تأثیر اجرای راهنماهای پیوسته و فیلم های آموزشی بر تمایل به استفاده اعضای هیأت علمی از سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (ساعد)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: پژوهش با هدف افزایش میزان تمایل به استفاده اعضای هیأت علمی بعد از پیاده‌سازی راهنماها بر روی کاربرگه‌های ساعد انجام شد.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، میدانی می‌باشد، همچنین از روش جایگزینی نمونه اولیه برای ارزیابی استفاده‌پذیری، استفاده کرده است. جامعه، اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هستند که برای جمع‌آوری داده با ده نفر از آن ها مصاحبه شد.
یافته‌ها: نتایج نشان دادکه راهنماها توانسته است تمایل اعضای هیأت علمی به استفاده از ساعد را بالا ببرد. فیلم‌های آموزشی با میانگین 85/3 وضیعت بهتری به منظور افزایش تمایل به استفاده اعضاء نسبت به راهنماهای پیوسته با میانگین 64/3 دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که عواملی همچون رنگ پس‌زمینه، محتوای راهنماها (واژگان، طول جملات، زمان ظاهر شدن راهنماها، محل قرار گرفتن راهنماها) و تهیه راهنماها در قالب فیلم‌های آموزشی مهم ترین تأثیر را در این زمینه داشته‌اند. نتیجه آن که می‌توان با طراحی راهنماها بر مبنای اصول اساسی و علمی راهنماها و تأکید بر استفاده از سبک‌های یادگیری کاربران تمایل آن ها به استفاده و در نهایت استفاده‌پذیری این سامانه را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


Aliasgari, M., Riahinia, N., & Mojdehavar, F. (2010). Computer-Assisted Instruction and Student Attitudes Towards Learning Mathematics. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues. 3(1), 6-14.
Armstrong.S. D, Brewer. W. C. & Steinberg. R. K. (2002). Usability Testing. In Handbook of Human Factors Testing and Evaluation. Charlton, S. G., & O'Brien, T. G (Eds). Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. New Jersey.
Bartholom, T., Stahl E., & Bromme R. (2004) Help-Seeking in Interactive Learning Environments: Effectiveness of Help and Learner-Related Factors in a Dyadic Setting. In Y. B.Kafai, W. A.Sandoval, N.Enyedy, A. S.Nixon & F.Herrera (Eds.). Paper Presented in International Conference of the Learning Sciences: Embracing diversity in the learning sciences Mahwah.
Brajnik. G, Mizzaro. S, Tasso. C. & Venuti. F. (2002). Strategic Help in User Interfaces for Information Retrieval. Journal of American Society for Information Science. 53(5), 343-358.
Dutke, S., & Reimer, T. (2000). Evaluation of Two Types of Online Help for Application Software. Journal of Computer Assisted Learning. 16(4), 307-315.
Ferreira, S. M., & Pithan, D. N. (2005). Usability of Digital Libraries: A Study Based on the Areas of Information Science and Human-Computer Interaction. OCLC Systems & Services. 21(4), 311-323.
Folmer, E., Van Gurp, J., & Bosch, J. (2003). A Framework for Capturing the Relationship Between Usability and Software Architecture. Software Process: Improvement and Practice. 8(2), 67-87.
Hariri, N. (2005). Principles and Methods of Qualitative Research. Islamic Azad University Science & Researche Campuse. (In Persian).
Hung, D. (2001). Theories of Learning and Computer-Mediated Instructional Technologies. Educational Media International. 38(4), 281-287.
Johnson, S. D., & Aragon, S. R. (2003). An Instructional Strategy Framework for Online Learning Environments. New Directions for Adult and Continuing Education. 2003 (100), 31-43.
Kanitkar, A. (2010). Effectiveness of Employing Multimedia Principles in the Design of Computer-Based Math Tutorials for Students With Learning Disabilities. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Kansas, United States. Kansas
Kim, H. H., & Kim, Y. H. (2008). Usability Study of Digital Institutional Repositories. The Electronic Library. 26(6), 863-881.
Martin, A. P., Ivory, M. Y., Megraw, R., & Slabosky, B. (2005). How Helpful is Help? Use of and Satisfaction with User Assistance. Paper Presented at the 3rd International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction, Las Vegas, NV. July 22-27.
Nielsen, J. ( 1993). Usability Engineering. Academic Press, Boston.
Parirokh, M., & Zahedi Nooghabi, M. (2011). A Study of Institutional Repository of Ferdowsi University of Mashhad (FUM), and its Compatibility with Scientific Criteria. [Research]. Journal of Information Processing and Management, 26(3), 519-545. (In Persian).
Pearson, J. M., Ann, P., & David, G. (2007). Determining the Importance of Key Criteria in Web Usability. Management Research News, 30(11), 816-828.
Sayyad Abdi, E (2008). Usability of University Libraries' Website:Case Study of University of Tehran, Tarbiat Modares University & Iran University of Science and Technology. MSc. Thesis on Library and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian).
Sreerambhatla, R. 2010. Applications of Usability Concepts on Text Message Formatting. Unpublished Master’s thesis. Texas A&M University - Kingsville, United States. Texas.
Tingting Lu. M. A. (2008). Effects of Multimedia on Motivation, Learning and Performance: The Role of Prior Experience and Task Constraints. (Unpublished Doctoral Dissertation). School of The Ohio State University.
Zerehsaz. M (2005). Analyze elements and characteristics of the software interface and determine the level of student satisfaction Phoenix School of Psychology University of Mashhad interacting with it. MSc. Thesis on Library and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian).
Zerehsaz, M., & Fattahi, R. (2009). Factors affecting the process of help users to use user interface in databases. Journal of Library and Information Sciences, 43(3), 71-96. (In Persian).
CAPTCHA Image