بررسی سنجه مرکزیت در شبکه هم‌نویسندگی مقالات مجلات علم اطلاعات

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه کتابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 پیام نور

3 دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان مرکزیت شبکه اجتماعی هم‌نویسندگی موجود در بین مجلات علم اطلاعات نمایه شده در پایگاهتامسون رویترز می باشد.
روش‌شناسی:پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل شبکه ای صورت گرفته است. جامعه پژوهش تمامی مجلات علم اطلاعات است که دارای ضریب تأثیرگذاری بالاتر از 6/0 می باشند.
یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که گلنزل بالاترین مرکزیت رتبه، بینابینی، بردار ویژه و نزدیکی را در مجله علم‌سنجی دارد و نیکولاس بالاترین مرکزیت رتبه، بردار ویژه و مرکزیت بتا را در مجله علوم اطلاعات دارد. نتایج حاکی از آن است که به طور کلی شبکه اجتماعی هم‌نویسندگی پژوهشگران علم اطلاعات کم تراکممی باشد و از لحاظ سنجه های مرکزیت در مقایسه با سایر رشته های علمی در سطح پایین‌تری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


حریری، نجلا؛ نیکزاد، مهسا (1390)." شبکه­های هم تألیفی در مقالات ایرانی رشته­های کتابداری و اطلاع رسانی، روانشناسی، مدیریت، و اقتصاد در پایگاه آی اس آی بین سال های 2000 تا 2009". فنآوری اطلاعات. قابل دسترس در: http://jist.irandoc.ac.ir
عصاره، فریده؛ باجی، فاطمه (1391)." تحلیل شبکة هم­نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران در پایگاه وب آو ساینس در سال­های 1996- 2011 با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی". پردازش و مدیریت اطلاعات(زودآیند)
Acedo, F. J.; Barroso, C.; Casanueva, C.; Galán, J. L. (2006).” Co-Authorship in management and organizational studies: An Empirical and Network Analysis “.Journal of Management Studies, 43:5, 957-983.
Betts, S. C.; Stouder, M. D. (2004). ”The network perspective in organization studies: network organizations or network analysis?”. Academy of Strategic Management Journal. Available at: http://business.rutgers.edu/download. Retrieved at: 4 September 2011.
Bonacich, P. (1972). “Factoring and weighting approaches to status scores and clique detection”. Journal of Mathematical Sociology, 2, 113-120.
Bonacich, P. (1987). “Power and centrality: A family of measures” The American Journal of Sociology, 92: 1170–1182.
Borgatti, S. P.; Everett, M. G.; Freeman, L. C. (2002). ”Ucinet for windows: Software for social network analysis”. Harvard, Analytic Technologies.
Chakrabarti, D.; Faloutsos, C. (2006). "Graph mining: Laws, generators, and algorithms". ACM Computing Surveys, 38: 1–69.
Emirbayer, M. (1997). "Manifesto for a Relational Sociology". The American Journal of Sociology, 103:2, 281-317.
Fatt, K. C.; Ujum, E. A.; Ratnavelu, K. (2010)."The structure of collaboration in the Journal of Finance". Scientometrics. 84; 2, 353–367.
Frank, O. (2002). “Using centrality modeling in network surveys”. Social Networks, 24, 385- 392.
Freeman, L.C. (1979). Centrality in social networks. Conceptual clarification. Social Networks, 1, 215–239.
Gómez, C. O.; Rodríguez, A. P.; Antonia, M.; Perandones, M. A. O; Anegón, F. M. (2008). “Comparative analysis of university-government-enterprise co-authorship networks in three scientific domains in the region of Madrid“. Information Research, 13:3. Available at: http://InformationR.net/ir/13-3/paper352.html
Gossart, C.; Özman, M. (2009). ”Co-authorship networks in social sciences: The case of Turkey “.Scientometrics, 78; 2, 323–345.
Hanneman, R. A.; Riddle, R.)2005(. “Introduction to social network methods”. available at: http://faculty.ucr.edu/~hanneman/. Retrieved on: 11 November 2010.
Holland, P. W.; Leinhardt, S. (1979). “The advance research symposium on social networks”. In P.W. Holland & S. Leinhardt (Eds.), Perspectives on social network research. New York.
Hou, H.; Kretschmer, H.; Liu, Z. (2008) ".The structure of scientific collaboration networks in Scientometrics". Scientometrics, 75:2, 189–202.
Liu, L. G.; Xuan, Z. G.; Dang, Z. Y.; Guo, Q.; Wang, Z. T. (2007).”Weighted network properties of Chinese nature science basic research”. Physica A-Statistical Mechanics and Its Applications, 377:1, 302–314.
Liu, X.; Bollen, J.; Nelson, M. L.; Van de Sompel, H. (2005). “Co-authorship networks in the digital library research community”. Information Processing and Management, 41, 1462–1480.
Marsden, P. V; Campbell, K. E. (1984). "Measuring tie strength". Social Forces, 63:2: 482-501.
Mutschke, P. (2003). "Mining networks and central entities in digital libraries. A graph theoretic approach applied to co-author networks". Advances in Intelligent Data Analysis, 2810, 155–166.
Newman, M. E. J. (2001). "The structure of scientific collaboration networks". Proceedings of the National Academy of Sciences, 98:2, 404–409.
Otte, E., Rousseau, R.(2002). “Social network analysis: a powerful strategy, also for the information sciences”. Journal of Information Science, 28:6, 443–455.
Racherla, P.; Hu, C. (2010). "A social network perspective of tourism research collaborations". Annals of Tourism Research, 37:4, 1012-1034.
Yin, L.; Kretshmer, H.; Hanneman, R.; Liu, Z. (2006). "Connection and stratification in research collaboration: An analysis of the COLLNET network", Information Processing and Management, 42:1599–1613.
Yoshikane, F.; Nozawa, T.; Tsuji, K. (2006). "Comparative analysis of co-authorship networks considering authors’ roles in collaboration: differences between the theoretical and application areas". Scientometrics, 68:3, 643–655.
CAPTCHA Image