جایگاه تمایل به تفکر انتقادی در سازمان‌های غیرانتفاعی: مطالعه موردی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کتابخانه مرکزی استان قدس رضوی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی میزان تمایل به تفکر انتقادی در کارکنان سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و نیز رابطه آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی ایشان است.
روش: این پژوهش به روش توصیفی انجام شد و نمونه مورد بررسی 163 نفر از کارکنان کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی بودند که براساس اصل در دسترس‌پذیری انتخاب شدند. اطلاعات موردنیاز با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری و توسط روش‌های تی تک نمونه‌ای و مانوا مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده نشان داد که میانگین ابعاد تمایل به تفکر انتقادی در نمونه مورد بررسی در سطح پایینی قرار دارد. همچنین بین ابعاد تمایل به تفکر انتقادی با متغیرهای پست سازمانی، متوسط زمان مطالعه و سابقه کار تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما بین ابعاد تمایل به تفکر انتقادی با سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و جنسیت نمونه مورد بررسی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


اطهری، زینب السادات. شریف، مصطفی. نعمت بخش، مهدی. بابامحمدی، حسن (1389). بررسی رابطه مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان با رتبه آزمون سراسری ورود به دانشگاه. مجله مطالعات آموزش و یادگیری. 2 (2). 37-15.
بابامحمدی، حسن. خلیلی، حسین (1383). مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 12(4). 31-23.
دیانی،محمدحسین. معرف زاده، عبدالحمید (1370). مبانی مرجع: فنون پرسش کاوی و پاسخ یابی از منابع کتابخانه. مشهد: آستان قدس رضوی.
شاین، ادگار (1391). مدیریت فرهنگ‌سازمانی و رهبری. ترجمه برزو فرهی بوزنجانی و شمس الدین نوری نجفی. تهران: سیمای جوان.
خسروی، حسین (1390). تعیین رابطه فرهنگ‌سازمانی با میزان گرایش به فعالیت‌های بازاریابی در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری، دانشگاه پیام نور مشهد.
عباسی، زهره. پریرخ، مهری. دیانی، محمد حسین. فتاحی.رحمت الله (1389). شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و سنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات. 3 (25). 412-389.
عبداللهی، نوراله (1382). خدمات و اهمیت کتابخانه‌های عمومی. فصلنامه پیام کتابداری. شماره‌های 51 و 50. 21-15.
فریر، پائولو (1390). آموزش شناخت انتقادی. ترجمه منصور کاویانی. تهران: افشار.
قیاسی،میترا (1386). جایگاه تفکر انتقادی در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی. مجله اطلاع‌شناسی. 5 (1و2).93-118.
کرامتی، انسی (1392). تبیین برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران: خاستگاه، مفروضه‌ها، تجربه‌ها و پیامدها. رساله دکترای برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
ماکسول، جان (1382). مدیریت نگرش. ترجمه فضل‌الله امینی. تهران: فرا.
مظلوم خراسانی، محمد. اکبری فریمانی، محمد (1388). بررسی تفکر انتقادی معلمان آموزش‌وپرورش شهر فریمان و عوامل مؤثر بر آن. علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. 6 (1). 230-.197
Abdullah, A. G. K. Alzaidiyeen, N. J. Yee, N. M. (2010). The Practices of Critical Thinking Component and Its Impact in Malaysian Nurses Health Education. international education studies. 3(1),pp 73-82.
Adams, M. H., Stover, L. M, Whitlow, J. F. (1999). A longitudinal evaluation of baccalaureate nursing students' critical thinking abilities. Journal of Nursing Education, 38.pp 139-141.
Alfaro-LeFevre, R. (2004). Critical Thinking and Clinical Judgement: A Practical Approach (3rd edition). St. Louis: Saunders.
Aliakbari, M. Sadeghdaghighi, A. (2011). Investigation of the Relationship between Gender, Field of Study, and Critical Thinking Skill: the Case of Iranian Students. Proceedings of the 16th conference of Pan Pacific Association of Applied Linguistics. The Chinese University of Hong Kong.
Baker, D. D. (2002). A longitudinal study of critical thinking skills in baccalaureate nursing student. Dissertation. Unites States. Critical thinking in psychology. 22. pp 214-231.
Barnett, R. & Coate, K. (2005). Engaging the curriculum in Higher Education. New York: USA.
Beyer, B. K. (1995).critical thinking. Indiana: Bloomington.
