دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، دی 1395 
تبیین چگونگی پیوند فناوری و علم: مطالعه موردی حوزه نانو الکترونیک

صفحه 261-280

10.22067/riis.v6i2.57221

افسانه حاضری؛ محمد توکلی زاده راوری؛ ندا احمدی؛ فرامرز سهیلی