بررسی ارتباط مدیریت زمان و آموزش کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی/ دانشگاه پیام نور، قم، ایران

2 دانش آموخته کتابداری و اطلاع رسانی/ دانشگاه پیام نور، قم، ایران

3 دانش آموخته کتابداری و اطلاع رسانی/دانشگاه پیام نور ، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: مدیریت زمان به معنای مدیریت کردن زمان یعنی فرآیند نظم‌‌دهی و برنامه‌ریزی برای تقسیم زمان خود بین فعالیت‌های خاص از جمله کسب تجربه و آموزش. کارکنان برای نیل به اهداف سازمانی و فردی نیازمند آموزش و ارتقای دانش می‌باشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط مدیریت زمان و آموزش کتابداران و کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی‌ـ‌تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان و کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان به تعداد 645 نفر بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی 241 نفر از آنها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه مدیریت زمان کارول و کافمن (1999) و آموزش کارکنان نوئی و ویلک (1993) استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده به‌وسیله شاخص‌های آماری توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون، t تک نمونه و رگرسیون خطی چندگانه تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌های پژوهش نشان داد میان آموزش کارکنان و مدیریت زمان رابطه معنی‌داری وجود داشت (05/0> p-مقدار). همچنین وضعیت مدیریت زمان و آموزش کتابداران و کارکنان در سطح مناسبی قرار داشت (05/0> p-مقدار). نتایج رگرسیون خطی چندگانه نیز نشان داد بین ادراک کارکنان از آموزش مرتبط با کار و ادراک کارکنان از آموزش مرتبط با رده شغلی با مدیریت زمان رابطه معنادار وجود نداشت (05/0<p-مقدار) و بین ادراک کارکنان از آموزش مرتبط با خودشان با مدیریت زمان رابطه افزایشی (مستقیم) و معنادار وجود داشت (05/0>p-مقدار).
نتیجه‌: مدیران کتابخانه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از فنون مدیریت زمان و توجه به نقش این مؤلفه ارزشمند، برای آموزش کارکنان و کتابداران خود برنامه‌ریزی کرده به آنان در اعتلای رشد شخصی و رسیدن به اهداف شغلی کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها


استرکی، مرضیه (1394). رابطه بین دوره‌های آموزش ضمن خدمت و کارایی کارکنان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان لرستان. فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 10(4)، 29-19. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400. https://jmte.riau.ac.ir/article_888.html
اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ صابری، محمدکریم (1397). تأثیر مؤلفه‌های توانمندسازی کتابداران بر عملکرد کتابخانه‌های عمومی کشور. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی.7(2)، 94-112. Doi: 10.22067/riis.v7i2.60267
باقرپور، محسن و مرادی برنج‌آباد، اسدالله (1397). بررسی رابطه آموزش کارکنان با تواناسازی کارکنان و تأثیر آن بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی گمرک بازرگان)، کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی، ارومیه. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400. ،https://civilica.com/doc/824725
بالادهی، احمد (1398). شناسایی مؤلفه‌های مدیریت زمان در فرایند آموزش ضمن خدمت کارکنان (پژوهش کیفی: مطالعه موردی ارتش جمهوری اسلامی ایران). فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، (46)، 22-1. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400. http://journals.police.ir/article_91842.html
پاسبانی، محمد (1394). ارائه مدلی جهت ارتقای خلاقیت و یادگیری سازمانی با استفاده از شاخص‌های کلیدی موفقیت مدیریت دانش در صنایع خودرو و نیرو محرکه. مدیریت بهره‌وری، 9(4)، 312-195. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400. http://jpm.iaut.ac.ir/article_520962.html
توکلی، ثامنه (1388). ضرورت ارزشیابی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در کتابخانه‌ها: رویکردی اثربخش در مدیریت منابع انسانی. نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1(4)، 20-1. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=209756
توکلی، ثامنه (1389). ارزیابی واکنش فراگیران از دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش کتابداران کتابخانه‌های عمومی آستان قدس رضوی بر اساس سطح اول مدل کرک پاتریک. نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 2(6)، 16-1. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400. http://shamseh.aqr-libjournal.ir/article_50011.html
جهان تیغ، ابراهیم (1391). بررسی وضعیت و میزان اثربخشی برنامه‌های آموزش ضمن خدمت نهاد کتابخانه‏های عمومی استان گلستان بر اساس مدل CIPP. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.
