تأثیر آموزش سواد دیداری بر رشد خلاقیت و مؤلفه‌های آن در دختران ده‌ساله براساس دیدگاه گیلفورد با محوریت کتاب تصویری بدون‌کلام

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقدمه: سواد دیداری که به معنای مهارت تفسیر علائم، خطوط و رنگ­ها و درک پیام در تصویر است، به‌دلیل تسلط تصویر بر متن در عصر حاضر، از ضروریات و مکمل سواد اطلاعاتی است (ACRL, 2011). علاوه بر اینکه خوانش صحیح کتاب­های تصویری بدون متن، در گرو برخورداری از مهارت سواد دیداری است، این کتاب­ها می­توانند ابزاری در خدمت آموزش سواد دیداری نیز باشند. از آنجایی که افزایش مهارت سواد دیداری با رشد خلاقیت، رابطه مستقیم دارد، بنابراین کتاب تصویری  می­تواند ابزاری برای آموزش سواد دیداری و افزایش خلاقیت باشد. بدین منظور پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش سواد دیداری بر میزان رشد خلاقیت و مؤلفه­های آن در دختران ده‌ساله محصل در دبستان­های شهر مشهد با محوریت کتاب تصویری انجام شده است.
روش­شناسی: پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش، در زمره پژوهش­های نیمه تجربی با پیش­آزمون و پس­آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، همۀ کودکان دختر 10 ساله محصل در دبستان­های مشهد در سال تحصیلی 98-99 بود که از این میان آنها 30 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شد و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفت. گروه آزمایش به مدت 16 جلسه، آموزش و تمرین سواد دیداری را دریافت کرد. ابزار گردآوری اطلاعات، آزمون خلاقیت تصویری تورنس و پرسشنامه محقق ساخته سواد دیداری کودک بود که توانایی آزمودنی ­ها را سنجید. روایی پرسشنامه سواد دیداری، با نظر متخصصان علوم ارتباطات تأیید شد و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (91/0) مورد محاسبه قرار گرفت. برای تحلیل داده ­ها، از آزمون کوواریانس یک متغیره استفاده شد.
یافته ­ها: یافته ­های پژوهش نشان داد که میان نمرات خلاقیت کودکانی که آموزش سواد دیداری را دیده ­اند، با کودکانی که این آموزش­ها را ندیده­اند، تفاوت معنادار وجود دارد؛ به‌طوری که این آموزش­ ها منجر به افزایش شاخص­ های سیالی، انعطاف‌پذیری، ابتکار و بسط در ایده­ های آنان و در نتیجه باعث افزایش میزان خلاقیت آنان شده است.
نتیجه­: اکنون پرداختن به آموزش سواد دیداری در کنار سواد اطلاعاتی به‌دلیل سلطه تصویر، از سوی کتابداران مطرح است. به­خصوص اینکه این مهارت می­تواند بر توانائی افراد نظیر خلاقیت اثرگذار باشد. آموزش سواد دیداری اقدامی مشترک بین اعضای هیئت‌علمی، کتابداران، موزه ­داران، آرشیوداران، حرفه­مندان منابع بصری، و متخصصان فناوری آموزشی است (ACRL, 2011)، اما در مدارس، به‌صورت تفننی برگزار می­شود (فلسفی، 1394) و مسئولیت سایر نهادهای آموزشی به­ویژه کتابخانه ­ها را برجسته می­کند. به‌منظور پرداختن به این آموزش لازم است، نظیر پژوهش حاضر، پروتکل ­های آموزشی با مشارکت دیگر حوزه ­ها نظیر ارتباطات و علوم تربیتی تقویت شود. همچنین ضرورت دارد از راهکارهای چندگانه به‌منظور آموزش بهره گرفته شود. این پژوهش از کتاب تصویری برای آموزش استفاده کرد. در نتیجه می­توان بیان کرد علاوه بر اینکه درک کتاب تصویری نیازمند سواد دیداری است، خود نیز به‌عنوان ابزار آموزش سواد دیداری استفاده شود. بنابراین پژوهش­ های آینده باید به بررسی چگونگی تقویت سواد دیداری در کتابخانه، افزایش آن در کاربران، شناسایی کتاب­های تصویری مؤثر و نیز شناسایی پروتکل مناسب آموزشی بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Visual Literacy Training on the Growth of Creativity and Its Components in Ten-year-old Girls based on Guilford's View with a focus on Non-Verbal Picture Books

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Anvari 1
  • Azam Sanatjoo 2
  • Masoumeh Tajafari 3
1 MA Student, Department of Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Prof., Department of Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad
3 Assistant Prof., Department of Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Introduction: Visual literacy, which means the skill of interpreting signs, lines and colors and understanding the message in the image, is a necessity of the present age and complements information literacy due to the mastery of the image over the text. In addition to teaching information literacy skills, librarians are expected to teach visual literacy components as well. In addition to reading wordless picture books that rely on visual literacy skills, these books can also be used as tools to teach visual literacy. Since the improvement of visual literacy skills is directly related to the growth of creativity, picture books can be a tool for teaching visual literacy and increasing creativity. For this purpose, the aim of this study was to investigate the effect of visual literacy training on the growth of creativity and its components in ten-year-old girls in primary schools in Mashhad with the focus on picture books.
