سنجش نیازهای آموزشی کتابداران متخصص و غیرمتخصص کتابخانه‌های عمومی مشهد و بررسی نقش تجربه در این نیازها

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش سنجش نیاز‌های آموزشی کتابداران متخصص و غیرمتخصص کتابخانه‌های عمومی مشهد و بررسی نقش تجربه در نوع و ترتیب این نیاز‌ها است.
روش: این پژوهش کاربردی با روش پیمایشی انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش همه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی مشهد بودند که از میان آنها 140 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته با 57 گویه جمع‌آوری شد.
یافته‌ها: نیاز‌های آموزشی کتابداران متخصص به‌ترتیب مرجع‌شناسی و ارائه خدمات، فناوری اطلاعات، سازماندهی، مهارت‌های سواد اطلاعاتی، و مجموعه‌سازی است. نیاز‌های آموزشی کتابداران غیر‌متخصص به ترتیب فناوری اطلاعات، مرجع‌شناسی و ارائه خدمات، مهارت‌های سواد اطلاعاتی، مجموعه‌سازی، و سازماندهی است. نیاز کتابداران متخصص در حیطۀ سازماندهی نسبت به کتابداران غیر‌متخصص بیشتر است. میزان سابقه در نیاز‌های آموزشی کتابداران نقشی نداشت، تنها در مورد کتابداران غیر‌متخصص میزان سابقه در نیاز آموزشی مرجع‌شناسی و ارائه خدمات تفاوت ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها


Barbazette, Jean (2006). Training Needs Assessmant: Methods, Tools and Techniques. (Translated by Rahmatollah Pakdel). Tehran: Ayizh. (In Persian)
Borjian, Mahshid; Khosravi, Faribors (2012). Librarians Information Literacy Skill And compliance with the standard (ACRL) at the National Library of Iran. Journal of National Studies on librarianship and information organization. No. 2, 178-191. (In Persian)
Brown, Judith (2002). Training Needs Assessment: A Must for Developing an Effective Training Program. Public Personnel Management, No. 4, 569.
Chopra, Hans Raj (2001). User education: training the librarians to use new technologies in the developing countries [Online]. [cited 2006 Apr 25]; Available from: URL: http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/103-126e.pdf
Entezarian, nahid (2010). Evaluation of Retraining needs of librarians working in Ferdowsi University of Mashhad Libraries In the field of Information Technology. Monthly of Scientific communication, No. 2, 1-8. (In Persian)
Fathi Vajargah, Kourosh (2005). Educational Need assessment (Patterns and Techniques). Tehran, Ayizh. (In Persian)
Fisher, Biddy; Hallam, Oillian; Partridge, Helen (2005). Different approaches- common conclusions: The skills debate of the 21 Century. Continuing professional development- preparing for new roles in libraries: A Voyage of discovery, 41-52.
IFLA (2010). IFLA public library service guidelines. Munich, De Gruyter Saur.
IFLA UNESCO (2001). The public library service: IFLA/UNESCO guidelines for development. Munich, K.G. Saur
Mahmood, Khalid; Ajmal Khan, Muhammad (2007). ICT training for LIS professionals in Pakistan: a needs assessment. Emerald group publishing limited, 41, 418- 427.
Massis, Bruce Edward (2003). The practical library manager, Unites States, Haworth Information Press.
Massis, Bruce Edward (2004). The practical library trainer, Unites States, Haworth Information Press.
Mazinani, Ali (2000). Library and Librarianship. Tehran: Samt. (In Persian)
Mazinani, Ali (1998). Evaluation of Skills needs of librarians working in Iran libraries and information centers. Faslname-ye ketab. No. 33, 44-64. (In Persian)
Moarefzade, Abdalhamid; Saney Dehkordi, Parasto (2006). Evaluation of Manpower and skill needs of librarians working in academic libraries in Khuzestan. Library and Information Science. No. 3, 103-109. (In Persian)
Moarefzade, Abdalhamid; Kamaie, mahvash; CHraghi, Zohre (2012). Evaluation of educational needs of librarians working in Khuzestan Province public libraries. Journal of Research on Information Science and Public Libraries. No. 4, 391-406. (In Persian)
Nikkar, Malihe; Farzin, Farzane (2000). new information technologies training to Librarians and impact on productivity, Fifth Seminar on Library and Information, Tehran, Iran University of Medical Sciences and Health Services. (In Persian)
Rajabbaigy, Mojtaba; partovi, bamdad; Ghanbarzade alamdari, Nahid (2008). Evaluation of staff Training needs in the country public libraries. Library and Information Science. No. 4. (In Persian)
Seyed Javadin, Reza (2002). Human Resources Management and Staff Affairs. Tehran: publication of knowledge Look. (In Persian)
Shahrzadi, Leila; Mojiri, Shahin (2011). A Survey on Needs Assessment for In-service Training among Academic Librarians in Isfahan. Health Information Management. No. 7, 566-576. (In Persian)
Starke, Nancy A (1986). An examination of continuing education needs and attitudes of rural public library practitioners in Kansas. Thesis (Ph. D.), kansas state university.
Taavoni, Shirin; Soltani, Poori; Hariri, Mehrangiz; Mehrdad, Jafar (2011). Standards of Iran Special libraries. Tehran: Librarian. (In Persian)
Vemic, Jelena (2007). Employee training and development and the learning organization. Economics and organization, N 2, 209 -216.
Woolls, Blanche (2005). Continuing professional education to continuing professional development and work place learning: The journey and beyond. Continuing professional development- preparing for new roles in libraries: A Voyage of discovery, 14-25.
Zeinali Kermani, afsaneh; Fadayi, Gholam Reza (2012). Training Needs Assessment of Librarians working in public libraries in the city center of Kerman In relation to Information Technology. Monthly of Scientific communication. No. 3, 1-11. (In Persian)
CAPTCHA Image