پیش‌شرط‌ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه‌ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف:امروزه بیش از پیش شاهد افزایش اهمیت مشتری‌مداری، مطرح شدن آن به عنوان مهم‌ترین مزیت رقابتی سازمانها و نقش آن در موفقیت و پیشرفت سازمانها هستیم. هدف از این مقاله، زمینهیابی توسعه فرهنگ مشتریمداری و تکریم ارباب رجوع در کتابخانه‌ها و طراحی الگویی برای وفاداری مراجعان به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی می‌باشد.
روش:پژوهش حاضر، از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را، مراجعان به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در شهر مشهد تشکیل می‌دهد و نمونه انتخاب شده، 384نفر از مراجعان این کتابخانه بوده‌اند.ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بوده و از الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌های گرد‌آوری شده، استفاده شده است.
یافته‌ها:یافته‌های پژوهش نشان داد که در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ،کیفیت درک شده، بر رضایت اثر می‌گذارد. افزون بر این، ارتباطاتبر وفاداریمراجعه‌کننده اثر می‌گذارد.رضایت مراجعه‌کننده بر وفاداری وی و رضایت و کیفیت درک شده بر قصد مراجعه مجدد اثر می‌گذارند. همچنین، وفاداری مراجعه‌کنندگان باعث می‌شود که آن‌ها، کتابخانه مرکزی آستان قدس را به سایر کتابخانه‌ها ترجیح دهند وبالاخره،الگوی شناسایی شده،به طور اثربخش، روابط بین کیفیت درک شده، رضایت مراجعه‌کننده، وفاداری، قصد مراجعه مجدد به کتابخانه و ترجیح نام کتابخانه را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image