تعیین عناصر تشکیل‌دهنده مخزن دانش سازمانی در دانشگاه‏های کشور و ارائه یک چارچوب مفهومی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: هدف عمده‏ی این پژوهش ارائه‏ی چارچوبی جهت ایجاد مخزن سازمانی در دانشگاه‏های کشور است. این پژوهش بیان می‏کند چگونه می‎توان برای ایجاد یک مخزن سازمانی اقدام کرد، و تنها مسائلی که پیرامون ایجاد یک مخزن سازمانی وجود دارد را شرح می‎دهد.
روش‎: پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توسعه‎ای است. همچنین این پژوهش از نظر جمع‎آوری اطلاعات با روش توصیفی و مشاهده‏ی نمونه‎ها انجام گرفته است و از یک سیاهه‏ی وارسی به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده است. چهار مخزن سازمانی مربوط به کالج سلطنتی لندن، دانشگاه علوم و فناوری هنگ‌کنگ، مدرسه بازرگانی آی‎سی‎اف‎اِی‎آی و دانشگاه پردو به عنوان نمونه بررسی شدند.
یافته‎ها: با توجه به اطلاعات به دست آمده از نمونه‎ها، هر یک از عناصر مربوط به مخزن سازمانی مورد بررسی قرار گرفتند و محدوده‏ی مربوط به هرکدام مشخص شد. در نهایت ارتباط بین هر یک از این عناصر به وسیله‏ی یک نمودار نشان داده شد. دانشگاه‎های کشور با توجه به این مدل می‌توانند به ایجاد یک مخزن سازمانی در دانشگاه اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


Afshary, F., Jones, R. (2007). Developing an integrated institutional repository at Imperial College London. electronic library and information systems, 41(4): 338-352
Barwick, J. (2007). Building an institutional repository at loughborough University: some experiences. Electronic library and information systems, 41(2):113-123
Baudoin, P., Branschofsky, M. (2004). implementing an institutional repository: the DSpace experience at MIT. Haworth Press, 24(01):31-45
Buehler, M.; Trauernicht, M. (2007). From digital library to institutional repository: a brief look at one library’s path. OCLC Systems & Services, 23(40):382-394
Campell-meine, J. (2008). Case studies on institutional repository development: creating narratives for project management and assessment. Doctoral thesis. University of Hawaii.
Crow, R. (2002). The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper. ARL Bimonthly Report 223. Available at: http://works.bepress.com/ir_research/7. (Accessed 14/7/2013).
Doctor, G. (2007). Capturing intellectual capital with an institutional repository at a business school in India. Library Hi Tech. 26(1). 110-125.
Doctor, G. (2008). Determining the number of simultaneous users of an institutional knowledge repository at a management institute in India. The journal of information and knowledge management systems. 38(3). 334-347.
Dspace@GGSIPU. http://14.139.60.216:8080/xmlui. (Accessed 14/7/2013).
Gibbons, S. (2004). Establishing an Institutional Repository, Library Technology. 40(4).http://www.lib.purdue.ed. (Accessed 14/7/2013).
Imperial College London. http://spiral.imperial.ac.uk. (Accessed 14/7/2013).
Institutional repository. http://repository.ust.hk/dspace. (Accessed 14/7/2013).
Johnson, R. (2002). Institutional repository: partnering with faculty to enhance scholarly communication. D-Lib Magazine. 8(11).
Kroth, P., Phillips, H., Hannihan, G. (2010). Institutional Repository Access Patterns of Nontraditionally Published Academic Content: What Types of Content Are Accessed the Most? Journal of Electronic Resources in Medical Libraries. 7(3), 189-195.
Lam, K. T., Chan, D. (2007). Bulding an institutional repository: sharing experiences at the HKUST library. OCLC Systems & Services: International digital library perspectives. 23(3). 310-321.
OpenDOAR. http://www.opendoar.org. (Accessed 14/7/2013).
Palmer, C., Teffeau, L., Newton, M. (2008). Identifying factors of success in CIC institutional repository development, 40(4). Available: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/8981. (Accessed 14/7/2013).
Parirokh, M., Zahdi, M. (2011). A study of institutional repository of Ferdowsi university of Mashhad (FUM), and it’s compatibility with scientific criteria. Information science and technology. 2(2): 519-545. (In Persian)
Pinfield, S. Et al. (2002). Setting up an institutional E-Print Archive. Available: http://www.ariadne.ac.uk/issue31/eprint-archives. (Accessed 14/7/2013).
Politronieri, E., Morciano, C., Niglio, T., Sellitri, C., Solimini, R. (2010). Setting-up an institutional repository at the Italian National Institute of Health: survey results.
Swanepoel, M. (2005). Digital repositories: All hype and no substance?. New Review of Information Networking, 11(1).13-25.
Van der Merwe, A. (2008), Development and implementation of an institutional repository within a science, engineering and technology, Doctoral thesis. University of Pretoria etd.
Walters, T. (2006). Strategies and Frameworks for Institutional Repositories and the New Support Infrastructure for Scholarly Communications. D-Lib Magazine, 12(10).
CAPTCHA Image