تحلیل عوامل مؤثر بر فعالیت‌های داوطلبانه با تأکید بر مدل مفهومی Oh (2017): مطالعه موردی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی/ دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی /دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل عوامل مؤثر بر انجام فعالیت­های داوطلبانه، رضایتمندی، استمرار فعالیت­ها و وفاداری داوطلبان در کتابخانه­های عمومی استان کرمانشاه است.
روش‌شناسی‌: پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را داوطلبان فعالیت در کتابخانه­های عمومی استان کرمانشاه تشکیل دادند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد اوه (2017) مشتمل بر 53 آیتم استفاده شد. به­منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها، از آزمون­های ضریب همبستگی، رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: تجزیه‌وتحلیل داده­ها نشان داد که کارکردهای داوطلب شدن، تجربه داوطلبان، حمایت و پشتیبانی از آنان بر رضایتمندی داوطلبان تأثیرگذار است و همچنین بر استمرار فعالیت­های آن­ها و وفاداری آنان تأثیر معنی­داری و مثبتی دارند.
نتیجه‌: در میان کارکردهای داوطلب شدن کارکردهای درک/پیشرفت، شغل، اجتماعی بودن، ارزش و حفاظتی به ترتیب دارای بیشترین میانگین بودند و میانگین همه آن­ها بزرگ­تر از مقدار متوسط بود. این نشان می­دهد که انگیزه اصلی داوطلبان کتابخانه­های عمومی تسهیل در رشد شخصی و درک دیگران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting Voluntary Activities with Emphasis on the Conceptual Model of Oh (2017): a Case Study in Public Libraries of Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Faramarz Soheili 1
  • Maryam Mohamadi 2
  • Ali Akbar Khaseh 3
  • Mehri Shahbazi 3
1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science in \Payame Noor University, Tehran, Iran
2 MSc. Student, Department of Knowledge and Information Science in \Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science in \Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study is to analyze the factors affecting voluntary activities, satisfaction, and continuation will of volunteering and loyalty of volunteers in public libraries of Kermanshah province.
Methodology: The present research method is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection method. The statistical population of this study includes volunteers working in public libraries of Kermanshah province. The Oh (2017) standard questionnaire with 53 items is used to collect data. In order to analyze the data, correlation coefficient, simple and multiple linear regression tests were used.
Findings: The research findings showed that the functions of volunteering, volunteer experience, and support for volunteers affect volunteers' satisfaction. Moreover, these variables have a positive and significant effect on the continuation will of their activities and their loyalty.
Conclusion: Among the functions of volunteering, the functions including perception/progress, job, sociality, value, and protection had the highest mean, respectively, and the mean of all of them was higher than the average value. This means that the main motivation for public library volunteers is to facilitate personal growth and understanding of others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volunteering activities
  • Satisfaction
  • Continuation will
  • Volunteers’ loyalty
  • Contributing intention
  • Public libraries
اندام، رضا؛ منتظری، امیر و فیضی، سمیرا (1392). بررسی نقش رضایتمندی در پیش­بینی تعهد داوطلب در ورزش. مدیریت ورزشی، 5(4): 29-45. Doi: 10.22059/jsm.2014.36218
پورسلطانی زرندی، حسین؛ قنبرپور نصرتی، امیر؛ دوستی، مرتضی؛ بای، ناصر و سیاووشی، محمد (1389). تعیین رابطه بین انگیزش و تعهد داوطلبان در نهمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان ایران. مدیریت ورزشی، 2(5): 35-49. بازیابی شده در 28 تیر 1398 از http://ensani.ir/file/download/article/20120326113238-1134-53.pdf
کلاته سفیری، معصومه؛ کوزه­چیان، هاشم؛ احسانی، محمد و حسینی، سیدیعقوب (1393). طراحی و تبیین مدل حفظ و نگهداری داوطلبان در ورزش دانشجویی: مطالعه موردی داوطلبان ورزشی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. پژوهش در ورزش دانشگاهی، 2(6): 33-50. Doi: 20.1001.1.25382721.1393.2.6.2.0
محرم­زاده، مهرداد؛ کاشف، میرمحمد و افروزه، محمدصادق (1388). انگیزش، رضایتمندی و تحلیل رفتگی داوطلبان در ورزش. مدیریت ورزشی، 1(1): 51-65. بازیابی شده در 28 تیر 1398 از: https://jsm.ut.ac.ir/article_22133_c094a23494ca8314b92016718f456b99.pdf
میرصفیان، حمیدرضا؛ فریدونی، مسعود و کلاته سفیری، معصومه (1397). ارائه مدلی از اثر کیفیت تعاملات سازمانی و پذیرش اجتماعی بر وفاداری داوطلبان ورزشی در ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌های آموزش عالی کشور. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 5(3): 43-54. Doi: 10.30473/fmss.2018.5122
Allison, L.D.; Okun, M.A. & Dutridge, K.S. (2002). Assessing volunteer motives: A comparison of an open-ended probe and Likert rating scales. Journal of Community & Applied Social Psychology, 12(4): 243–255. DOI:10.1002/CASP.677
Bakti, I.G.M.Y. & Sumaedi, S. (2013). An analysis of library customer loyalty: The role of service quality and customer satisfaction, a case study in Indonesia. Library Management, 34(6/7): 397–414. DOI:10.1108/LM-05-2012-0025
Bang, H. & Ross, S.D. (2009). Volunteer motivation and satisfaction. Journal of Venue and Event Management, 1(1): 61–77. Retrieved 19 July 2020 from:
https://www.sc.edu/study/colleges_schools/hrsm/research/journal_venue_and_event_management_archives/jvem_pdfs/vol1_no1/volunteer_motivation.pdf
Bang, H., Ross, S., & Reio, T. G. (2012). From motivation to organizational commitment of volunteers in non-profit sport organizations: The role of job satisfaction. Journal of Management Development, 32(1): 96–112. https://doi.org/10.1108/02621711311287044
Boezeman, E.J. & Ellemers, N. (2008). Volunteer recruitment: The role of organizational support and anticipated respect in non-volunteers’ attraction to charitable volunteer organizations. Journal of Applied Psychology, 93(5): 1013–1026. doi: 10.1037/0021-9010.93.5.1013.
