دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، دی 1400، صفحه 1-399 
ساخت و اعتباریابی مقیاس فقر اطلاعاتی

صفحه 83-104

10.22067/infosci.2021.24147.0

عبدالحسین فرج پهلو؛ منصور کوهی رستمی؛ کیومرث بشلیده؛ ندا پورخلیل