پیش‌بین‌های مؤثر در پذیرش پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته توسط اعضای هیئت علمی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین پیش‌بین‌های مؤثر در پذیرش پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی‌ منطقه هشت با استفاده از نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز است.
روش: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی، ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته و نمونه مورد مطالعه 351 عضو هیئت علمی بود که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. از نرم افزار اس.پی.اس.اس (نسخه 17) برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری در سطح 01/0 بین درک اعضای هیئت علمی از گویه هایی ویژگی پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته وجود دارد. 70 درصد میزان پذیرش پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته متأثر از متغیرهای مفید بودن، سازگاری، پیچیدگی، ‌آزمون‌پذیری، ومشاهده‌پذیری است. ویژگی مفید بودن و سازگاری در سطح معنی داری 001 /0 نسبت به دیگر ویژگی ها پیش‌بین‌های قوی‌تری در میزان پذیرش پایگاه های اطلاعاتی پیوسته هستند.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image