کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های عمومی
بررسی ارتباط مدیریت زمان و آموزش کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 250-267

10.22067/infosci.2021.24244.0

سعید غفاری؛ فهیمه قاسمی نژاد؛ شعله زکیانی


رابطه مهارت‌های ارتباطی کتابداران و کیفیت ارائه خدمات: نقش واسطه‌ای اخلاق حرفه‌ای

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 66-83

10.22067/infosci.2021.24068.0

رحیم شهبازی؛ ابوالفضل قاسم‌زاده؛ اعظم ابراهیمی


بررسی مؤلفه های برنامه ریزی متناسب فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی و ارائه مدلی برای آن

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 248-270

10.22067/infosci.2021.23835.0

مریم امیدخدا؛ زهرا اباذری؛ زهره میرحسینی؛ نجلا حریری