دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، آذر 1395 
بررسی ادراک اعضاء هیأت علمی در استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن

صفحه 167-185

10.22067/riis.v6i1.43892

مجتبی کفاشان؛ یاسر آسمان دره؛ محمد لگزیان؛ تورج غلامشاهی؛ مریم نیکوکار؛ نازنین زهرا محمدیان