1. بررسی تأثیر حذف خط اعلان زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر (XML) و تغییر پسوند فایل بر افزایش نمایه‌پذیری و پیدانمایی پیشینه‌های فراداده‌ای در محیط موتورهای کاوش وب

نجلا حریری؛ سید مهدی طاهری

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 10-27

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.15842

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تبیین تأثیر حذف خط اعلان زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر و تغییر پسوند فایل بر افزایش نمایه‌پذیری و پیدانمایی نام‌های برچسب عناصر فراداده‌ای هسته دوبلین، مارک 21، و طرح فراداده‌ای توصیف شیء در محیط موتورهای کاوش وب بود. روش: پژوهش با روش تجربی انجام شد. جامعه پژوهش را شش‌صد پیشینه فراداده‌ای در قالب دو گروه آزمون ...  بیشتر

2. بررسی الگوی رشد علم ایران بعد از انقلاب اسلامی: حوزه علوم

حسین مرادی مقدم؛ محمد رضا داورپناه؛ محمد حسین دیانی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 28-49

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.15865

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناسایی الگوی رشد علم ایران در حوزه علوم طی سال‌های 1980تا2010 (سه دهه) است. روش: پژوهش از نوع کاربردی است و با استفاده از روش روندپژوهی و بر پایه تحلیل سری‌‌های زمانی انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل همه تولیدات علمی نمایه شده ایران در نمایه استنادی علوم (SCI) در سال‌های 1980تا2010 است. تعداد کل تولیدات علمی ایران در حوزه ...  بیشتر

3. وضعیت سکوت سازمانی و تحول سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

مرال حق‌جو؛ عباس گیلوری؛ نجلا حریری

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 50-76

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.16924

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و سنجش رابطه بین سکوت سازمانی و تحول سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است. روش: روش پژوهش پیمایشی‌تحلیلی است. جامعه آماری موردمطالعه 217 نفر از کارمندان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر کتابخانه ملی بودند که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. تعداد 217 پرسشنامه محقق‌ساخته ...  بیشتر

4. آزمون الگوی روابط میان عدم استفاده اجباری (فراشناختی) اطلاعات و عدم تحمل بلاتکلیفی

محمدرضا کیانی؛ محمدحسین دیانی؛ رحمت الله فتاحی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-100

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.19026

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی و آزمون الگوی روابط میان عدم استفاده اجباری از اطلاعات و مقوله‌های فرعی آن با عدم تحمل بلاتکلیفی و مقوله‌های فرعی آن‌، با رویکردی شناختی است. روش: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی (با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری) است. نوع کار تحقیقاتی، کاربردی است و گردآوری داده‌ها به روش پیمایشی (در نمونه‌ای به ...  بیشتر

5. بررسی نقش کاربران در اعتبارسنجی منابع اطلاعاتی تحت وب از دیدگاه اعضای هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی

محمد علی کریمیان؛ عباس حری

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-118

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.19144

چکیده
  هدف: در پژوهش‌های مختلف انجام‌گرفته در زمینة اعتبارسنجی منابع اطلاعاتی تحت وب، عوامل و سطوح مختلفی مانند وب‌سایت، منبع اطلاعاتی، اطلاعات و پیام، و بافتی که اعتبارسنجی در آن صورت می‌گیرد قابل ذکر است اما در این میان عامل دیگری نیز وجود دارد که نه به منبع مورد بررسی، که به کاربر یا جستجو کننده اطلاعات و ویژگی‌ها، خصوصیات و رفتارهای ...  بیشتر

6. بن مایه های فکری هستی شناسی ها در فلسفۀ کواین

مهدی شقاقی؛ غلامرضا فدائی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 119-137

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.25115

چکیده
  هدف: هدف مقالۀ حاضر، توسعۀ نظری حوزۀ هستی‌شناسی‌ها از طریق مطالعه در زیربناهای فکری آنهاست. برای رسیدن به این هدف، ضمن جست‌وجو در اولین تعاریف انجام شده دربارۀ هستی‌شناسی‌ها و استخراج پایه‌های فکری آنها از این تعاریف، به استخراج برخی مبادی فکری این ابزار از طریق تفحص در جنبه‌های فنی آن اهتمام می‌کنیم و سپس، به بازخوانی آنها در ...  بیشتر