Methodology: The present study, in terms of applied purpose and in terms of the type of research, was among the quasi-experimental researches with pre-test and post-test with the control group. The statistical population of the study was all 10-year-old girls studying in primary schools of Mashhad in the academic year of 1998-99, of them 30 were randomly selected in two experimental (15) and control (15) groups. The experimental group received visual literacy training and practiced for 16 sessions. Data collection tools were Torrance Visual Creativity Test and a researcher-made child visual literacy questionnaire that assessed the subjects' abilities. The validity of the Visual Literacy Questionnaire was confirmed by communication experts and its reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient (0.91). Uni-variate covariance test was used to analyze the data.
Findings: Research findings showed that there is a significant difference between the creativity scores of children who have received visual education training and children who have not received this training; These training sets have led to an increase in fluidity, flexibility, initiative and expansion in their ideas and as a result, increased their creativity.
Conclusion: Librarians now focus on teaching visual literacy alongside information literacy due to image dominance, as this skill can affect the ability of people such as creativity. Visual literacy training is a common practice among faculty members, librarians, musicologists, archivists, visual resource professionals, and educational technology professionals, but is held in schools as a hobby. It emphasizes the responsibilities of other educational institutions, especially libraries. In order to address this education, as in the present study, it is necessary to strengthen educational protocols with the participation of other fields such as communication and educational sciences. It is also necessary to use multiple strategies for training. This research used a picture book for education. As a result, it can be stated that in addition to understanding visual books that require visual literacy, it can also be used as a visual literacy training tool. Therefore, future research should examine how to enhance visual literacy in the library, increase it in users, identify effective picture books, and identify appropriate educational protocols.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • visual literacy
  • creativity and its components
  • non-verbal picture book
  • ten years old girls
افتخارنژاد، فاطمه؛ نیلی احمدآبادی؛ محمدرضا؛ امیرتیموری، محمدحسن؛ اویسی، نرجس خاتون (1394). تأثیر دوره آموزشی سواد دیداری در تجزیه‌وتحلیل تصاویر آموزشی. فناوری آموزش و یادگیری، 1(4)، 89-103.‎ بازیابی شده در 9 شهریور 1400 از: http://ensani.ir/file/download/article/20160822143018-10042-25.pdf.
اکبری مبارکه، بتول؛ اباذری، زهرا؛ رحمتی، نرگس؛ میرحسینی، زهره (1395). اثربخشی آموزش تصویری کتاب فارسی بر افزایش خلاقیت و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان: مطالعه موردی. آموزش‌وپرورش (تعلیم و تربیت), 2(33)، 67-80.‎ بازیابی شده در 9 شهریور 1400 از: http://qjoe.ir/files/site1/user_files_efa60e/z_nirumand-A-10-107-98-9bfacf7.pdf
امیری، شعله؛ اسعدی، سمانه (1386). روند تحولی خلاقیت در کودکان. تازه‌های علوم شناختی، 9 (4)، 26- 32. بازیابی شده در 9 شهریور 1400 از: https://icssjournal.ir/files/site1/user_files_f2ee9f/godadmin-A-10-2-377-c825091.pdf
ایسنا (1396). جایزه بهترین تصویرگر ادبیات کلاسیک آمریکا برای یک ایرانی. بازیابی شده در 19 شهریور 1399 از: https://www.isna.ir/news/96041407566
بکر، ائرن (1395). رنگ زیبای خیال. تهران: پرتقال. بازیابی شده در 9 شهریور 1400 از
https://www.porteghaal.com/products/detail/%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84-1/1227/view/
پیرخائفی، علیرضا (1372). بررسی رابطه هوش و خلاقیت در بین دانش­آموزان پسر مقطع دوم نظری دبیرستان­های شهر تهران. پایان­نامه دانشگاه علامه طباطبایی. بازیابی شده در 9 شهریور 1400 از: https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5c1087286dceda8260433ceec0813537/fulltext
خزاعی، مریم؛ حیدری، احمد؛ صمصامی، شیرین (1396). بررسی و تحلیل کتب فارسی مقطع ابتدایی بر اساس اصول تصویرگری (مطالعه موردی کتاب فارسی پایه اول)، اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش­های نوین در علوم انسانی، قائم‌شهر، بازیابی شده در 9 شهریور 1400 از: https://civilica.com/doc/674760
درودی، فریبرز (1388). نگارش تصویری با تصویرسازی مفاهیم: بهره‌گیری از سواد دیداری و زبان تصویر برای درک مؤثر اطلاعات. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 1(77)، 273-288. بازیابی شده در 9 شهریور 1400 از: https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/162326
درودی، فریبرز و سلیمانی­نژاد، عادل (1396). استانداردهای توانمندی سواد دیداری انجمن کتابخانه­های دانشکده­ای و پژوهشی برای آموزش عالی. تهران: چاپار.
