نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه آزاد اسلامی شیروان

3 دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

هدف: هدف این مقاله بررسی قابلیت و توانایی موتور جستجوی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات و انتشارات نویسندگان پر استناد بر اساس هر نوع نگارش نام است.
روش: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایشی-توصیفی انجام شد. روش گردآوری اطلاعات از نوع میدانی و کتابخانه‌ای بود. جامعه نمونه شامل 10 نویسنده پر استناد غیر ایرانی از 5 رشته علمی بود که از طریق نمونه‌گیری غیر-احتمالی از سایت "این-سایت" انتخاب شدند. نتایج بازیابی انواع نگارش‌های نام هر نویسنده در گوگل پژوهشگر با سیاهه وارسی فهرست انتشارات وی مطابقت داده شد. برای هر نویسنده بر مبنای نگارش‌های مختلف نام به همراه استفاده از عملگر OR و محدودسازی با موضوع، 12 متغیر جستجو در نظر گرفته شد که در این پژوهش از آن‌ها به‌عنوان متغیر یاد می‌شود.
یافته‌ها: نتایج میانگین ضریب بازیافت 12 متغیر (متغیرهای به کاررفته در جستجو) برای 10 نویسنده نشان داد که تنها در 4 مورد ضریب بازیافت بالاتر از سطح متوسط و در تمام متغیرها ضریب دقت پایین‌تر از سطح متوسط است. اولویت‌بندی میانگین ضریب بازیافت و دقت متغیرها با آزمون فریدمن نشان داد که هیچ متغیری در خصوص بازیافت و دقت بر دیگر متغیرها برتری ندارد. نتایج آزمون t استودنت مستقل برای سنجش ارتباط میان متغیرهای 1-6 (نگارش‌های مختلف نام بدون محدودسازی با موضوع) و 7-12 (نگارش‌های مختلف نام با محدودسازی موضوعی) نشان داد که در مورد بازیافت میان این دو دسته متغیر تفاوتی وجود ندارد اما ضریب دقت در متغیرهای 1-6 (بدون محدودسازی نام با موضوع) بالاتر از ترکیب و محدودسازی نام با موضوع است. به‌طورکلی نتایج حاصل، حاکی از آن بود که گوگل پژوهشگر در بازیابی نگارش‌های مختلف نام نویسندگان معمولاً به‌طور مطلوب عمل نمی‌کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effectiveness of Google Scholar in Authors' Information Retrieval

نویسندگان [English]

  • shahrbanoo sadeghi gouraji 1
  • Ali Akbar Pourahman 2
  • Mohsen Hajizeinolabedini 3
  • soraya Zeiaei 4

1 Mashhad Payame Noor University

2 Shriven Branch, Islamic Azad University

3 Shahid Beheshti University

4 Mashhad Payame Noor University

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this article is to evaluate the role of Google Scholar effectiveness in the retrieval of the most cited authors' information and publications under different name versions.
Method: This research was applied and has been done under the Survey-Descriptive method. Data collection was done through the field and library methods. The study population included 10 most cited authors in 5 fields which were gathered from In-cite webpage through non-probability sampling method. Different versions of the authors' name retrieval were adjusted to his publications’ check list.
Findings: The recall result of the 12 variables (The formula used to search authors' names) showed that only 4 out of 10 cases were above than the recall average and precision in all of the variables, were below the average level. Friedman test was prioritized for the recall and precision average factors which showed that no variable is better than the other. The results of the student test for measuring the independence of 1 to 6 variables (different names of authors without limiting to a subject) showed that there were not any differences between these two categories of variables but the precision in 1to 6 variables (different names of authors without limiting a subject) is higher than the name limitations of the subjects. Overall, the results suggested that Google Scholar which is used to retrieve the various versions of authors’ names is usually not desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Google Scholar
  • Most-cited authors
  • Information retrieval
  • Authors’ names
  • Different versions of authors’ names
Donlan, R. and R. Cooke, (2006). Running with the devil: Accessing library-licensed full text holdings through google scholar. Internet Reference Services Quarterly. 10(3-4): p. 149-157.
Fattahi, R (2007). From ideals to realities: a review of the most important challenges and approaches of information organization in the present time. Library and Information Science. 4 (40) (In Persian).
Harzing, A.W.K. and R. van der Wal, (2008). Google Scholar as a new source for citation analysis. Ethics in Science and Environmental Politics. 8(1): p. 61-73.
Jacso, P. (2005). Google Scholar: the pros and the cons. Online Information Review. 29(2): p. 208-214.
Jacso, P. (2008). Savvy searching - Google Scholar revisited. Online Information Review. 32(1): p. 102-114.
Jacso, P. (2009). Google scholar's ghost authors. Library Journal. 134(18).
Jacso, P. (2010). Metadata mega mess in Google Scholar. Online Information Review. 34(1): p. 175-191.
Kesselman, M. and S.B. Watsen, (2005). Google Scholar and libraries: Point/counterpoint. Reference Services Review. 33(4): p. 380-387.
Kousha, K. (2008). Overlap between ISI and Google Scholar in Science disciplines, Quarterly Journal of National Library of Iran, 18(3), 213-234 (In Persian).
Levine-Clark, M. and J. Kraus, (2007). Finding chemistry information using Google Scholar: A comparison with Chemical Abstracts Service. Science and Technology Libraries. 27(4): p. 3-17.
Meho, L.I. and K. Yang, (2007). Impact of data sources on citation counts and rankings of LIS faculty: Web of science versus scopus and google scholar. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 58(13): p. 2105-2125.
Neuhaus, C., et al., (2006). The depth and breadth of Google Scholar: An empirical study. Portal-Libraries and the Academy. 6(2): p. 127-141.
Noruzi, A. (2005). Google Scholar: The new generation of citation indexes. LIBRI. 55(4),p. 170-180.
Potter, C. (2008). Standing on the shoulders of libraries: A holistic and rhetorical approach to teaching google scholar. Journal of Library Administration. 47(1-2): p. 5-28.
Ramezani, A. (2007). Librarians’ questions from Google Scholar. Information Seeking and Information Sciences 5(1) 15-16 (In Persian).
Walters, W.H., (2007) Google Scholar coverage of a multidisciplinary field. Information Processing and Management. 43(4): p. 1121-1132.
Evaluation of the effectiveness of Google Scholar in authors' information retrieval
Sh. Sadeghi Gouraji , A. A. Pourahman , M. Hajizeinolabedini , S. Zeiaei