بررسی سنجه مرکزیت در شبکه هم‌نویسندگی مقالات مجلاتعلم اطلاعات

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 شهید چمران

2 پیام نور

3 دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان مرکزیت شبکه اجتماعی هم‌نویسندگی موجود در بین مجلات علم اطلاعات نمایه شده در پایگاهتامسون رویترز می باشد.
روش‌شناسی:پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل شبکه ای صورت گرفته است. جامعه پژوهش تمامی مجلات علم اطلاعات است که دارای ضریب تأثیرگذاری بالاتر از 6/0 می باشند.
یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که گلنزل بالاترین مرکزیت رتبه، بینابینی، بردار ویژه و نزدیکی را در مجله علم‌سنجی دارد و نیکولاس بالاترین مرکزیت رتبه، بردار ویژه و مرکزیت بتا را در مجله علوم اطلاعات دارد. نتایج حاکی از آن است که به طور کلی شبکه اجتماعی هم‌نویسندگی پژوهشگران علم اطلاعات کم تراکممی باشد و از لحاظ سنجه های مرکزیت در مقایسه با سایر رشته های علمی در سطح پایین‌تری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image