بررسی میزان کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌ها‌ی دانشگاهی شهرهای اصفهان و کرمان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهرهای اصفهان و کرمان است.
روش‌شناسی : در این پژوهش از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شده است . جامعه آماری پژوهش، شامل 225 نفر از کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهرهای اصفهان و کرمان است، که 134 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند . داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، که میزان به کارگیری مولفه‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهرهای اصفهان و کرمان در حد متوسط می‌باشد، همچنین وضعیت به کارگیری مولفه‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمان نسبت به کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان تفاوت معنی‌داری ندارند، ولی وضعیت به کارگیری مولفه‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمان نسبت به کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان بهتر است.

کلیدواژه‌ها


ابویی اردکان،‌ محمد، اصغر اسدی، و حسین غریبی.1386. مدیریت نظام علوم،‌ تحقیقات و فناوری . تهران:  پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.
بوربور،‌ عطیه. 1385. مقایسه دبیرستانهای دولتی و غیرانتفاعی منطقه 3 شهر تهران به لحاظ برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،‌ دانشگاه شهید بهشتی.
جنوی،‌ المیرا. 1387. بررسی رابطه بین ساختار سازمانی کتابخانه‌ها ی مرکزی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری سطح شهر تهران و میزان انطباق آن‌ها با ویژگی‌های سازمان یادگیرنده. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و علوم اطلاع رسانی،‌ دانشکده علوم تربیتی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
دفت،‌ ریچارد . 1998. مبانی تئوری و طراحی سازمان. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. 1378. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
سنگه،‌ پیتر. 1990. پنجمین فرمان: خلق سازمانهای یادگیرنده. ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن. 1385. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
عطافر،‌ علی، و مژگان بهرامی سامانی. 1388. میزان استفاده از مولفه‌های سازمان یادگیرنده در دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی شهرکرد: فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران،‌ 1 : 177-161.
محسنی،‌ حمید. 1384. مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک. تهران : کتابدار.
محمودزاده،‌ مجتبی. 1384 . بررسی میزان آمادگی سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌های کشور برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،‌ دانشکده علوم انسانی،‌ دانشگاه تربیت مدرس.
هویدا،‌ رضا .1386. بررسی رابطه کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده و بهبود کیفیت آموزش در دانشگاههای دولتی استان اصفهان و ارائه الگوی دانشگاه یادگیرنده. پایان نامه دکتری تخصصی،‌ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،‌ دانشگاه اصفهان.
 
Aksu ,  A.A. & Ozdemir , B .2005. Individual Learning and Organization Culture in Learning Organization. Managerial Auditing Journal .20(4): 422-447.
Arabito, Stefania 2004 .Academic Libraries as Learning Organizations. Retrieved from http// eprints.rclis.org
Auster, E. & Chan, D.C. 2003. The library and learning organization. Proceedings of  the Assist Annual Meeting. 40(3), 79-86.
Drucker, P.1988. The Coming of new Organizational. Harvard Business Review, Janvavy Febrary.
Hergert, j & Hierl,s. 2007. Excellence in Libraries : A system and integrated approach. New Library Word , 108 (11-12), 526-543.
Higgins, s & Michael , s.2004. Retrieved from http//edc.recent.ir.
Kassim, Norliya Ahmad & Nor, Aziza Mohammad .2007.Team Learning in a Learning  Organization: the Practices of Team Learning Among University Librarian in Malaysia. Malaysian Journal of Library & Information Science.12(1) ,55-64.
Theron , A. 2002. The Creation of a Learning Organization in a Rapidly Changing Environment, In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Human Resource Management. University of Pretoria-South Africa.
CAPTCHA Image