بررسی کارکرد پژوهشی کتابخانه مبتنی بر مدل ارزیابی درونی مورد مطالعه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

دانشگاه هرمزگان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی کارکرد مؤلفه‌های پژوهشی از دیدگاه کتابداران و اعضای کتابخانه با استفاده از مدل ارزیابی درونی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی است.
روش: نوع پژوهش بر پایه ماهیت آن، کاربردی است. از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها، تحقیق حاضر از نوع توصیفی _ پیمایشی است و هدف آن توصیف شرایط پدیده مورد بررسی برای یاری دادن در فرآیند تصمیم‌گیری است. در تحقیق حاضر جامعه مورد مطالعه کتابداران و مراجعه‌کنندگان به کتابخانه عمومی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از فنون آمار توصیفی و از آزمون‌های آماری شامل آزمون تک نمونه‌ای T با نمونه‌های وابسته و آزمون فریدون استفاده شده است.
یافته‌ها: با استفاده از آزمون تی‌تست یک نمونه‌ای و مقایسه میانگین‌ها با عدد 3 (متوسط) به‌طورکلی مشخص می‌شود که میزان موفقیت بخش‌های زیرمجموعه کتابخانه عمومی آستان قدس رضوی از بعد کارکرد پژوهشی ازنظر کارشناسان بیشتر از حد متوسط است. همچنین با استفاده از آزمون فریدمن در رتبه‌بندی اهداف کلی طرح‌شده در سطح کارکرد خدمات پژوهشی، میزان موفقیت اهداف کلی طرح‌شده به‌طور معنی‌داری با یکدیگر تفاوت دارند و از نظر توصیفی با توجه به میانگین رتبه‌ها مشخص است که میزان موفقیت هدف «ارزیابی مداوم از خدمات بخش‌ها» از سایر اهداف بیشتر است. همچنین با توجه به میانگین 38/3 و سطح معناداری کمتر از 5 درصد با اطمینان 95 درصد می‌توان گفت، میزان موفقیت بخش‌های زیرمجموعه کتابخانه عمومی آستان قدس رضوی از بعد کارکرد پژوهشی از دیدگاه اعضای کتابخانه بیشتر از حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها


محمدی، رضا (1384). راهنمای عملی انجام ارزیابی درونی در نظام آموزش عالی ایران: تجارب ملی و بین‌المللی. انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور چاپ اول.
میرغفوری، سید حبیب؛ مکی، فاطمه (1386). ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانه‌های آموزشی با رویکرد لایب‌کوآل (مورد: کتابخانه‌های دانشگاه یزد). فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. 10(37)، 62-79.
باباغیبی، نجمه؛ فتاحی، سید رحمت‌الله (1387). مقایسه سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی از دیدگاه کاربران و کتابداران با استفاده از ابزار لایب کوآل. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 10 (44)، 255-274.
صیادی تورانلو، حسین؛ منصوری، حسن؛ جمالی، رضا (1387). شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد کیفیت خدمات کتابخانه‌ای با رویکرد فازی (مطالعه مورد: کتابخانه‌های دانشگاه یزد). فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 11 (44)، 141-160.
شهبازی، رحیم، صداقت، کامران (1386). ارزیابی درونی در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت‌معلم آذربایجان. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 10 (4)، 111-128.
Cowin, bob (1994). Initaiting change Througinterna l Evaluation promoting ownership of program and service Evaluation Results;internet://www.cirpa-acpir.ca.
CAPTCHA Image