توصیف مقایسه‌ای رابطۀ تولید علم و پیشرفت فناوری کشورها: آیا افزایش تولید علم به منزلۀ پیشرفت فناوری است؟

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر توصیف پیوندهای میان شاخص‌های تولید علم و پیشرفت فناوری کشورها است.
روش: پژوهش حاضرمبتنی بر علم سنجی از نوع توصیفی و مشتمل بر 38 کشوری است که بر پایه اطلاعات مربوط به دورۀ پانزدهسالۀ 1996 تا 2010 درپایگاه سایمَگو، دارای شاخص هرش بالاتراز 100 بوده‌، و با توجه به تقسیم بندی بانک جهانی در قالب سه خوشه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. داده‌های آماری مورد بررسی در این پژوهش از پایگاه‌های اطلاعاتی وب‌آو‌ساینس، سایمَگو، یونسکو، بانک جهانی استخراج شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، ازنرم‌افزار اکسل و اس‌پی‌اس‌اس استفاده به عمل آمد. همچنین جهت پاسخگویی به پرسش‌ها و فرضیه‌ها از آزمون آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که همبستگی مثبت بین دو دسته شاخص‌های تولید علم و فناوری وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که در شاخص های تولید علم وضعیت مناسبی داشته‌اند، از نظر شاخص های فناوری نیز در وضعیت مطلوبی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


Abiri, g. (2004). The demand for scientific production. Bank va egtesad, 53(7). P. 54-59. (In Persian)
Ensafi, S & Gharibi, H. (2001). Iran Science at the international level since 1999. Tehran: Iran scientific information center records. (In Persian)
Joaquin M. and et al. 2007. in which regions do universities patent and publish more? Scientometrics. 70(2): P.251-266
Khamenei, A. (2009). Thinking production science. Tehran: ahsan. (In Persian)
ISI. 2011. Thompson Scientific. [online]. Retrieved April 27, 2011, from: www.isiknowledge.com.
Haghighat, l. (2008). The impact of globalization on economic growth and development Research and development. Roshd -e- Fanavari. Issue. 18, p.56-64. (In Persian) http://www.scimagojr.com/ (accessed 17 April 2011) http://www.Timeshigereducation.co.uk (accessed 14 June 2011)
Karami, N; Alijani& R. vaziri, I (2010). Ten years of knowledge production in the Middle East, based on Database information. ISI(1998 to 2007). Journal of Middle East Studies. Issue(17)60.P.123-148. (In Persian)
Osareh, F. (2005). Scientometrc: Dimensions, techniques and applications. Vatlarsany Iran Library Association Conference Proceedings. Mohsen Haji Abedin efforts. Tehran: Iran Library Association and Atlarsany. Vol. 2, p.271-287. (In Persian)
Paryad, R & maleki, B. (2008). The position of developing countries in the dissemination of scientific production in the world (Case study: Islamic Republic of Iran). Retrieved August 13, 2012, from http://www.civilica.com/paper- sosialsciencEconfool.
Rkambvlt, E. (2009). Take a look at 30 years of knowledge: scientific movements and the production of knowledge .Newsletter ayeeneh,5-6
Uzun, A. 2006.Science and technology policy in Turky.National strategies for innovation and change during the 1983-2003.Scientometrics. 66(3): P. 551-559.
CAPTCHA Image