7. بررسی استنادی و محتوایی کتاب‎های تألیفی فارسی موجود در سرفصل جدید کارشناسی کتابداری و اطلاع‎رسانی (مصوب 1388) کشور برپایه استنادهای درون‎متنی آن‎ کتاب‏ها

فاطمه نیک زاد؛ فریده عصاره

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 138-152

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.25558

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اعتبار نویسندگان و منابع مورد استفاده به بررسی وضعیت استنادهای درون‏متنی در کتاب‏های تألیفی فارسی موجود در سرفصل جدید کتابداری و اطلاع‏رسانی پرداخته است. روش: روش مورد استفادۀ این پژوهش، روش تحلیل استنادی و محتوایی بوده است. بدین منظور از 103 عنوان کتاب‏ تألیفی موجود در منابع سرفصل مورد مطالعه، تعداد ...  بیشتر

8. سنجش نیازهای آموزشی کتابداران متخصص و غیرمتخصص کتابخانه‌های عمومی مشهد و بررسی نقش تجربه در این نیازها

حمیده لطفی؛ محمدرضا آهنچیان؛ شبنم کاظمی؛ امیر ثابت زاده

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 153-170

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.25870

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش سنجش نیاز‌های آموزشی کتابداران متخصص و غیرمتخصص کتابخانه‌های عمومی مشهد و بررسی نقش تجربه در نوع و ترتیب این نیاز‌ها است. روش: این پژوهش کاربردی با روش پیمایشی انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش همه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی مشهد بودند که از میان آنها 140 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌عنوان ...  بیشتر

9. تعیین عناصر تشکیل‌دهنده مخزن دانش سازمانی در دانشگاه‏های کشور و ارائه یک چارچوب مفهومی

ریحانه نوری میسا؛ محمد حسن زاده

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 171-191

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.27105

چکیده
  هدف: هدف عمده‏ی این پژوهش ارائه‏ی چارچوبی جهت ایجاد مخزن سازمانی در دانشگاه‏های کشور است. این پژوهش بیان می‏کند چگونه می‎توان برای ایجاد یک مخزن سازمانی اقدام کرد، و تنها مسائلی که پیرامون ایجاد یک مخزن سازمانی وجود دارد را شرح می‎دهد. روش‎: پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توسعه‎ای است. همچنین این پژوهش از نظر جمع‎آوری اطلاعات با روش ...  بیشتر

10. توصیف مقایسه‌ای رابطۀ تولید علم و پیشرفت فناوری کشورها: آیا افزایش تولید علم به منزلۀ پیشرفت فناوری است؟

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ زهرا مددی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 192-204

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.27114

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر توصیف پیوندهای میان شاخص‌های تولید علم و پیشرفت فناوری کشورها است. روش: پژوهش حاضرمبتنی بر علم سنجی از نوع توصیفی و مشتمل بر 38 کشوری است که بر پایه اطلاعات مربوط به دورۀ پانزدهسالۀ 1996 تا 2010 درپایگاه سایمَگو، دارای شاخص هرش بالاتراز 100 بوده‌، و با توجه به تقسیم بندی بانک جهانی در قالب سه خوشه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ...  بیشتر

11. ارزیابی کارآمدی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات نویسندگان دارای شکل‌های گوناگون نام: بررسی ضریب بازیافت و دقت

شهربانو صادقی گورجی؛ علی اکبر پوراحمد؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ ثریا ضیایی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 205-220

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.24674

چکیده
  هدف: هدف این مقاله بررسی قابلیت و توانایی موتور جستجوی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات و انتشارات نویسندگان پر استناد بر اساس هر نوع نگارش نام است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایشی-توصیفی انجام شد. روش گردآوری اطلاعات از نوع میدانی و کتابخانه‌ای بود. جامعه نمونه شامل 10 نویسنده پر استناد غیر ایرانی از 5 رشته علمی بود ...  بیشتر

12. نقش تعدیل‌کننده درگیری مشتریان در خدمات بر رابطه ارزش ادراک‌شده و رضایتمندی با وفاداری مشتریان کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی غرب کشور)

مریم کشوری؛ احسان گرایی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 221-234