جوکار، علی‌اکبر؛ امینی، محمدتقی و صادقی، صادق (1397). بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران با سکون زدگی شغلی کارکنان در اداره کل آموزش‌وپرورش استان چهارمحال و بختیاری، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 6(2). بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400 .http://ipom.journals.pnu.ac.ir/article_4603.html
حاتمی، زهرا (1397). ارائه مدل ارتقای کیفی آموزش و بهسازی کارکنان (مورد: ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی). آموزش در علوم انتظامی، 6(23)، 100-81. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400. http://tps.jrl.police.ir/article_19912.html
خاکی، غلامرضا (1387). مدیریت زمان: فنون شناسایی آفات زمان و راهکارهای مقابله با آن. تهران: انتشارات بازتاب.
رجب‌بیگی، مجتبی؛ پرتوی، بامداد و قنبرزاده علمداری، ناهید (1387). بررسی نیازهای آموزشی کارکنان کتابخانه‌های عمومی کشور. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 11(4)، 210-189. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400. http://lis.aqr-libjournal.ir/article_43679.html
رسولی آزاد، محمدرحیم و مکوندی، کبری (1393). بررسی دیدگاه کتابداران در مورد شناخت مدیریت زمان در بهبود عملکرد حرفه‌ای کتابخانه‌های دانشگاه آزاد منطقه شش خوزستان. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 6(21)، 32-15. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400. https://jearq.riau.ac.ir/article_730.html
رضایی صوفی، مرتضی؛ کوثری‌پور، محسن؛ خسروی‌راد، بهاره و زارع فخریان، نفیسه (1395). رابطه مدیریت زمان با تمایل به برنامه‌ریزی و خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(4)، 124-113. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400. http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/article_2631.html
زندیان، فاطمه؛ وفایی، زینب؛ حسن‌زاده، محمد و زادولی خواجه، لیلا (1397). میزان تحقق اهداف دوره‌های آموزش ضمن خدمت در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. مطالعات دانش‌شناسی، 4(16)، 143-121. Doi: 10.22054/jks.2019.32386.1182
سپهوند، رضا؛ عارف‌نژاد، محسن و شریعت‌نژاد، علی (1397). تحلیل شاخصه‌های هویت رهبری اصیل در راستای بهسازی منابع انسانی با استفاده از رویکرد فرآیند رتبه‌بندی تفسیری (IRP). پژوهش‌های مدیریت عمومی، 11(39)، 227-199. Doi: 10.22111/jmr.2018.4017
سلیمانی، محمدرضا و شهرزادی، لیلا (1394). اثربخشی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله مدیریت اطلاعات سلامت، 12(6)، 747-741. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400. http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/2283
سیفی دیرکلایی، معصومه و آهنگی ولوکلایی، سمانه (1389). مدیریت دانش و نقش آن در توسعه سازمانی. عصر فناوری اطلاعات، 59، 60-56. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400 .https://www.magiran.com/paper/796111
شیرازی، علیرضا؛ پوراحمد، علی‌اکبر و حسنی، محمدرضا (1395). اثربخشی کارگاه‌های آموزشی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران شاخه خراسان با استفاده از مدل کرک پارتیک. پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 6(2)، 206-244. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400 . https://www.sid.ir/FA/JOURNAL/ViewPaper.aspx?id=299776
صفایی، ایمان؛ چراغ بیرجندی، کاظم؛ احمدی، احمد و زنگویی، جواد (1397). نقش مدیریت زمان در یادگیری و بهبود سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی، چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت‌بدنی ایران، تهران. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400. https://civilica.com/doc/774547
فتحی واجارگاه، کوروش (1394). برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران: انتشارات مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
قوی، ندا (1392). کارکردهای مدیران و نقش آن در بهسازی سازمانی در مدارس دخترانه مقطع راهنمایی زاهدان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
