بررسی استنادی و محتوایی کتاب‎های تألیفی فارسی موجود در سرفصل جدید کارشناسی کتابداری و اطلاع‎رسانی (مصوب 1388) کشور برپایه استنادهای درون‎متنی آن‎ کتاب‏ها

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اعتبار نویسندگان و منابع مورد استفاده به بررسی وضعیت استنادهای درون‏متنی در کتاب‏های تألیفی فارسی موجود در سرفصل جدید کتابداری و اطلاع‏رسانی پرداخته است.
روش: روش مورد استفادۀ این پژوهش، روش تحلیل استنادی و محتوایی بوده است. بدین منظور از 103 عنوان کتاب‏ تألیفی موجود در منابع سرفصل مورد مطالعه، تعداد 4994 استناد درون‏متنی استخراج شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد که 72/53 درصد استنادها را منابع خارجی و 68/38 درصد را منابع فارسی تشکیل داده است. از مجموع استنادها، کتاب‎ها (53/61 درصد)، بیش‏ترین تعداد استناد را به خود اختصاص داده‎اند، و سپس مجله‎ها(82/24 درصد) در رتبه دوم قرار گرفتند. از میان کتاب‎ها، کتاب‏های «اصطلاحنامه کتابداری و اطلاع‏رسانی» با 80 و «Children’s Literature in the Elementary School» با 46 مورد استناد، به ترتیب پربسامدترین کتاب‏های فارسی و انگلیسی، و نشریات «فصل‎نامه کتاب» و «Academy of Management Journal»، پربسامدترین نشریات فارسی و انگلیسی بوده‎اند. «پوری سلطانی» با 107 استناد و «چارلز ساماران» با 56 استناد نیز به عنوان پراستنادترین نویسندگان فارسی و انگلیسی تعیین شدند. علاوه براین، موضوع «رکوردهای کتاب‏شناختی» (78/7 درصد) بیش‏ترین میزان استفاده را در تدوین منابع مورد استناد داشته است.

کلیدواژه‌ها


Jaff, Eugene D. (1997). International marketing textbooks: a citation analysis as an indicator of the discipline’s boundaries. International Marketing Review, 14(1), 9- 19.
Jones, Sarah k. (2010). A quantitative content analysis of in-text citations in choral pedagogy books published between 1989- 2009. MA dissertation, University of Kansas.
Kiyanmehr, Ehteram (2007). A citation analysis of articles published in journals in Library and Information Science (1996- 2003). national studies on librarianship and information organization, 18(2), 101-122. (In Persian)
Mohammadi, Mehdi ; Mottaghi Dadgar, Amir (2006). A citation analysis of articles published in 30 issues of Library and Information Science Journals" between the years 1997- 2005. Library and Information Science Quarterly, 10(2), 7-35. (In Persian)
Osareh, Farideh (1986). Study the status of Persian cited in medical journals, journals of Medical School, University of Tehran, Shahid Beheshti and Mashhad in 1975- 1986. MS Thesis, Tehran University. (In Persian)
Sen, P. K. (2000). Symbols and formulas for a number of bibliometric (Mahmoud Salari, Translator). Library and Information Quarterly, 3 (1), 129- 144. (In Persian)
Shichor, David (1982). An analysis of citations in introductory criminology textbooks: a research note. Journal of Criminal Justice, 10, 231- 237.
CAPTCHA Image