شخصی سازی ارائه خدمات در کتابخانه‌های عمومی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: شخصی سازی را می‌توان، برآورده ساختن نیازهای منحصر به فرد تک تک مشتریان تعریف کرد. پژوهش حاضر به-منظور امکان‌سنجی شخصی سازی خدمات در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد انجام شده است.
روش: پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی و کتابخانه های وابسته آستان قدس رضوی تعداد آنها 142 نفر است. که براساس جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی طبقه‌ای، تعداد 110 به عنوان جامعه نمونه پژوهش انتخاب شدند. در تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‌های آماری تحلیل واریانس، اندازه‏ گیری‌های مکرر و نیز آزمون تعقیبی بونفرونی با استفاده از نرم‌افزار spss استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد؛ سطح تمایل جامعه تحقیق نسبت به شخصی سازی خدمات بالاتر از حد متوسط (3) است. بالاترین اولویت شخصی سازی خدمات، «خدمات تحویل مدرک» (86/4) و پایین‌ترین اولویت مربوط به «خدمات چکیده نویسی» (03/2) است. بالاترین اولویت جهت دریافت خدمات شخصی سازی شده مربوط به اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها (71/2) و پایین‌ترین اولویت مربوط به شخصی سازی خدمات برای همه اعضای کتابخانه (96/1) است. مهم‌ترین اولویت از نظر ابزار و امکانات لازم، شخصی سازی خدمات «وجود اینترنت پرسرعت» (61/8) و پایین‌ترین اولویت مربوط به «کافی بودن منابع الکترونیکی» (68/2) است.

کلیدواژه‌ها


حریری، نجلا، و شاهوار، شبنم (1389). ارتقای رضایت کاربران کتابخانه با استفاده از سامانه مدیریت ارتباط با مشتری: گزارش یک تجربه، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 21 (3)، 21-39.
فتاحی، رحمت الله (1392). خدمات تخصصی و شخصی سازی شده :رویکردی برای برون رفت از شکاف میان کتابخانه و جامعه آن، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 29 (2)، 289-291.
حیاتی، زهیر؛ مظفری، عظیمه؛ مظفری، افسانه و منوچهری، روح الله (1393). بخش بندی مراجعه کنندگان کتابخانه های عمومی بر مبنای نیازهایشان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، تحلیل سلسله مراتبی و مدل کانو. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی،20(3)،513-533.
مکتبی فرد، لیلا (1389). شخصی سازی گامی به سوی رضایت بیشتر، اطلاع شناسی، 4 (12)، 151-162.
Ardissono, L; Goy, A.; Petrone, G., and Segnan, M. (2002).“Personalization in Business to Customer Interaction”, Communications of the ACM,. 45(5), 25-53.
Broady-Preston, J. and Felice, J. (2006). “Customers, relationships and libraries: University of Malta, a case study”, Aslib, Proceedings.
Burke, R. (2000) “Knowledge-based recommender systems”. Encyclopedia of Library and Information Systems, 69(Supplement 32),175–186.
De Pechpeyrou, P. (2009). ”How consumers value online personalization: a longitudinal experiment, “ Direct Marketing: An International Journal, Vol. 3, No. 1, pp. 35-51.
Ferran, N., Mor E and ` Minguillo J. (2005). Towards personalization in digital libraries through ontologies, Library Management 26 (4/5), 206-217.
Huang, E. Y. and Lin, C-Y. (2005). “Customer-oriented financial service personalization”, Industrial Management and Data Systems, 105 (1), 26-44.
Kabassi, K. and Virvou, M. (2004). Personalized adult e-training on computer use based on multiple attribute decision making. Interacting with Computers, 16,115-132.
Kambil, A. and Nunes, P.F. (2001), “Personalization? No thanks", Harvard Business Review, 79 (4), 32-44.
krishnan, R. N. (2000). “Pipe: Web Personalization by Partial Evaluation”, IEEE Internet Computing, 4(6), 21-31.
Shen, A. and Ball, D. (2009). ”Is personalization of services always a good thing? Exploring the role of technology-mediated personalization (TMP) in service relationships”, Journal of Services Marketing, 23(2). 80–92.
Solomon, L. (2011). Doing social media so it matters: A librarian’s guide. Chicago: American Library Association.
Sorce, P. (2008). Personalization: Data-driven print and internet communications. New York: RIT Cary Graphic Arts Press.
Soares, E. M. G. (2010). Document supply and resource sharing in Portuguese libraries: the role of the National Library. Inter lending & Document Supply, 38(1), 82-98.
CAPTCHA Image