بن مایه های فکری هستی شناسی ها در فلسفۀ کواین

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف مقالۀ حاضر، توسعۀ نظری حوزۀ هستی‌شناسی‌ها از طریق مطالعه در زیربناهای فکری آنهاست. برای رسیدن به این هدف، ضمن جست‌وجو در اولین تعاریف انجام شده دربارۀ هستی‌شناسی‌ها و استخراج پایه‌های فکری آنها از این تعاریف، به استخراج برخی مبادی فکری این ابزار از طریق تفحص در جنبه‌های فنی آن اهتمام می‌کنیم و سپس، به بازخوانی آنها در فلسفۀ کواین می‌پردازیم.
روش: روش پژوهش حاضر هنگام جست وجو و استخراج مفاهیم کلیدی از تعاریف هستی‌شناسی‌ها، روش سندی و هنگام بحث در مورد بنیان های هستی شناختی آن، رویکرد تحلیل مفهومی است. با این رویکرد، چنانکه در بحث‌های نظری تداول دارد، می‌توان مبادی فکری یک روش یا ابزار را تحلیل نمود.
یافته ها: تحلیل‌ها نشان داد که یکی از بن‌مایه‌های فکری مهم هستی‌شناسی‌ها مفهوم «تعهد هستی‌شناختی» کواین است. بر این اساس، هستی‌شناسی‌ها صرفاً به موجودیت‌هایی تعهد دارند که قابل بازنمایی باشند. بدین ترتیب، وجود و عدم موجودات منوط به قابلیت بازنمایی آنهاست تا موجودیت جوهری آنها در جهان واقعی. همچنین، تحلیل شد که روابط موجود در هستی‌شناسی‌ها را بر خلاف ادبیات موجود نمی‌توان روابطی معنایی (Intensional) از جنس روابط اصطلاحنامه‌ها دانست بلکه روابط میان موجودیت‌ها در هستی‌شناسی‌ها روابطی مصداقی (Extensional) با مرجع‌های سرراست است که از نگاه فلسفی، از معنا تهی است

