تأثیر انواع خدمات الکترونیکی موجود در کتابخانه‌های عمومی بر میزان رضایت مندی کاربران (مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مشهد

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف پژوهش مطالعه تأثیر انواع خدمات الکترونیکی موجود در کتابخانه‌های عمومی بر میزان رضایت مندی کاربران است.
روش: پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد کل اعضای فعال کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی می‌باشد. نمونه‌گیری به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می‌باشد که بین 382 نفر از کاربران توزیع شد و داده‌ها با نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: رضایت کاربران از بخش اینترنت با میانگین 98/2 و خدمات تلفنی با میانگین 58/2 می‌باشد. میزان رضایت کاربران از نرم‌افزار کتابخانه، پایگاه ایران نمایه، خدمات منابع دیداری و شنیداری و وبلاگ کتابخانه‌ها به ترتیب با میانگین 36/3، 44/3، 24/3، 32/3 بالاتر از متوسط است. بیشترین میزان رضایت از خدمات الکترونیکی متعلق به پایگاه ایران نمایه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


تصویری قمصری، فاطمه (1388). بررسی میزان رضایت پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی از خدمات اطلاع‌رسانی این پژوهشکده، مجله کتابداری، سال چهل و سوم، دفتر چهل و نهم، 73-96. قابل‌دسترسی در: http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/745794?sta=%
حسینی آبینه‌ئی، محمد رضا (1390). مطالعه میزان رضایتمندی کاربران و کتابداران سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از محیط رابط کاربری نرم افزار سیمرغ و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح در آن. پایان نامه کارشناسی ارشد. مشهد: دانشگاه پیام نور.
حسینی، وجیهه؛ فتحیان، اکرم (1388). بررسی میزان و عوامل مؤثر بر رضایت‌مندیاستفاده‌کنندگان از خدمات بخش اطلاع‌رسانی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 12(2). قابل‌دسترسی در:http://www.irannamaye.ir/article/view/2031249/
دیانی، محمدحسین (1387). اصول و خدمات مرجع در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی. مشهد: انتشارات کتابخانه رایانه؛ نشر چاپار.
رجبی، شیرین (1392). دانش مشتری مداری و رمز موفقیت در سازمان، نشریه اقتصاد «بانک و اقتصاد»، شماره 123 ص 57-59.
محمدی‌فرد، داود؛ ایرانشاهی، محمد (1385). وبلاگ برای کتابداران و اطلاع‌رسانان، تهران: چاپار، لنجوان.
مرادمند، علی (1385). میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز، فصلنامه کتاب، 68. قابل‌دسترسی در: http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/159581?sta=%d8%
معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی، اداره کل امور کتابخانه‌ها (1391). مجموعه دستورالعمل‌های اداره‌کتابخانه‌های عمومی. تهران: موسسه انتشارات کتاب نشر و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور.
مکلور، چارلز آر؛ جاگر، پلتی (1392). سنجش و ارتقاء خدمات اینترنتی در کتابخانه‌هایعمومی (ترجمه مریم آذرگون، مهناز جعفری؛ ویراسته حسین مختاری معمار)، تهران: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر.
ملکی، آناهیتا؛ دارابی، ماهان (1387). روش‌های مختلف اندازه‌گیری رضایت مشتری، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، آذر و دی 1387، شماره 3، ص 27-32. قابل‌دسترسی در: http://payannameha.com/UserFiles/UploadFileDon
میرحسینی، زهره؛ مهدیزاده، حسین؛ لطیفی، معصومه (1389). بررسی میزان رضایت‌مندی محققین و هیأت علمی از خدمات کتابخانه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم)، ارتباط علمی، دوره 18 (1)، پیاپی 60. قابل‌دسترسی در: http://www.rayasamin.ir/ejournal?vId=212
مؤمنی، مرجان؛ کمال، شهین؛ قربانی، راهب (1388). بررسی و میزان رضایت‌مندی دانشجویان از کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، فصلنامه دانش‌شناسی، سال دوم، شماره (7)، 73-83. قابل‌دسترسی در: http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/480873?sta=%d8
Abdul Mannan khan (2012)."User’perception of library effectiveness: A comparative users’ evaluation of central libraries of AMU, BHU, ALU and BBRAU". The International Information & Library Review, Volume 44, Issue 2,Pages 72-85 Available online at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057231712000197
Muhammad SajidMirza, Khalid Mahmood(2012). "Electronic resources and services in Pakistani university libraries:A survey of users satisfaction".The International Information & Library Review, Volume 44, Issue 3, Pages 123-131. Available online at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057231712000367
Saikia, Mukesh; Gohain, Anjan (2013). "Use and user’s satisfaction in library resources and services: A study in Tezpur University (India) ".International Journal of Library and Information Science. Vol. 5(6), pp. 167-175. Available online at: http://www.academicjournals.org/article/article1379698437_Saikia%20and%20Gohain.pdf
Singh, Nishi; Chand, Subhash(2014). "User satisfaction in egineering institutions libraries: a cas study of advanced institute of technology&management".Global Journal of Multidisciplinary Studies. Volume 3, Issue 4. Available online at: http://www.gjms.co.in/index.php/gjms/article/download/110/143
CAPTCHA Image