بررسی نیازهای اطلاعاتی حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بر مبنای رویکرد تحلیل شناختی کار: مطالعه موردی، دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: پژوهش حاضر نیازهای اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد را به‌منظور زمینه‌یابی نظام مدیریت دانش این دانشگاه بررسی کرده است.
روش‌: این پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی شاغل در سال تحصیلی 90-89 دانشگاه فردوسی مشهد هستند. از مجموع 664 نفر جامعه آماری، حجم نمونه‌ای به تعداد 242 نفر به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های محقق‌ساخته است.
یافته‌ها: اعضای هیأت علمی بیشترین نیاز اطلاعاتی حرفه‌ای خود را نیازهای اطلاعاتی شغلی-وظیفه‌ای می‌دانند. در مورد اطلاعات شهروندی، اعضای هیأت علمی بیشترین نیاز خود را به اطلاعات اجتماعی و کمترین نیاز اطلاعاتی خود را در اطلاعات سیاسی عنوان کرده‌اند. یافته‌ها نشان داد، نیازهای اطلاعاتی حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در میان دانشکده‌های مختلف متفاوت است. اینترنت رایج‌ترین کانال تأمین نیاز اطلاعاتی جامعه آماری است. جامعه مورد مطالعه، مهم‌ترین مانع در تأمین نیازهای اطلاعاتی را پاسخگو نبودن مسئولان می‌دانند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دغدغه اصلی و فرعی اعضای هیأت علمی در درون و برون دانشگاه متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


جعفری، مهدی؛ گرجی، حسن ابوالقاسم؛ صالحی، مسعود؛ و رستگاری مهر، بابک (1390). رابطه عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با استراتژی مدیریت دانش در مراکز درمانی و عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه مدیریت سلامت؛ 45، ص. 87- 95.
داورپناه، محمدرضا؛ ارسطوپور، شعله؛ شریف، عاطفه؛ مختاری، حیدر؛ مرادی مقدم، حسین (1388). رفتار اطلاعاتی انسان. تهران: انتشارات دبیزش.
رجائی‌پور، سعید؛ رحیمی، حمید (1387). بررسی رابطه بین فرآیند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی؛ 31، ص. 59- 73.
طبرسا، غلامعلی؛ ابدالی، رقیه؛ و حاتمی، سکینه (1388). نقش دانشگاه در مدیریت دانش و ارتباط آن با نوآوری. مدیریت در دانشگاه اسلامی؛ 44 (4)، ص. 157- 172.
عسگری، محمدهادی؛ طالقانی، محمد؛ و برهمن، هدیه (1390). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان گیلان. مهندسی مدیریت؛ 38، 20- 39.
Arcelli, Francesca; Tisato, Francesco; & Trentini, Andrea (2006). A software architecture for distributed organization management. Knowledge-Based Systems, 19(1), 1–8.
Dabrowski, Marian (1993). Information Flow within the University Environment, and University Information Policy. new librart world, 93(1), 23-25.
Loughridge, Brendan (1996) A selective review of knowledge-based approaches to database design. Information Research, 1(1), 56-7
CAPTCHA Image