کتابداران و مهارت‌های مثبت‌اندیشی مطالعه موردی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های زیر پوشش وزارت علوم. تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

موفقیت کتابخانه‌ها به عنوان یک نهاد اجتماعی، به استفاده کارآمد از منابع انسانی وابسته است. نوع نگرش و تفکر مثبت در کارکنان کتابخانه‌ها می‌تواند کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده را بهبود بخشد. هدف این پژوهش، بررسی میزان مثبت‌اندیشی در بین 218 کتابدار شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سطح شهر تهران است. روش پژوهش پیمایشی از نوع زمینه‌یابی است. با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای و جدول تصادفی موکهرجی، 144 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که جامعه پژوهش را شکل داده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد 5 گزینه‌ای اینگرام و ویس‌نیکی است که از 30 پرسش تشکیل شده است. با استفاده از نرم‌افزارهای آماری Excel و SPSS داده‌های پژوهش تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین پاسخ‌ها در حوزه کارکرد مثبت روزانه 3.737، در موضوع خودارزیابی مثبت 3.833، در زمینه ارزیابی دیگران از خویش 3.965، در مبحث انتظارات مثبت از آینده 3.94 و در مؤلفه خوداعتمادی 3.555 بوده است. پاسخ‌ها بیشتر به گزینه‌های «اغلب» و «همیشه» گرایش داشته‌اند. به طور کلی، میزان «مثبت‌اندیشی» در بین کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مورد بررسی بیش از 50 درصد است.

CAPTCHA Image