دانش و خلاقیت در میان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز. دو ماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت، 9(2)، 224-232.
Batey, M. (2012). the measurement of creativity: From definitional consensus to the introduction of a new heuristic framework, Journal Creativity Research, 24(1), 55–65. doi: 10.1080/10400419.2012.649181
Castiglione, J. (2008). Facilitating employee creativity in the library environment, Library Management, 29(3) , 159–172. doi: 10.1108/01435120810855296
Dundon, E. (2002). The SEEDS of innovation: Cultivating the synergy that fosters new ideas. New York: AMACOM Press. Retrieved 2September 2015 from https://www.barnesandnoble.com/w/seeds-of-innovation-elaine-dundon/1111622459
Garsia, D. (2001). The percsptions of meritocracy mentor: Assessing beliefs in the association bstween rswards and merit (Master’s Thesis). The University of Guelph,Canada. Retrieved 9September 2015 from http://ws,k'ww.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/MQ61894.pdf
Gomez , J. G. (2007). What do we know about creativity? The Journal of Effective Teaching, 7(1), 31-43. . Retrieved 2 May 2015 from https://www.uncw.edu/jet/articles/Vol7_1/Gomez.pdf
Hauser, R.M. (2002). Meritocracy, cognitive ability, and the sources of occupational success. Department of Sociology Center for Demography and Ecology Press, 1-83. DOI: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100023.
Muceldili, B., Turan, H., Erdil, O. (2013). The influence of authentic leadership on creativity and innovativeness. Social and Behavioral Sciences, 99(2), 673–681. doi:10.1016.2013.10.538
Parrish, R. (2006). The measure of meritocracy. Dollars and Sense: The Magazine of Economic, 22(1), 1-3. Retrieved 2November2014 from
https://www.alternet.org/story/33671
Samad , S. (2012). The influence of innovation and transformational leadership on organizational performance. Social and Behavioral Sciences, 57, 486–493.
doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.1215
Walton, G. (2008). Theory, research, and practice in library management 4: Creativity. Library Management, 29 (1/2), 125-131. Retrieved 8June2016 from https://dspace.lboro.ac.uk/2134/3236
Willetts, D. (2006). The future of meritocracy. The Political Quarterly, 77(1), 237–243.
doi:10.1111/j.1467-923X.2006.00800.x
Zampetakis, L. A., Buranta, N. Moustakis, V. (2010). On the relationshipe between individual creativity and time management. Thinking Skill and creativity, 5(3), 23-32. doi: 10.1016/j.tsc.2009.12.001
CAPTCHA Image