مروری بر تأثیر فرهنگ به عنوان یک عامل بافتی بر رفتار اطلاعاتی

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: هدف مقاله، معرفی و مرور تأثیر فرهنگ به عنوان یک عامل بافتی بر رفتار اطلاعاتی افراد است.
روش: این یک مقاله مروری انتقادی است که به مرور آثار مرتبط با فرهنگ و اطلاعات به ویژه نظریه‌های فرهنگی هال و هافستد و تحقیقاتی که با استفاده از ابعاد فرهنگی پیشنهادی آنها در حوزه اطلاعات و رفتار اطلاعاتی انجام شده‌اند، می‌پردازد.
یافته ها: هر یک از ابعاد فرهنگی هال و هافستد به نوعی با رفتار اطلاعاتی مرتبط هستند. به عنوان مثال، تلاش برای کاهش فاصله قدرت در طراحی نظام های اطلاعاتی در جهت دسترسی آزادتر و برابری هر چه بیشتر و کاربرد همگانی تر نمود پیدا می کند. تلاش برای کاهش سطح پرهیز از عدم قطعیت، کاهش اضطراب، و افزایش ریسک پذیری به شجاعت کاربران برای ورود به عرصه های ناشناخته و ناوبری آزادانه در دنیای مجازی کمک می کند که با ارائه نظام های گسترده پیوندها و تمرکز کم تر، و فرمول سازی آسان تر و جستجوی راحت تر امکان پذیر است. فردگرا یا جمع گرا بودن و نیز زنانه یا مردانه بودن جامعه بر به کارگیری راهبردهای اشتراک اطلاعات، اطلاع یابی مشارکتی یا راهبردهای جستجو و بازیابی فردی اطلاعات مانند پیوندیابی و تورق در طراحی نظام های اطلاعاتی تأثیر دارد. توجه به عادت کاربران در دریافت پیام های تند یا کند یا میزان سرعت مناسب برای دریافت پیام و یا تعلق کاربران به یک بافت بالا یا پایین و نیز میزان اطلاعاتی که فرد می تواند دریافت کند روی نحوه بیان نیاز اطلاعاتی، روش جستجو، سرعت دریافت و تفسیر پیام، و بازیابی اطلاعات و در نتیجه طراحی نظام های اطلاعاتی تأثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Impact of Culture as a Contextual Factor on Information Behavior

نویسندگان [English]

  • zhaleh salimifar
  • Hamidreza Jamali Mahmuei
kharazmi university
چکیده [English]

Purpose: This paper reviews the literature related to the impact of culture as a contextual factor on human information behavior.
Methodology: The article reviews past studies related to the culture and information especially cultural theories by Hall and Hofstede and the studies that have used their cultural dimensions in the area of information behavior.
Findings: Past studies show that culture as a contextual factor has an impact on various aspects of information behavior. Although there have been studies on the use of culture for designing user interfaces, few studies have dealt with the impact of culture on the information behavior. Better understanding of the impact of contextual factors, especially culture on information behavior, can lead to a right plan for training, proper website designing and the service designing for users in order to increase the utility and profit of information resources in a country. Paying attention to the relation between dimensions of Hall and Hofstede’s cultural models and information seeking process can lead to the better information system design in a society and a particular culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • information behavior
  • Information seeking
  • Hofstede’s cultural model
  • Hall’s cultural model
دهخدا، علی اکبر (1377). لغت نامه. تهران: دانشگاه تهران.
صحت، سعید، مظلومی، نادر، و علوی، سعید (1390). ابعاد فرهنگی هافستد و تعداد خسارات در بیمه شخص ثالث اتومبیل. پژوهشنامه بیمه، 26(1). ص. 87-107.
علوی، حمیدرضا؛ یداللهی، حسین (1382). بررسی فرهنگ و روش اداره تعارض های درون پرسنلی بر طبق الگوی هافستد و توماس. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 20(1). ص. 81- 93.
فیشر، کرن، اردلز، ساندرا، و مک کچنی، لین (1387). نظریه های رفتار اطلاعاتی. ترجمه فیروزه زارع فراشبندی و دیگران. تهران: کتابدار.
نظری، علی اشرف؛ باقری، صمد (1391). هویت فرهنگی ایران در فرایند جهانی شدن: ظرفیت ها و چشم اندازها. مهندسی فرهنگی، 6(65-66). ص. 63- 86.
Callahan, Ewa (2005). Interface Design and Culture. Annual Review of Information Science and Technology,pp. 257-310.
Case, Donald O. (2007).Looking for information. 2nd ed..Amsterdam: Elsevier.
Fisher, Karen E., Erdelez, Sandra & McKechnie, Lynne (E.F.) (2006). Theories of information behavior. Medford, NJ: Information Today. Retrieved 13 April 2014 from http://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=ll6qzqhIj8wC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Theories+of+information+behavior+fisher&ots=1fpLnT-90l&sig=i-7MIaIiPOtzx1q-Y-LOoune5z8#v=onepage&q=Theories%20of%20information%20behavior%20fisher&f=false
Griffin, Emory A., (2012). A first look at communication theory.London: McGraw Hill.
Hofstede, Geert; Hofstede, Gert Jan; Minkove, Michael (2010).Cultures and Organizations: software of the mind. New York: McGraw Hill.
Hofstede, Geert (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1014
Iivonen, Mirja; White, Marilyn Domas. (2001) The choice of initial web search strategies: A comparison between Finnish and American searchers, Journal of Documentation, v57 n4, pp. 465-491.
Komlodi, Anita; Carlin, Michael (2004).Identifying cultural variables in information-seeking.Proceedings of the tenth Americans conference on information systems. New York, New York. August.
Komlodi, Anita (2005). Cross-cultural study of Information seeking. Retrieved 12 March 2014 from http://140.131.24.185/prof-rtlin/Research_theory_Data/F.2005HCI%E6%96%87%E5%8C%96%E8%AB%96%E6%96%87/2636.pdf
Komlodi, Anita; Hercegfi, Karoly (2010).Exploring cultural differences in information behavior applying psychophysiological methods. CHI 2010: Work-in-Progress (Spotlight on Posters Days 3&4). Atlanta. April 14-15. P. 4153- 4158.
Kralisch, Anett . & Mandl, Thomas (2005).Intercultural aspects of design and interaction with retrieval systems.Proceedings of the 11th international conference on human-computer interaction. Lawrence Erlbaum, Las Vegas, USA, 22-27. July.
Oxford Dictionaries: language matters. Retrieved 17 March 2014 from http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/culture?q=culture
Steinwachs, Katarina (1999). Information and culture- the impact of national culture on information processes. Journal of Information Science. 25(3),pp. 193-204.
CAPTCHA Image