بررسی میزان کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌ها‌ی دانشگاهی شهرهای اصفهان و کرمان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهرهای اصفهان و کرمان است.
روش‌شناسی : در این پژوهش از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شده است . جامعه آماری پژوهش، شامل 225 نفر از کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهرهای اصفهان و کرمان است، که 134 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند . داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، که میزان به کارگیری مولفه‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهرهای اصفهان و کرمان در حد متوسط می‌باشد، همچنین وضعیت به کارگیری مولفه‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمان نسبت به کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان تفاوت معنی‌داری ندارند، ولی وضعیت به کارگیری مولفه‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمان نسبت به کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان بهتر است.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image