تحلیل محتوای صفحات اینستاگرام کتابخانه‌های عمومی ایران و مشارکت کاربران آنها

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته/ دانشگاه خوارزمی

2 استادیار / دانشگاه خوارزمی. تهران

3 استادیار /دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه: شبکه اجتماعی اینستاگرام یکی از ابزار‌های پراستفاده و محبوب کاربران است که کتابخانه‌های عمومی نیز از آن برای ارتباط با کاربران و معرفی خدمات خود استفاده می‌کنند. تحلیل محتوای پست‌ها و ارزیابی مشارکت کاربران، یکی از شاخص‌هایی است که می‌توان از آن برای سنجش میزان محبوبیت محتوای ارائه شده در اینستاگرام استفاده کرد. بنابراین این پژوهش بر آن است تا ارتباط میان محتواهای ارائه‌شده در صفحات اینستاگرام کتابخانه‌های عمومی ایران و نحوه مشارکت کاربران آنها را مورد واکاوی قرار دهد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با روش تحلیل محتوا انجام‌شده است. جامعه پژوهش حاضر شامل 10132 پست از 110 صفحه اینستاگرام کتابخانه عمومی ایران بوده است. به‌منظور تحلیل محتوای جامعه پژوهش از سیاهه وارسی ساخته‌شده توسط پژوهشگر استفاده شده و پس از دسته‌بندی انواع محتواهای آن، میزان مشارکت کاربران آنها با فرمول نرخ مشارکت کاربر صفحات اینستاگرام محاسبه شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که پست‌های منتشرشده در صفحات اینستاگرام کتابخانه‌های عمومی ایران به ده دسته اطلاع‌رسانی رویدادهای آینده، رویدادهای انجام‌شده، اطلاعیه‌های عمومی در مورد کتابخانه، اخبار محلی و عمومی، فناوری، پیام‌های الهام‌بخش و احساسی، معرفی منابع کتابخانه، پست‌های مناسبتی، پشت‌صحنه و سایر موارد تقسیم‌شده است. بیشترین محتوای ارائه شده در پست‌های صفحات اینستاگرام کتابخانه‌های عمومی، متعلق به دسته‌های رویدادهای انجام‌شده، معرفی منابع کتابخانه و اطلاع‌رسانی رویداد‌های آینده بوده است. بیشترین میزان مشارکت کاربران به ترتیب متعلق به دسته‌های رویدادهای انجام‌شده، معرفی منابع کتابخانه و اطلاع‌رسانی رویدادهای آینده است. در زمینه‌ مشارکت کاربران در بین قالب‌های استفاده‌شده نیز، قالب‌های عکس و متن، عکس و فیلم و متن به ترتیب بیشترین مشارکت را دریافت کردند.
نتیجه: استفاده مناسب از هشتگ‌ها، قالب‌های محتوایی جذاب همچون عکس و فیلم و محتوای کاربرپسند همچون رویدادهای انجام شده، اطلاع‌رسانی رویدادهای آینده، معرفی منابع کتابخانه و پیام‌های احساسی و الهام‌بخش مشارکت کاربران را افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


رستمی‌ماژین، مجتبی؛ اصنافی، امیررضا؛ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن (1397). ارزیابی نقش تبلیغات در جذب مخاطب به کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بر اساس مدل آیدا در شهر تهران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. ۲۴ (۴)، ۵۶۹-۵۸۹. بازیابی شده در 5 مهر 1400 از https://publij.ir/article-1-1810-fa.html
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، زه‍را (1396). ب‍ررس‍ی‌ تأثیر ب‍ازاری‍اب‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ش‍ب‍ک‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ت‍ل‍گ‍رام‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍وارزم‍ی‌. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
Agosto, D. E., & Abbas, J. (2011). Teens, libraries, and social networking: What librarians need to know. ABC-CLIO.‏
Aharony, N. (2010). Twitter use in libraries: an exploratory analysis. Journal of Web Librarianship, 4(4), 333-350.‏ https://doi.org/10.1080/19322909.2010.487766
Aharony, N. (2012). Facebook use in libraries: an exploratory analysis. In Aslib proceedings 64(4), 358-372. Emerald Group Publishing Limited.‏ https://doi.org/10.1108/00012531211244725
Al-Daihani, S. M., & AlAwadhi, S. A. (2015). Exploring academic libraries’ use of Twitter: a content analysis. The Electronic Library, 33(6), 1002-1015.‏ https://doi.org/10.1108/EL-05-2014-0084
AlKindi, S. S., & Al-Suqri, M. N. (2013). Social networking sites as marketing and outreach tools of library and information services. Global Journal of HUMAN SOCIAL SCIENCE Arts, Humanities & Psychology‏, 2 (13),1-14. https://globaljournals.org/GJHSS_Volume13/1-Social-Networking-Sites-as-Marketing.pdf
Bakhshi, S., Shamma, D. A., & Gilbert, E. (2014). Faces engage us: Photos with faces attract more likes and comments on instagram. In Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems (pp. 965-974).‏ https://doi.org/10.1145/2556288.2557403
Calder, B. J., & Malthouse, E. C. (2008). Media engagement and advertising effectiveness. Kellogg on advertising and media, 1-36.‏ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781119198154.ch1
Chen, D. Y. T., Chu, S. K. W., & Xu, S. Q. (2012). How do libraries use social networking sites to interact with users. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 49(1), 1-10.‏ https://doi.org/10.1002/meet.14504901085
Jaakonmäki, R., Müller, O., & Vom Brocke, J. (2017, January). The impact of content, context, and creator on user engagement in social media marketing. In Proceedings of the 50th Hawaii international conference on system sciences.‏
 Joo, S., Choi, N., & Baek, T. H. (2018). Library marketing via social media: The relationships between Facebook content and user engagement in public libraries. Online Information Review, 42(6), 940-955.‏ https://doi.org/10.1108/OIR-10-2017-0288
Joo, S., Lu, K., & Lee, T. (2020). Analysis of content topics, user engagement and library factors in public library social media based on text mining. Online Information Review.‏ https://doi.org/10.1108/OIR-11-2018-0345
Peñaflor, J. (2018). Beyond “Likes” An assessment of user engagement in Facebook among Philippine academic libraries. Library Management, 39(1/2), 59-65.‏ https://doi.org/10.1108/LM-12-2016-0100
Rachman, Y. B., Mutiarani, H., & Putri, D. A. (2018). Content Analysis of Indonesian Academic Libraries' Use of Instagram. Webology, 15(2), 27-37.‏ https://www.webology.org/2018/v15n2/a170.pdf
Shafawi, S., & Hassan, B. (2018). User Engagement with Social Media, Implication on the Library Usage: A Case of Selected Public and Academic Libraries in Malaysia. Library Philosophy & Practice, (May 2018). https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5097&context=libphilprac
Shiri, A. and Rathi, D. (2013). Twitter content categorisation: a public library perspective. Journal of Information & Knowledge Management, 12(4). https://doi.org/10.1142/S0219649213500354
Topper, E. (2007). Social Networking in Libraries. New Library World, Vol. 108(7/8): 378 – 380. Retrieved 20 April, 2008, from http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03074800710763662
Vassilakaki, E., & Garoufallou, E. (2014). The impact of Facebook on libraries and librarians: a review of the literature. Program, 48(3), 226-245.‏ https://doi.org/10.1108/PROG-03-2013-0011
Van Doorn, J., Lemon, K.N., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P. and Verhoef, P.C. (2010), “Customer engagement behavior: theoretical foundations and research directions”, Journal of Service Research, 13 (3), 253-266. https://doi.org/10.1177/1094670510375599
CAPTCHA Image