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.27502

چکیده
  هدف: این پژوهش به بررسی نقش تعدیل‌کننده درگیری مشتریان در خدمات ارائه‌شده توسط کتابخانه در رابطه میان ارزش ادراک‌شده و رضایتمندی با وفاداری مشتریان کتابخانه‌های عمومی غرب کشور می‌پردازد. روش : جامعۀ آماری پژوهش را همۀ اعضای کتابخانه‎های عمومی غرب کشور تشکیل داده‌اند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری و سپس با استفاده ...  بیشتر

13. بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد

اعظم صنعت جو؛ حسن محمودی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 235-254

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.27108

چکیده
  هدف: رفتار شهروندی سازمانی اشاره به رفتارهای داوطلبانه و فرانقشی دارد که کارکنان سازمان انجام می دهند و تأثیر زیادی بر بهبود عملکرد سازمان دارد. از جمله متغیرهایی که تأثیر زیادی در بروز این نوع رفتار دارد، عدالت سازمانی است. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از منظر کتابداران کتابخانه های دانشگاه ...  بیشتر

14. انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی)

مجتبی کفاشان؛ مهری پریرخ؛ رحمت ا... فتاحی؛ فریبرز رحیم نیا

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 255-279

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.28772

چکیده
  هدف: هدف این مقاله، زمینه‌یابی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه‌ها با راهبرد‌های وظیفه‌ای و عملیاتی مدیریت دانش و راهبرد فرهنگ سازمانی در دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های دانشگاهی است. طراحی و برازش الگوی هماهنگی راهبردی پژوهش، به مدیران در سطوح مختلف دانشگاه‌ها، به‌ویژه مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی کمک می‌کند تا ابزار ...  بیشتر

15. تحلیل عامل‌های اثرگذار بر پیاده‌ سازی مخازن سازمانی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی برپایه نظریه‌های سیستم‌های اطلاعاتی

مهدی زاهدی نوقابی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 280-300

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.29392

چکیده
  هدف: این پژوهش درصدد شناسایی معیارهای مدنظر برای طراحی و اجراء سیستمهای مدیریت اطلاعات علمی در دانشگاهها (مخازن سازمانی) برپایه نظریه‌های سیستم‌های اطلاعاتی است. روش: این پژوهش از نوع کتابخانه‌ای و به صورت تحلیل محتوا انجام شد. از روش تحلیل محتوای مفهومی برای شناسایی مفاهیم در متون استفاده گردید. بازه زمانی مورد بررسی متون در حوزه ...  بیشتر

16. طراحی مقیاس سنجش توانایی ارائه خدمات مرجع دیجیتال مشترک

محمد اکبری محله کلائی؛ حسن کیانی؛ عصمت مومنی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 301-317

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.29219

چکیده
  هدف: این پژوهش در پی طراحی مقیاسی جهت سنجش توانایی مراکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌ها برای ارائه خدمات مرجع دیجیتال مشترک و در نهایت اجرای آن در دانشگاه علامه طباطبایی بود. روش: در مرحله نخست ابتدا از روش تحقیق کتابخانه‌ای و سپس از روش تحقیق دلفی و در مرحله دوم از روش تحقیق پیمایشی‌توصیفی استفاده شد. در این پژوهش، پس از بررسی منابع ...  بیشتر

17. تأثیر اجرای راهنماهای پیوسته و فیلم های آموزشی بر تمایل به استفاده اعضای هیأت علمی از سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (ساعد)

رضا خسروی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 318-330

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.28356

چکیده
  هدف: پژوهش با هدف افزایش میزان تمایل به استفاده اعضای هیأت علمی بعد از پیاده‌سازی راهنماها بر روی کاربرگه‌های ساعد انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، میدانی می‌باشد، همچنین از روش جایگزینی نمونه اولیه برای ارزیابی استفاده‌پذیری، استفاده کرده است. جامعه، اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هستند که برای جمع‌آوری ...  بیشتر

18. بررسی کارایی و تحلیل حساسیت مدیریت کتابخانه های نهادی در میان استان های کشور

اسماعیل شاه طهماسبی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 331-347

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.29618

چکیده
  هدف: این تحقیق با هدف تحلیل کارایی نسبی و تحلیل حساسیت شاخص های کتابخانه های نهادی استان ها انجام گرفته است. روش: روش تحقیق مورد استفاده کاربردی بوده است و 6 شاخص ورودی و 3 شاخص خروجی از مستندات و آمارهای کتابخانه ای استخراج شده است. جامعه آماری تمامی استان های کشور در سال 1387 تا 1390 بوده است. از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه ...  بیشتر