وضعیت سکوت سازمانی و تحول سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات

2 سازمان تات

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و سنجش رابطه بین سکوت سازمانی و تحول سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
روش: روش پژوهش پیمایشی‌تحلیلی است. جامعه آماری موردمطالعه 217 نفر از کارمندان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر کتابخانه ملی بودند که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. تعداد 217 پرسشنامه محقق‌ساخته در بین این کارمندان توزیع شد که تعداد 205 پرسشنامه (94 درصد) به‌صورت صحیح عودت داده شد. این پرسشنامه‌ از دو بخش تشکیل شده بود: بخش سکوت سازمانی که برمبنای پرسشنامه واکولا و دیمتریس (2005)، و بخش تحول سازمانی پرسشنامه نیز برمبنای پرسشنامه دانهام و دیگران (1989) تهیه شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و تحلیلی و برای آزمون فرضیه پژوهش نیز از آزمون غیر پارامتری اسپیرمن استفاده شد.
یافته‌ها: در بین ابعاد سکوت سازمانی، بیشترین رتبه به بعد نگرش مدیران و به مدیران میانی با میانگین 66.44 درصد تعلق دارد و در بین ابعاد تحول سازمانی نیز بعد تمایل رفتاری با میانگین 70.64 درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که بین سکوت سازمانی و تحول سازمانی در کتابخانه ملی رابطه معناداری وجود ندارد و این دو متغیر از هم مستقل هستند. بر پایه نتایج پژوهش، مدیران عالی و مدیران میانی در کتابخانه ملی به ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی کارمندان تمایل نشان داده و از ایده‌ها و نظرات آن‌ها استقبال می‌کنند. گرچه داده‌های مربوط به تعهد سازمانی کارمندان در حد متوسط بوده و رضایت آن‌ها به سازمان کم است اما کارمندان به تغییر کاری در کتابخانه تمایل بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها


Barati, E. (2010). Organizational silence: By examining the Role of organizational culture. Master Thesis. Traning Teacher University, Department of public Aministration. (In Persian)
Chan, Donnac, Auster, Ethel. (2001). Organizational Policies to advance Librarians, Learning: Implication from the Survey of Professional Development of reference Librarians in Public Libraries in Ontario. Faculty of information studies, University of Toronto, pp.104-115.
Danaeifard, H., Panahi, B. (2010). Attitude of employees of Government Agencies to explain the atomisfere of silence and organizational behavior organizational silence. Research a change management, 2 (3), pp, 1-19. (In Persian)
Darvish, Yousef. (2000). Organizational commitment; Bridge between the Islamic work ethic and attitudes to achive organizational change. Journal Mir jalal Hossein. The eyclical evolution of the seventh. pp. 52-79. (In Persian)
Dunham, R. B; Grube, J. A; Gander, D. G; Cummings, L. L & pierce, J. L. (1989). Development of an attitude toward change instrument. Paper presentethe academy of management Annual meeting, Washington, Dcmanrhunts@bus. Wise. Edu.
French, H. B. (2010). Change management in organization. Translated by Alvani, s., M., Danaeifard, H., Tehran. Safar Publication.
GREENBERG, J., & EDWARDS, M. S. (EDS.). (2009). VOICE AND SILENCE IN Organizations. Bingley: Emerald Press.
Karimi, Yousef. (2004). Atlited and attitude change. Tehran: Virayesh Publication.
Karimian et al. (2010).The improve of organizational change on employes knowledge of the fiel staff of medical science Health information. Management. N. 7. PP. 589- 593. (In Persian)
Karjcie, Morgan. (2008). Research botlleneack in the social sciences. Transleted by Mohammad Hossein Daiyani. Mashhad: Library computer.
Kermani, Rezazadeh, R. (2011). Educational factors on organizational silence. Master Thesis. Tehran University, Public Qom, Department of Public Aministration. (In Persian)
Morrision. E. W, Milliken, F. J. (2000). Orgamizational Silence: a barrier to change and development in a pluralistic word. Academy of Management review. Vol.25. Pp. 706- 720.
Namazi, Zahra. (2009).The relationship between Islamic ethics and the impact of Diabled persons Attitude commitment to organizational change. master Thesis Payame- Nour University. Government management. (In Persian)
Nikmaram, Sahar & et.all. (2012). Study on relationship between organizational silence and commitment in iran. Word applied sciences journal. 17 (10): PP. 1271 – 1277.
Parirokh, M. (2003). Knowledge managment: A Tool for change in library Management. Faslname-ye ketab. 56, pp. 112- 126. (In Persian)
Pourkiani, M., Pirmoradi, N. (2008). Emprowement and organizational change. Tadbir, A Monthly Magazine on management. N.195. pp, 15-20. (In Persian)
Rangriz, H., Seyyed Mosavi Moradi. (2010). Organizational litizens behavior and readiness for organizational change in the banking industry of Iran. Journal of Behavioral Sciences, 3 (2), pp. 65-96. (In Persian)
Rashmeh, J. (2006). The relationship between mangers attitude to change and innovation, organizational learning in school in Tehran. Master Thesis Roodehen Islamic Azad University, Faculty of Psychology and Education, Department of Educational Adminstration. (In Persian)
Sehitoglu, Yasin, Zahir Gemal. (2010). The Analysis of employee perfprmance on the content of employee silence and organizational cttizenship behavior in Turkish public Instutations. Amme Idaresl Dergisi. Vol 43 (4). Pp. 87- 110.
Vakola. Maria, Dimttris. Bouradas. (2005). Antecedents and consequenes organizational silence: Empirical Investigation. Employee. Related; ABI/ Inform Global. pp. 441-458.
CAPTCHA Image