دلاور، علی (1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
دلاور، علی (1385). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: ویرایش.
رضایی، معصومه؛ حسینی­نسب، سید داوود (1396). اثربخشی نمایش عروسکی بر مهارت‌های اجتماعی و خلاقیت در کودکان پیش‌دبستانی شهرستان مراغه.‎ آموزش و ارزشیابی، 10(40)، 13-26. بازیابی شده در 9 شهریور 1400 از: https://www.sid.ir/fA/Journal/ViewPaper.aspx?id=351430
سیف­درخشنده، سعید؛ نریمانی، محمد (1398). فراتحلیل عوامل و موانع مرتبط با افزایش خلاقیت دانش‌آموزان. روان‌شناسی مدرسه، 8(3), 109-126.‎ بازیابی شده در 9 شهریور 1400 از :https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/192122/0C98033992D6958387B18539140F04E9.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
سیف، علی­اکبر (1386). روانشناسی پرورشی نوین. تهران: آگاه.
عابدی، احمد؛ عنایتی، الهه (1395). فراتحلیل اثربخشی مداخلات آموزشی بر خلاقیت دانش‌آموزان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6 (1)، 18-1. بازیابی شده در 9 شهریور 1400 از: http://journal.bpj.ir/article_525069_47130b382a57227e0c31de058c286c4b.pdf
غفاری، سعید؛ بقایی، حسن؛ قربانی­رضوان، طیبه (1399). تأثیر آموزش مهارت­های تفکر خلاق در کتابخانه‌های عمومی بر میزان خلاقیت کودکان (مطالعه موردی: کودکان دختر 12 ساله عضو کتابخانه عمومی امام علی (ع) شهر قم). فصلنامه خانواده و پژوهش، 1(17)، 127-144.‎ بازیابی شده در 9 شهریور 1400 از: http://qjfr.ir/files/site1/user_files_d3b99d/godadmin-A-10-2-193-ca8ff1a.pdf
فرمیهنی فراهانی، محسن (1393). فرهنگ توصیفی علوم تربیتی. تهران: شباهنگ.