کلیدواژه‌ها


Alston, William P. (1958). Ontological Commitments. Philosophical Studies, 9, 8-15. Retrieved 5, April, 2013, form: http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/43413/11098_2004_Article_BF00797866.pdf?sequence=1
Amann, B. & Fundulakim I. (2012). Integrating Ontologies and Thesauri to Build RDF Schemas. Translated by Zahra Dehsaraei. Ketabe Mahe Kollyat, 16 (2), 56-71. (In Persian)
Attar, F. (2012). A Study of Quine's Theory of Meaning from the Viewpoint of ‘Indeterminacy of Translation’. Logical Studies, 3 (1), 97-136. (In Persian)
Azad, A. & Sharif, A. (2007). Semantic Web in Relation with Cybernetics. Studies in Education and Psychology, 8 (3), 131-147. (In Persian)
Bell, D. (2010). An Introduction to Cybercultures. Translated by Masoud Kusari & Hossein Hassani. Tehran: Jame-e Shenasan. (In Persian)
Day, R. (2010). The Self-Imposed Limitations of Library and Information Science: Remarks on the Discipline, on the Profession, on the University, and on the state of “information” at Large Today. UCLA Journal of Education and Information Studies, 6 (2), article 6.
Gruber, T. R. (1995). Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing. Retrieved 14 August, 2012, from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.89.5775&rep=rep1&type=pdf
Gruber, T. R. (1992). What is an ontology? Retrieved 20 March, 2012, from: http://www-ksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html
Guarino, N. (1998). Formal Ontology in Information Systems. Proceedings of FOIS’98, Trento, Italy, 6-8 June. Amsterdam: IOS Press, pp. 3-15. Retrieved 9 May 2012 from: http://citeseer.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.29.1776&rep=rep1&type=pdf
Guarino, N.; Carrara, M. & Giaretta, P. (1994). Formalizing Ontological Commitments. Proceedings of Annual National Conference of AAAI. Retrieved 5, April, 2013, form: http://www.mit.bme.hu/system/files/oktatas/targyak/7412/Formalizing_Ontological_Commitments.pdf
Hosseini Beheshti, M. (2012). The Conversion of Thesauri to ontology. Ketabe Mahe Kollyat, 16 (2), 26-33. (In Persian)
Jacob, E. K. (2005). Ontologies and Semantic Web. Translated by Fatemeh Sheikh Shoaei. National Studies on Librarianship and Information Organization, 16 (4), 189-194. (In Persian)
Jamali Mahmuei, H. (2003). Semantic Web: An Evolutionary Procedure. Informology, 1 (2), 48-66. (In Persian)
Khansari, M. (2009). Formal Logic (Vol. 1 & 2). Tehran. Agah. (In Persian)
Lauser, B. (2005). From Thesauri to Ontologies: A Short Case Study of Food Safety Eara in How Ontologies are more Powerful Thesauri, from Thesauri to RDFS to OWL. Translated by Narges Ghadimi. National Studies on Librarianship and Information Organization, 16 (4), 145-150. (In Persian)
Meysami, S. (2006). Meaning and Knowledge in Quine’s Philosophy. Tehran: Negahe Moaser. (In Persian)
Meysami, S. (2006). Quine’s Ontological Relativity and Realism in the Framework of Exprimental Science. Philosophy, 34 (1), 143-160. (In Persian)
Nouruzi, M. & Taherian, M. (2012). Basics and Principles of Semantic Web. Tehran: Faras. (In Persian)
Quine, W.V.O. (2012). From Stimulus to Science. Translated by Majid Davodi. Tehran. Hekmat. (In Persian)
Quine, W.V.O. (2006). Ontological Relativity. Translated by Mojtaba Derayati. The Quartely of Mind, 7 (3), 123-142. (In Persian)
Quine, W.V.O. (2002). The Web of Belief. Translated by Amir Divani. Tehran: Soroush; Ketabe Taha. (In Persian)
Sowa, J. F. (1997). Principles of ontology. Retrieved 12 May 2013 from: http://www-ksl.stanford.edu/onto-std/mailarchive/0136.html
Safari, M. (2004). Conceptual Modeling in Formal Knowledge Representation: Undrestanding Artificial Intelligence and Information Systems. Informology, 1 (4), 73-104. (In Persian)
Sanatjoo, A. (2012). Functionality of Ontologies in Information Retrieval Systems. Ketabe Mahe Kollyat, 16 (2), 42-47. (In Persian)
Sanatjoo, A. & Fathian, A. (2011). Studying the Efficiency of Theseuri and Ontology in Knowledge Representation (Design and Development of ASFA). Library and Information Research Journal, 1 (1), 219-240. (In Persian)
Shadgar, B.; Osareh, A. & Haratian Nejadi, A. (2010). Semantic web; Concepts and Techniques. Tehran: Armaghan. (In Persian)
Shaghaghi, M. (2011). Simulation of Signs in Virtual Reality. Sooreh-y-e Andisheh, 62 & 63 (August & September), 113-117. (In Persian)
Sharif, A. (2009). Athomative Engineering of Ontology: Feasibility Study of Semantic Relation Extraction from Persion Texts and determination of Their Presence. Library and Information Science, 12 (2), 243-259. (In Persian)
Wielinga, B. J. et al (2011). From Thesaurus to Ontology. Translated by Mahdi Shaghaghi. Scholarly Communication E-Journal, 22 (3), (In Persian) Retrieved July 13, 2013, from: http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1663-1
Wyssusek, Boris (2004). Ontology and Ontologies in Information Systems Analysis and Design: A Critique. Proceedings of the Tenth Americas Conference on Information Systems, New York, August 2004, Retrieved, August 12, 2012, from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=BC8AF4B8A311674A4C3F253F42670893?doi=10.1.1.60.7091&rep=rep1&type=pdf
Zuniga, G. L. (2001). Ontology: Its Transformation From Philosophy to Information Systems. Retrieved 13 June, 2012, from: http://pdf.aminer.org/000/212/672/ontology_its_transformation_from_philosophy_to_information_systems.pdf
CAPTCHA Image