Caruana, A. (2002). Service loyalty: The effects of service quality and the mediating role of customer satisfaction. European Journal of Marketing, 36(7/8): 811–828. https://doi.org/10.1108/TQM-07-2019-0187
Casselden, B.; Pickard, A,J. & McLeod, J. (2014). The challenges facing public libraries in the Big Society: The role of volunteers, and the issues that surround their use in England. Journal of Librarianship and Information Science, 47(3): 187–203. DOI:10.1177/0961000613518820
Cheung, F.Y.L.; Tang, C.S.K. & Yan, E.C.W. (2006). A study of older Chinese in Hong Kong: Factors influencing intention to continue volunteering. Journal of Social Service Research, 32(4): 193–209.  DOI:10.1300/J079V32N04_11
Cho, H., Lee, H. W., & Pyun, D. Y. (2019). The influence of stadium environment on attendance intentions in spectator sport: The moderating role of team loyalty. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 20(2): 276–290. DOI:10.1108/IJSMS-04-2017-0025
Cho, H.; Wong, Z. & Chiu, W. (2020). The Effect of Volunteer Management on Intention to Continue Volunteering: A Mediating Role of Job Satisfaction of Volunteers. SAGE Open, 10(2): 1-11. https://doi.org/10.1177/2158244020920588
Clary, E.G.; Snyder, M. & Ridge, R. (1992). Volunteers’ motivations: A functional strategy for the recruitment, placement, and retention of volunteers. Nonprofit Management and Leadership, 2(4): 333–350. https://doi.org/10.1002/nml.4130020403
Clary, E.G.; Snyder, M.; Ridge, R.D.; Stukas, A.A.; Copeland, J.; Haugen, J. & Miene, P. (1998). Understanding and assessing the motivations of volunteers: A functional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 74(6): 1516–1530. DOI: 10.1037//0022-3514.74.6.1516
Cronin, J.J.; Brady, M.K. & Hult, G.T.M. (2000). Assessing the effects of quality, value, and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments. Journal of Retailing, 76(2): 193–218. https://doi.org/10.1016/S0022-4359(00)00028-2
Dury, S.; De Donder, L.; De Witte, N.; Buffel, T.; Jacquet, W. & Verte, D. (2015) To volunteer or not: The influence of individual characteristics, resources, and social factors on the likelihood of volunteering by older adults. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 44(6): 1107–1128. DOI:10.1177/0899764014556773
Gage, R.L. & Thapa, B. (2012) Volunteer motivations and constraints among college students: Analysis of the volunteer function inventory and leisure constraints models. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 41(3): 405–430. https://doi.org/10.1177/0899764011406738
Garner, J.T. & Garner, L.T. (2011). Volunteering an opinion: Organizational voice and volunteer retention in nonprofit organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 40(5): 813–828. https://doi.org/10.1177/0899764010366181
Greenslade, J.H. & White, K.M. (2005). The prediction of aboveaverage participation in volunteerism: A test of the theory of planned behavior and the volunteers functions inventory in older Australian adults. The Journal of Social Psychology, 145(2): 155–172. DOI:10.3200/SOCP.145.2.155-172
Grizzle, C. (2015). The determinants of volunteering in Nordic countries: Evidence from the European values survey. International Journal of Public Administration, 38(5): 364–370. DOI:10.1080/01900692.2014.938820
Hallmann, K., & Harms, G. (2012). Determinants of volunteer motivation and their impact on future voluntary engagement: A comparison of volunteer’s motivation at sport events in equestrian and handball. International Journal of Event and Festival Management, 3(3): 272–291. https://doi.org/10.1108/17582951211262701
Hallowell, R. (1996). The relationships of customer satisfaction, customer loyalty, and profitability: An empirical study. International Journal of Service Industry Management, 7(4): 27–42. https://doi.org/10.1108/09564239610129931
Hernon, P. & Whitman, J.R. (2001). Delivering satisfaction and service quality: A customer-based approach for libraries. Chicago, IL: American Library Association. Retrieved 19 July 2020 from: https://www.amazon.com/Delivering-Satisfaction-Service-Quality-Customer-Based/dp/083890789X