فلسفی، غلامرضا (1394). آموختن سواد بصری، لازمه زندگی کودک در دنیای تصویر. رشد آموزش پیش‌دبستانی، 8 (29)، 49-45. بازیابی شده در 9 شهریور 1400 از: https://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/article/41.45rom%20(94-95)%20MATN%20PISH%20DABESTANI%2029-17_0.pdf
قایینی، زهره (1376). واکنش کودکان 4-6 ساله نسبت به کتاب‌های تصویری. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 8(3)، 39-56. بازیابی شده در 9 شهریور 1400 از: http://ensani.ir/file/download/article/20120325202903-1144-206.pdf
کریمی، ناهید؛ مهرافزون، داریوش؛ جعفری، علیرضا (1396). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی به روش قصه‌گویی بر مؤلفه‌های خلاقیت دانش آموزان ابتدایی، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(2)، 149-166. بازیابی شده در 9 شهریور 1400 از: http://journal.bpj.ir/article_536459_415ce2acbd7c84da2cc209eafe6c0d40.pdf
نودلمن، پری. ترجمه بنفشه عرفانیان (1389). ضرباهنگ روایت در کتاب مصور. کتاب ماه کودک و نوجوان، (155)، 83-90. بازیابی شده در 9 شهریور 1400 از: http://ensani.ir/file/download/article/20140723093751-9324-1847.pdf
هاشمی، تورج؛ واحدی، شهرام؛ احراری، غفور (1394). فراتحلیل برنامه‌های مداخلاتی پرورش خلاقیت. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(3)، 1-32. بازیابی شده در 9 شهریور 1400 از: http://journal.bpj.ir/article_522265_fede0c119303984cd4f4d4df33d3a16a.pdf
 
ACRL (2011). Visual Literacy Competency Standards for Higher Education. Retrieved June 24, 2018, from http://www. ala.org/acrl/standards/visual literacy
Coutts, N. (2015). visual literacy – metalanguage & learninig, Retrieved August 31, 2021 from https://thelearnersway.net/ideas/2015/10/4/visual-literacy-metalanguage-learning
Denda, K. (2015). Developing interview skills and visual literacy: A new model of engagement for academic libraries. portal: Libraries and the Academy, 15(2), 299-314. Retrieved August 31, 2021 from https://doi.org/10.1353/PLA.2015.0024
Friedman, A. (2018). To “read” and “write” pictures in early childhood: multimodal visual literacy through Israeli children’s digital photography. Journal of children and Media, 12(3), 312-328. Retrieved August 31, 2021 from https://doi.org/10.1080/17482798.2018.1443147
Fullmer, M. (2019). Representing Gender: Visual Literacy Instruction in the Academic Library. Open Information Science, 3(1), 22-31. Retrieved August 31, 2021 from https://doi.org/10.1515/opis-2019-0002
Guilford, J. P. (1959). Creativity and Its Cultivation. New York: Harper & Brothers.
Hu, R. (2004). A Case Study: Emergent Biliteracy in English and Chinese of a Five-year Old Chinese Child with Wordless Picture Books (Doctoral dissertation, University of Georgia). Retrieved August 31, 2021 from https://getd.libs.uga.edu/pdfs/hu_ran_200408_ma.pdf
Huang, T. Y. (2005). Fostering creativity: A meta-analytic inquiry into the variability of effects (Doctoral dissertation, Texas A&M University). Retrieved August 31, 2021 from https://oaktrust.library.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/2338/etd-tamu-2005A-EPSY-Huang.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Manteghi, M. (2012). The Effects of Creativity Training on Preschool and Elementary School Students. J Curriculum Res, 2(1), 1-28. Retrieved August 31, 2021 from https://doi.org/ 10.22099/JCR.2012.1940
Matusiak, K. K., Heinbach, C., Harper, A., & Bovee, M. (2019). Visual literacy in practice: Use of images in students’ academic work. College & Research Libraries, 80(1), 123. Retrieved August 31, 2021 from https://doi.org/10.5860/crl.80.1.123
Nelson, N. (2004). Visual Literacy and Library Instruction: A Critical Analysis. Education Libraries, 27(1), 5-10. Retrieved August 31, 2021 from
http://doi.org/10.26443/el.v27i1.194
Nurhasanah, N., Yus, A., & Simare-Mare, A. (2020). The Analysis of Children Creativity Development in Paud Darul Fathonah Medan Marelan Sub-District. Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal, 3(1), 260-269. Retrieved August 31, 2021 from  https://doi.org/10.33258/birle.v3i1.795
Özel, N. (2018). Developing Visual Literacy Skills through Library Instructions. In Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities (pp. 32-48). IGI Global. Retrieved August 31, 2021 from https://doi.org/10.4018/978-1-5225-4990-1.ch003
Pun, S. K. (2009). Creative thinking through visual literacy. Business Education & Accreditation, 1(1), 97-108. Retrieved August 31, 2021 from
https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/10356/100295/2/Creative%20Thinking%20Through%20Visual%20Literacy%28Published%20Version%29.pdf
Seglem, R., & Witte, S. (2009). You gotta see it to believe it: Teaching visual literacy in the English classroom. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 53(3), 216-226.
Tillmann, A. (2012). What we see and why it matters: How competency in visual literacy can enhance student learning. Retrieved August 31, 2021 from https://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=education_honproj
Torrance, E. P. (1974). The Torrance Tests of Creativity-TTCT-Manual and Scoring Guide: Verbal test A, figural test form A and B, Personal Press Inc, Lexing ton, Massachusetts.
Torrance, E.P., & Goff, K. (1989). A quiet revolution. The Journal of Creative Behavior, 23(2), 136-145. Retrieved August 31, 2021 from https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.1989.tb00683.x
Weeks, E. (2013). The Power of Pictures: The Role of Picturebooks in the Development of
CAPTCHA Image