Bidjerano, T. (2005). Gender differences in self-regulated learning. Paper presented at the Annual Meeting of the Northeastern Educational Research Association, October 19-21. Kerhonkson, NY, USA.
Carter, l. (2006).Online Education for Ontario’s Registered Nurses: An Examination of Critical Thinking. doctoral dissertation: University of Windsor.
El-Hessewi, Gh.M. Harmina,M.K.Taha Mohamed, N. El-Halim Mansi, M.A. and Bassiouni,N.A (2007).The Disposition Of The Undergraduate University Nursing Students Toward Critical Thinking. Journal of study critical thinking. 6(2).pp 75-94.
Erfani, N. Saedi, S. (2014). Study critical thinking of Hamedan welfare office employees. Journal of Business and Management Review. 3(10).pp 255-260.
Evens, M. Verburgh, A. & Elen, J. (2013). Critical Thinking in College Freshmen: The Impact of Secondary and Higher Education. International Journal of Higher Education. 2(3).pp 139-151.
Facione, P. A. (1990). Critical thinking: A state-ment of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction. The California Academic Press, Millbrace.
Facione, P. A. Facione, N. C. Giancarlo, C. A. (2000). The Disposition Toward Critical Thinking: Its Character, Measurement, and Relationship to Critical Thinking Skill. Informal Logic, 20(1).pp 61-84.
Flowers, L.A. & Pascarella, E.T. (2003). Cognitive Effects of College: Differences between african american and caucasian students. Research in Higher Education, 44. pp21-49.
Friend, C. M. & Zubek, J. P. (1958).The Effects Of Age On Critical Thinking Ability. Journal of Gerontology. 13(4).pp 407-413.
Jones, A. (2005).Culture and context: critical thinking and student learning in introductory Macroeconomics. Studies in Higher Education 30(3).pp 339–354.
King, P. M. Wood, P. K. Mines, R. A. (1990).Critical thinking among college and graduate students. The review of higher education. 13(2).pp 167-186.
Kohl, G. M. (2009).The Association of Critical thinking and Participation in Living and Learning Programs: Residental Honors compared to Civic/Social leaedership Programs and non participation in living and learning programs.Doctoral dissertation: University of Maryland.
Leach, B. T. Good, D. V. (2011). Critical Thinking Skills as Related to University Students’ Gender and Academic Discipline. International Journal of Humanities and Social Science. 1(21).pp 100-106.
Lia, E. R. (2011). Critical Thinking: A Literature Review. Research Report. Available at: http://www.pearsonassessments.com/research
Howe, E. R. (2004).Canadian and Japanese teachers' conceptions of critical thinking: acomparative study. Teachers and Teaching: theory and practice, 10(5).pp505-528.
McCarthy, P. Schuster, P. Zehr, P. & McDougal, D. (1999). Evaluation of critical thinking in a baccalaureate nursing program. Nursing Education.38(3).pp 142-144.
Palmer, S. M. (2007). Critical thinking dispositions of part-time faculty members teaching at the college level. Doctoral dissertation: OhioUniversity.
Profetto-McGrath, J. (2003). The relationship of critical thinking skills and critical thinking dispositions of baccalaureate nursing students. Journal of Advanced Nursing, 43(6).pp 569-77.
Purvis, C. A. (2009). Factors that Influence the Development of Critical Thinking skills in Associate Degree Nursing Students. Doctoral dissertation: University of Georgia.
Renaud, R. D & Murray, H. G. (2008). A comparison of a subject-specific and a general measure of critical thinking. Thinking Skills and Creativity 3.pp 85–93.
Sacli, F. Demirhan, G. (2011). Comparison of critical thinking skills of students in physical education, teacher education, coaching and recreation programs. Journal of Education. 41.pp 372-385.
Swaney-Berghoff,L. (2009). A Comparative study of Critical Thinking Abilities of Sophomore and Senior nursing students. Master Research Paper. Indiana: Ball State University.
Vaughan-Wrobel, B. C, O'Sullivan, P., & Smith, L. (1997). Evaluating critical thinking skills of baccalaureate nursing students. Journal of Nursing Education, 56. pp 485-488.
Wern, D. J. (1993). A Comparison of the theories of Adolescent Moral Development of Lawrence Kohlberg and Carol Gilligan: Alternative Views of the Hidden Curriculum. Doctoral dissertation: Lehigh University.
CAPTCHA Image