Jang BS, Nam YJ & Lee JK (2014) Research on factors for job satisfaction of library volunteers for the disabled. Journal of Korean Biblia Society, 25(1): 217–237. https://doi.org/10.14699/kbiblia.2014.25.1.217
Lee, G.Y. & Kwon, K.H. (2011). A study on correlates of among volunteers' motivations, benefits of motivations, and volunteering satisfaction. Journal of Community Welfare, 37: 83–111. Retrieved 19 July 2020 from: https://www.semanticscholar.org/paper/A-Study-on-Correlates-of-among-Volunteers'-Benefits-Lee-Kwon/9c6441645638595fd6c242680e2e8865c57f25b5#paper-header
Li, C., & Wu, Y. (2018). Understanding voluntary intentions within the theories of self-determination and planned behavior. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 31: 378–389. DOI:10.1080/10495142.2018.1526745
Marta, E.; Guglielmetti, C. & Pozzi, M. (2006). Volunteerism during young adulthood: An Italian investigation into motivational patterns. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 17(3): 221–232. DOI:10.1007/s11266-006-9015-3
Martensen, A. & Gronholdt, L. (2003). Improving library users’ perceived quality, satisfaction and loyalty: An integrated measurement and management system. Journal of Academic Librarianship, 29(3): 140–147. DOI:10.1016/S0099-1333(03)00020-X
Miljković, D.; Rijavec, M. & Jurčec, L. (2013). Who volunteers, why and with what consequences? Life aspirations, motives and outcomes of volunteering and well-being. In Fifteenth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Academic Network. Retrieved 19 July 2020 from: https://www.bib.irb.hr/714894
Musick, M.A. & Wilson, J. (2003). Volunteering and depression: the role of psychological and social resources in different age groups. Social Science & Medicine, 56(2): 259-69. https://doi.org/10.1016/S0277-9536(02)00025-4
Nicol, e.a. & johnson, c.m. (2008). Volunteers in libraries. Reference & user services quarterly, 48(2): 154–163. Retrieved 19 july 2021 from: https://www.jstor.org/stable/20865035
Oh, D-G. (2017). Analysis of the factors affecting volunteering, satisfaction, continuation will, and loyalty for public library volunteers: An integrated structural equation model. Journal of Librarianship and Information Science, 51(1): 1-21. https://doi.org/10.1177/0961000617747338
Olsen, S.O. (2002). Comparative evaluation and the relationship between quality, satisfaction, and repurchase loyalty. Journal of the Academy of Marketing Science, 30(3): 240–249. DOI:10.1177/0092070302303005
Pauline, G. (2011). Volunteer satisfaction and intent to remain: An analysis of contributing factors among professional golf event volunteers. International Journal of Event Management Research, 6(1): 10–32. Retrieved 19 July 2020 from:
https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=researchcenter
Peng, Y.P. & Chuang, P.H. (2020). A Competency Mode for Volunteer Storytellers in Public Libraries. Libri, 70(1): 49-64. DOI:10.1515/libri-2019-0009
Stirling, C.; Kilpatrick, S. & Orpin, P. (2011). A psychological contract perspective to the link between non-profit organizations’ management practices and volunteer sustainability. Human Resource Development International, 14(3): 321–336. DOI:10.1080/13678868.2011.585066
Studer, S. & Von Schnurbein, G. (2012). Organizational factors affecting volunteers: A literature review on volunteer coordination. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 24(2): 403–440. DOI:10.1007/s11266-012-9268-y
Waters, R.D. & Bortree, D.S. (2012). Improving volunteer retention efforts in public library systems: How communication and inclusion impact female and male volunteers differently. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 17(2): 92–107. https://doi.org/10.1002/nvsm.438
Wisner, P.S.; Stringfellow, A.; Youngdahl. W.E. (2005). The service volunteer–loyalty chain: An exploratory study of charitable not-for-profit service organizations. Journal of Operations Management, 23(2): 143–161. DOI:10.1016/j.jom.2004.07.003
Wu, Y.; Li, C. & Khoo, S. (2016). Predicting future volunteering intentions through a self-determination theory perspective. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 27(3): 1266–1279. DOI:10.1007/s11266-015-9570-6
CAPTCHA Image