دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، خرداد 1391 
بررسی سنجه مرکزیت در شبکه هم‌نویسندگی مقالات مجلاتعلم اطلاعات

10.22067/riis.v2i2.13610

فریده عصاره؛ فرامرز سهیلی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ عبدالحمید معرف زاده