بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت دانش در سازمان های دانش‌بنیان (مطالعه موردی: سازمان انرژی اتمی ایران)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهراء

چکیده

هدف: این مقاله به بررسی نقش و تأثیر سرمایه فکری بر فرآیند مدیریت دانش در سازمان انرژی اتمی ایران می‌پردازد.
روش: روش پژوهش توصیفی همبستگی، از نوع نظرسنجی است که از لحاظ زمانی یک پژوهش مقطعی به حساب می آید. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران تشکیل داده است. نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول مورگان، 93 نفر به دست آمد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد سرمایه فکری بنتیس، پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش کوئینگ استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آماری تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون و جهت تجزیه‌وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 استفاده شده است.
یافته‌ها: براساس یافته های این پژوهش، سرمایه فکری می تواند در فرآیند خلق و تسهیم دانش موجود در یک سازمان دانش‌بنیان، بسیار تأثیرگذار باشد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این امر است که بین سرمایه فکری و ابعاد آن با مدیریت دانش رابطه مثبت معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها


اسدی، غلامحسین و ایوخته، ماریا (1393). بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها، مطالعات حسابداری- مالی،12 (41)، 83-103.
خیرخواه، هوشیار (1390). ﺑﺮرﺳـﯽ ارﺗﺒـﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن (مطالعه موردی: سازمان آموزش و پرورش کردستان). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد سنندج.
رحمانی، علی و عارف منش، زهره (1390). اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام، پژوهش های تجربی حسابداری، (6)، 1-17.
رضایی، حمیدرضا، رضایی، لیلا، منوچهری، فاطمه (1392). نقش مدیریت دانش و سرمایه فکری در ارتقاء کیفیت خدمات (مطالعه موردی بیمارستان فقیهی شیراز). حسابداری سلامت، 2 (1)، 20-34.
سرایی، حسن (1382). مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق. تهران: سمت.
سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1388). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگه.
علیقلی، منصوره و بازایی، قاسم علی و عسگری ماسوله، سعید (1390). نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی. مدیریت کسب و کار. 3 (9)، 240-269.
قلیچ خانی، بهروز، مشبکی، اصغر (1385). نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان. دانش مدیریت، 75 (19)، 125-147.
قنبری، سیروس و اسکندری، اصغر (1391). بررسی رابطه بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری. مدیریت دولتی. 4 (12)، 89-112.
محمودآبادی، حمید و رضایی، غلامرضا و گرگانی، ابوالفضل (1391). بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر بهره وری سرمایه فکری (مطالعه موردی بیمارستان فقیهی شیراز). حسابداری سلامت. 1 (2)، 72-84.
مدهوشی، مهرداد و اصغرنژاد امیری، مهدی (1388). سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکت ها، بررسی های حسابداری و حسابرسی. 57 (16)، 101-116.
نمامیان، فرشید و قلی زاده، حسن و باقری، فاطمه (1390). سرمایه فکری و روش های اندازه گیری آن. دومین کنفرانس مدیریت اجرایی .
Bannany, Mahdi, (2008).A Study of Determinants of Intellectual Capital Performance in Banks: the UK case, Journal of Intellectual Capital, Vol.9, N0.3, pp.487-498.
Bontis, N., Chua, W., Richardson, S. (2000). Intellectual capital and the nature of business in Malaysia. Journal of Intellectual Capital. forthcoming.
Bonfour, A. (2007). The Management of Intangibles: The Organization’s most valuable assets. London: Roudlege Press.
Brooking, A. (1996). Intellectual capital. International Thompson Business Press, London.
Chen, J., Zhu, Z. and Xie, H.Y. (2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical Study. Journal of Intellectual Capital, Vol.5, No.1, pp.195-212.
Inkpen, A.C. (1998). Learning and knowledge acquisition through international strategic alliances. Academy of management executive. Vol. 12, No. 4, pp. 144-159.
Kamath, G. B. (2008). Intellectual capital and corporate performance in Indian pharmaceutical industry. Journal of Intellectual Capital, 9(4).684-704.
Kamath, G. B., (2007), The Intellectual Capital Performance of the Indian Banking Sector’. J. Intellect. Capital, 8(1): 96-123
Marr, B., Gray, D. and Neely, A. (2003). Why Do firms measure their IC. Journal of intellectual capital, vol.4 No. 4, PP. 441 - 464.
Nonaka, I. and H. Takeuchi, 1995. The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, USA.
Quink, U. (2008). An exploration of knowledge management an intellectual capital in a nonprofit organization context. Thesis of Master, Queensland university of Queensland.
Riahi- Belkoui, A. (2003). Intellectual capital and firm performance of US multinational firms: a study of the resource -based and stakeholder views. Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 2, pp. 215-26.
Roos J, Roos G, Dragonetti Nc, Edvinsson L. (1997). Intellectual Capital: Navigating the New Business Landscape. Macmillan Press, London.
Sanchez Canizares SM, Munoz MAA, Miguel AAM & Guzman TL. (2007). Organizational culture and intellectual capital: a new model. Journal of Intellectual Capital; 8(3): 409-30.
Stewart, T.A. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. New York: Doubleday. [Retrived: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=266020]
White, G., Lee, A., Yuningsih, Y., Nielsen, C., and P.N. Bukh (2010). The nature and extent of voluntary intellectual capital disclosures by Australian and UK biotechnology companies. Working Paper Series.
Zack, M.H. (1999). Developing a knowledge strategy. California Management Review, Vol. 41, No. 3, pp. 125-145.
Ze´ghal, D, & Maaloul, A (2010). Analyzing value added as an indicator of intellectual capital and its consequences on company performance. Journal of Intellectual Capital, 11(1), 39-60.
CAPTCHA Image