گودرزی، لیلا؛ عبدالملکی، بابک و مجیدی، سیما (1394). بررسی میزان توانمندی کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان در شناخت گونه‌ها، کارایی‌ها و ارزش‌های منابع اطلاعاتی مطالعه موردی (کتابخانه دانشگاه‌های آزاد استان همدان). کنفرانس بین‌المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی، منطقه آزاد انزلی، مرکز بین‌المللی ارتباطات دانشگاهی، توسعه کارآفرینان دانشگاهی،  https://www.civilica.com/Paper
مجیری، شهین؛ سیدحسینی، شهره و اناری، فاطمه (1394). بررسی رابطه بین مدیریت زمان و میزان مهارت‌های مدیریتی مدیران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 2(1)، 108-99. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400. https://civilica.com/doc/644254/
مرادمند، علی (1389). جایگاه مدیریت زمان در کتابداری و اطلاع‌رسانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی و عمومی شهرستان تبریز. مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 17(1)، 191. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=154492
مروتی، مرضیه (1396). بررسی سطح آگاهی کتابداران دانشگاه‌های منطقه سیستان در مورد مهارت مدیریت زمان.  اولین کنفرانس بین‌المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت، تهران، پژوهشکده دولت اسلامی -پژوهشگاه علوم انتظامی مطالعات اجتماعی ناجا، دانشگاه تهران. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400.  https://civilica.com/doc/727984/
معرف زاده، عبدالحمید؛ کمایی، مهوش و چراغی، زهره (1391). بررسی نیازهای آموزشی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 18(71). بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400. http://ensani.ir/fa/article/
میردورقی، فاطمه؛ مشهدی، علی؛ صالحی فدردی، جواد و رسول‌زاده طباطبایی، کاظم (1395). نقش میانجی‌گری مدیریت زمان برای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. راهبردهای شناختی در یادگیری، 4(7)، 177-157. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400. Doi: 10.22084/j.psychogy.2017.1659
نادری، فاطمه؛ نوشین‌فرد، فاطمه و شاه‌بیگ، احمد (1394). شناسایی نیازهای آموزشی کتابداران شاغل در استان البرز. فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، 14(2-1)، 62-51. بازیابی شده در تاریخ 5 آبان 1400. https://iss.srbiau.ac.ir/article_9006.html
Amadi, E. J. (2014). The effect of training and development on employees’ performance; at Safaricom limited call center. Degree of Masters of Business Administration (MBA), School of Business, University of Nairobi. http://hdl.handle.net/11295/78203
Gothberg, H. M. (1991). Time Management in Public Libraries: A Study of Public Libraries. Public Libraries, 30(6), 350-57. Available at: https://eric.ed.gov/?id=EJ438033
Jung, D. I. (2001). Transformational and transactional leadership and their effects on creativity in groups.  Creativity Research Journal, 13(2), 185-195. https://doi.org/10.1207/S15326934CRJ1302_6
Lai, E. (2010). Getting in step to improve the quality of in service teacher learning through mentoring. Professional Development in Education, 36(3), 443-469. https://doi.org/10.1080/19415250903115962
Obodo, N. A. (2018). Content analysis of time management as a tool for corporate effectiveness. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 2(2), 36-39.Available at: https://ideas.repec.org/a/oap/ijaefa/2018p36-39.html
Sutharshini, B., Thevanes, N., & Arulrajah, A. A. (2019). Effective Time Management as a Tool for Individual and Organizational Performance in Financial Institutions. IUP Journal of Organizational Behavior, 18(2).Available at: https://www.proquest.com/openview/e6d7f90ba42a44ac25f75805c7e909a1/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2029985
Swart, A. J., Lombard, K., de Jager, H. (2010). Exploring the relationship between time management skills and the academic achievement of African engineering students–a case study. European Journal of Engineering Education, 35(1), 79-89. https://doi.org/10.1080/03043790903480316
Yang, H. (2016). Impact of time management for IT services management. Procedia Computer Science, 91, 700-
CAPTCHA Image