مروری بر تأثیر فرهنگ به عنوان یک عامل بافتی بر رفتار اطلاعاتی

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: هدف مقاله، معرفی و مرور تأثیر فرهنگ به عنوان یک عامل بافتی بر رفتار اطلاعاتی افراد است.
روش: این یک مقاله مروری انتقادی است که به مرور آثار مرتبط با فرهنگ و اطلاعات به ویژه نظریه‌های فرهنگی هال و هافستد و تحقیقاتی که با استفاده از ابعاد فرهنگی پیشنهادی آنها در حوزه اطلاعات و رفتار اطلاعاتی انجام شده‌اند، می‌پردازد.
یافته ها: هر یک از ابعاد فرهنگی هال و هافستد به نوعی با رفتار اطلاعاتی مرتبط هستند. به عنوان مثال، تلاش برای کاهش فاصله قدرت در طراحی نظام های اطلاعاتی در جهت دسترسی آزادتر و برابری هر چه بیشتر و کاربرد همگانی تر نمود پیدا می کند. تلاش برای کاهش سطح پرهیز از عدم قطعیت، کاهش اضطراب، و افزایش ریسک پذیری به شجاعت کاربران برای ورود به عرصه های ناشناخته و ناوبری آزادانه در دنیای مجازی کمک می کند که با ارائه نظام های گسترده پیوندها و تمرکز کم تر، و فرمول سازی آسان تر و جستجوی راحت تر امکان پذیر است. فردگرا یا جمع گرا بودن و نیز زنانه یا مردانه بودن جامعه بر به کارگیری راهبردهای اشتراک اطلاعات، اطلاع یابی مشارکتی یا راهبردهای جستجو و بازیابی فردی اطلاعات مانند پیوندیابی و تورق در طراحی نظام های اطلاعاتی تأثیر دارد. توجه به عادت کاربران در دریافت پیام های تند یا کند یا میزان سرعت مناسب برای دریافت پیام و یا تعلق کاربران به یک بافت بالا یا پایین و نیز میزان اطلاعاتی که فرد می تواند دریافت کند روی نحوه بیان نیاز اطلاعاتی، روش جستجو، سرعت دریافت و تفسیر پیام، و بازیابی اطلاعات و در نتیجه طراحی نظام های اطلاعاتی تأثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


دهخدا، علی اکبر (1377). لغت نامه. تهران: دانشگاه تهران.
صحت، سعید، مظلومی، نادر، و علوی، سعید (1390). ابعاد فرهنگی هافستد و تعداد خسارات در بیمه شخص ثالث اتومبیل. پژوهشنامه بیمه، 26(1). ص. 87-107.
علوی، حمیدرضا؛ یداللهی، حسین (1382). بررسی فرهنگ و روش اداره تعارض های درون پرسنلی بر طبق الگوی هافستد و توماس. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 20(1). ص. 81- 93.
فیشر، کرن، اردلز، ساندرا، و مک کچنی، لین (1387). نظریه های رفتار اطلاعاتی. ترجمه فیروزه زارع فراشبندی و دیگران. تهران: کتابدار.
نظری، علی اشرف؛ باقری، صمد (1391). هویت فرهنگی ایران در فرایند جهانی شدن: ظرفیت ها و چشم اندازها. مهندسی فرهنگی، 6(65-66). ص. 63- 86.
Callahan, Ewa (2005). Interface Design and Culture. Annual Review of Information Science and Technology,pp. 257-310.
Case, Donald O. (2007).Looking for information. 2nd ed..Amsterdam: Elsevier.
Fisher, Karen E., Erdelez, Sandra & McKechnie, Lynne (E.F.) (2006). Theories of information behavior. Medford, NJ: Information Today. Retrieved 13 April 2014 from http://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=ll6qzqhIj8wC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Theories+of+information+behavior+fisher&ots=1fpLnT-90l&sig=i-7MIaIiPOtzx1q-Y-LOoune5z8#v=onepage&q=Theories%20of%20information%20behavior%20fisher&f=false
Griffin, Emory A., (2012). A first look at communication theory.London: McGraw Hill.
Hofstede, Geert; Hofstede, Gert Jan; Minkove, Michael (2010).Cultures and Organizations: software of the mind. New York: McGraw Hill.
Hofstede, Geert (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1014
Iivonen, Mirja; White, Marilyn Domas. (2001) The choice of initial web search strategies: A comparison between Finnish and American searchers, Journal of Documentation, v57 n4, pp. 465-491.
Komlodi, Anita; Carlin, Michael (2004).Identifying cultural variables in information-seeking.Proceedings of the tenth Americans conference on information systems. New York, New York. August.
Komlodi, Anita (2005). Cross-cultural study of Information seeking. Retrieved 12 March 2014 from http://140.131.24.185/prof-rtlin/Research_theory_Data/F.2005HCI%E6%96%87%E5%8C%96%E8%AB%96%E6%96%87/2636.pdf
Komlodi, Anita; Hercegfi, Karoly (2010).Exploring cultural differences in information behavior applying psychophysiological methods. CHI 2010: Work-in-Progress (Spotlight on Posters Days 3&4). Atlanta. April 14-15. P. 4153- 4158.
Kralisch, Anett . & Mandl, Thomas (2005).Intercultural aspects of design and interaction with retrieval systems.Proceedings of the 11th international conference on human-computer interaction. Lawrence Erlbaum, Las Vegas, USA, 22-27. July.
Oxford Dictionaries: language matters. Retrieved 17 March 2014 from http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/culture?q=culture
Steinwachs, Katarina (1999). Information and culture- the impact of national culture on information processes. Journal of Information Science. 25(3),pp. 193-204.
CAPTCHA Image